The Feminine Face of Romanticism in the Light of the 19th Century Dictionaries of the Russian Women Writers
PDF (Język Polski)

Keywords

Romanticism
dictionary
woman
literature
Nikolay Golitsyn
Sergey Ponomaryov

How to Cite

Dąbrowska, M. (2023). The Feminine Face of Romanticism in the Light of the 19th Century Dictionaries of the Russian Women Writers. Poznańskie Studia Slawistyczne, (25), 111–127. https://doi.org/10.14746/pss.2023.25.5

Abstract

The paper presents four dictionaries of the Russian women writers from the perspective of the history of Romanticism in Russia and the presence of women in it. There are: 1. The Bibliographical Catalogue of the Russian Women Writers (1826) by S.Russov, 2. The Materials to the History of the Russian Women Writers (1830, 1833) by M. Makarov, 3. The Bibliographical Dictionary of the Russian Women Writers (1889) by N. Golitsyn, 4. Our Women Writers (1891) by S. Ponomaryov. The paper consists of four parts: 1. The opening remarks (the history of the dictionaries of the Russian women writers in 19th and 21st centuries), 2. The publicists in Romanticism about the women (the article About the Women, “Damsky Zhurnal”, Moscow 1832, the alleged author P. Shalikov; the article About the Russian Women Writers by I. Kireyevsky (the almanac “Podarok Bednym”, Odesa 1834), 3. The representatives of Romanticism in the dictionaries, 4. The ending.

https://doi.org/10.14746/pss.2023.25.5
PDF (Język Polski)

References

Dąbrowska, M. (2016). Rodziny literackie w Rosji czasów Oświecenia (trzy przykłady). „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”, t. 26, s. 25–36.

Dąbrowska, M. (2018a). Na drodze do słownika pisarek rosyjskich (od „katalogu bibliograficznego” Stiepana Russowa do słownika Nikołaja Golicyna). W: Biografie nieoczywiste. Przełom, kryzys, transgresja w perspektywie interdyscyplinarnej. Red. M. Karkowska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 73–83.

Dąbrowska, M. (2018b). O słowniku pisarek rosyjskich Nikołaja Golicyna i odpowiedzi na niego Stiepana Ponomariowa (1889–1891). „Scripta Humana”, t. 11 (Kobiety-pisarki, kobiety-bohaterki), s. 13–21.

Dąbrowska, M. (2019). O zapomnianym źródle do studiów nad twórczością rosyjskich pisarek doby oświecenia (rekonstrukcja zamysłu i etapów pracy nad pierwszym w Rosji słownikiem kobiet pióra). W: Być w mniejszości, być mniejszością. Red. T. Kaczmarek i J. Raźny. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 23–34.

Dąbrowska, M. (2020). Pisarki rosyjskie. Wokół artykułu Iwana Kiriejewskiego z 1833 roku. W: Kobiety w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie interdyscyplinarnej. Red. J. Getka, I. Krycka-Michnowska. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 151–164. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323547877.pp.151-164

Laszczak, W. (1993). Twórczość literacka kobiet w Rosji pierwszej połowy XIX wieku. Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich.

Laszczak, W. (1998). Karolina Pawłowa. Psychobiografia liryczna. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Michaud, S. (2001). Kobieta. W: Człowiek romantyzmu. Red. F. Furet. Przeł. J. Łukaszewicz i J.Ugniewska. Warszawa: Świat Książki, s. 105–141.

Puszkin, A. (1993). Eugeniusz Oniegin. Przeł. A. Ważyk. Wrocław–Warszawa– Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo. Woroszylski, W. (1991). Kto zabił Puszkina. Warszawa: Iskry. Биобиблиографический словарь «Писательницы России», http://tinyurl.com/35mdsyj4 (16.11.2022).

Билевич Н. (1847). Русские писательницы XIX века. „Московский городской листок”, nr 108, s. 435–438, nr 109, s. 440–442, nr 113, s. 451–452, nr 114, s. 455– 457, nr 167, s. 669–670, nr 168, s. 673–674, nr 169, s. 677–678, nr 171, s. 683–686, nr 172, s. 688–689, nr 183, s. 723–733, nr 185, s. 740–742.

Голицын, Н.Н. (1889). Библиографический словарь русских писательниц. Санкт-Петербург: Типография В.С. Балашева.

Заборовская, Е. (1826). Зависть, „Дамский журнал”, t. XIII, nr 1, s. 41–43.

Киреевский, И. (1834). О русских писательницах. (Письмо к Анне Петровне Зонтаг), „Подарок бедным, альманах на 1834 год, изданный Новороссийским женским обществом призрения бедных”, s. 120–151.

Киреевский, И. (1979). Критика и эстетика. Ред. Ю.В. Манн. Москва: Искусство.

Лiсунець, Л. (2014). Жiнки-благодiйницi як засновницi лiтературних альманахiв «Подарок бедым» та «La Queteuse» в Одесi. „Актуальнi проблеми вiтчузняноi та всесвiтноi исторiï”, nr 17, http://tinyurl.com/mtr2732n (29.08.2022).

Лихачева, Е. (1899). Материалы для истории женского образования в России (1086– 1856). T. 1–2. Санкт-Петербург: Типография М.М. Стасюлевича.

Макаров, М. (1830; 1833). Материалы для истории русских женщин-авторов, „Дамский журнал”, t. 29, nr 1, s. 1–5, nr 2, s. 17–23, nr 3, s. 33–35, nr 7, s. 97–102, nr 10, s. 145–151, nr 13, s. 193–198; t. 30, nr 15, s. 17–20, nr 16, s. 32–39, nr 17, s. 49–58, nr 18, s. 65–76, nr 19, s. 81–85, nr 21, s. 113–121, nr 25, s. 177–185; t. 31, nr 27, s. 1–8, nr 29, s. 33–44, nr 30, s. 49–55, nr 39, s. 193–201; t. 32, nr 51–52, s. 113–120; t. 44, nr 51–52, s. 145–150.

Мордовцев, Д. (1847). Русские женщины нового времени. Биографические очерки из русской истории. T. 2. Санкт-Петербург: Типография О.И. Бакса.

Пономарев, С.И. (1891). Наши писательницы. Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии Наук.

Пуряева, Н.Н. (2018). „Библиографический каталог российским писательницам” С.В. Руссова. „Вестник Московского государственного областного университета”, серия: русская филология, nr 3, s. 146–151. DOI: https://doi.org/10.18384/2310-7278-2018-3-146-152

Русские писатели. XIX век… (1996). Русские писатели. XIX век. Биобиблиографический словарь. В двух частях. Red. П.А. Николаев. Москва: Просвещение, Учебная литература.

Руссов, С.В. (1826). Библиографический каталог российским писательницам, Санкт-Петербург: Тип. Мед. деп. М-ва вн. дел.

Савкина, И. (1998). Провинциалки русской литературы. (Женская проза 30–40-х годов XIX века). Wilhelmshorst: Verlag F.K. Gopfort, http://tinyurl.com/ymw26nhm (16.11.2022).

Словарь… (1988–2010). Словарь русских писателей XVIIIвека. Red. А.М. Панченко. T. 1. Ленинград 1988, t. 2. Ленинград 1993, t. 3. Санкт-Петербург: Наука.

Тончу, Е. (2015) Женщина и литература. T. 1–2. Москва: Издательский Дом Тончу. Шаликов, И.И. (1832). О женщинах. „Дамский журнал”, t. XXXVII, nr 6, s. 81–87. http://tinyurl.com/35mdsyj4 (16.11.2022).

[Biobibliografičeskij slovarʹ «Pisatelʹnicy Rossii», http://tinyurl.com/35mdsyj4 (16.11.2022).

Bilevič N. (1847). Russkie pisatelʹnicy XIX veka. „Moskovskij gorodskoj listok”, nr 108, s. 435–438, nr 109, s. 440–442, nr 113, s. 451–452, nr 114, s. 455–457, nr 167, s. 669–670, nr 168, s. 673–674, nr 169, s. 677–678, nr 171, s. 683–686, nr 172, s. 688–689, nr 183, s. 723–733, nr 185, s. 740–742.

Golicyn, N.N. (1889). Bibliografičeskij slovarʹ russkih pisatelʹnic. Sankt-Peterburg: Tipografiâ V.S. Balaševa.

Zaborovskaâ, E. (1826). Zavistʹ, „Damskij žurnal”, t. XIII, nr 1, s. 41–43.

Kireevskij, I. (1834). O russkih pisatelʹnicah. (Pisʹmo k Anne Petrovne Zontag), „Podarok bednym, alʹmanah na 1834 god, izdannyj Novorossijskim ženskim obŝestvom prizreniâ bednyh”, s. 120–151.

Kireevskij, I. (1979). Kritika i èstetika. Red. Û.V. Mann. Moskva: Iskusstvo.

Lisunecʹ, L. (2014). Žinki-blagodijnici âk zasnovnici literaturnih alʹmanahiv «Podarok bedym» ta «La Queteuse» v Odesi. „Aktualʹni problemi vitčuznânoi ta vsesvitnoi istoriï”, nr 17, http://tinyurl.com/mtr2732n (29.08.2022).

Lihačeva, E. (1899). Materialy dlâ istorii ženskogo obrazovaniâ v Rossii (1086–1856). T. 1–2. Sankt-Peterburg: Tipografiâ M.M. Stasûleviča.

Makarov, M. (1830; 1833). Materialy dlâ istorii russkih ženŝin-avtorov, „Damskij žurnal”, t. 29, nr 1, s. 1–5, nr 2, s. 17–23, nr 3, s. 33–35, nr 7, s. 97–102, nr 10, s. 145–151,nr 13, s. 193–198; t. 30, nr 15, s. 17–20, nr 16, s. 32–39, nr 17, s. 49–58, nr 18, s. 65–76, nr 19, s. 81–85, nr 21, s. 113–121, nr 25, s. 177–185; t. 31, nr 27, s. 1–8, nr 29, s. 33–44, nr 30, s. 49–55, nr 39, s. 193–201; t. 32, nr 51–52, s. 113– 120; t. 44, nr 51–52, s. 145–150.

Mordovcev, D. (1847). Russkie ženŝiny novogo vremeni. Biografičeskie očerki iz russkoj istorii. T. 2. Sankt-Peterburg: Tipografiâ O.I. Baksa.

Ponomarev, S.I. (1891). Naši pisatelʹnicy. Sankt-Peterburg: Tipografiâ Imperatorskoj Akademii Nauk.

Purâeva, N.N. (2018). „Bibliografičeskij katalog rossijskim pisatelʹnicam” S.V. Russova. „Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta”, seriâ: russkaâ filologiâ, nr 3, s. 146–151.

Russkie pisateli. XIX vek… (1996). Russkie pisateli. XIX vek. Biobibliografičeskij slovarʹ. V dvuh častâh. Red. P.A. Nikolaev. Moskva: Prosveŝenie, Učebnaâ literatura.

Russov, S.V. (1826). Bibliografičeskij katalog rossijskim pisatelʹnicam, Sankt-Peterburg: Tip. Med. dep. M-va vn. del.

Savkina, I. (1998). Provincialki russkoj literatury. (Ženskaâ proza 30–40-h godov XIX veka). Wilhelmshorst: Verlag F.K. Gopfort, http://tinyurl.com/ymw26nhm (16.11.2022).

Slovarʹ… (1988–2010). Slovarʹ russkih pisatelej XVIII veka. Red. A.M. Pančenko. T. 1. Leningrad 1988, t. 2. Leningrad 1993, t. 3. Sankt-Peterburg: Nauka.

Tonču, E. (2015) Ženŝina i literatura. T. 1–2. Moskva: Izdatelʹskij Dom Tonču.

Šalikov, I.I. (1832). O ženŝinah. „Damskij žurnal”, t. XXXVII, nr 6, s. 81–87. http://tinyurl.com/35mdsyj4 (16.11.2022).]