Mesco dux Polonie baptizatur – the Access of the Piast Power to the Respublica Christiana
PDF (Język Polski)

Keywords

Piasts (or Piasts’ dynasty)
prince Mieszko I
Christianity
Christianization
baptism
princess Dobrava
Piasts’ monarchy
bishop Jordan

How to Cite

Dobosz, J. (2016). Mesco dux Polonie baptizatur – the Access of the Piast Power to the Respublica Christiana. Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), 37–50. https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.3

Abstract

The article refers to the religious and cultural turning point that took place in the Piast state due to the act of accepting Christianity by the prince Mieszko I (who died in 992) in 966. These issues are presented from the view-point of a controversial interpretation regarding the source foundation and literature, number of which has increased over the decades. The baptism of the historically first Polish ruler was preceded by his marriage with the Czech princess Dobrava (who died in 977), which resulted in the alliance with the Přemyslid monarchy and in the growing connections with Germany along with the conflicts with the Veleti. The consequence of the 966 year’s events was the initiating of the Christianization processes in the whole state of the Piasts and its gradual accessing to the circle of Latin culture. In effect, the grounds for the institutional Church were formed, and the Polish aspirations for being a member of Western culture, which have lasted for all the centuries, were established.
https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.3
PDF (Język Polski)

References

Anonim tzw. Gall, 1952, Kronika czyli dzieje książąt i władców polskich, wyd. K. Maleczyński, Monumenta Poloniae Historica, s.n., t. II, Kraków.

Anonim tzw. Gall, 1989, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, oprac. M. Plezia, Wrocław. Długosz J., 2009, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 2, Kraków.

Kronika książąt polskich, 1878, wyd. Z. Węclewski, w: Monumenta Poloniae Historica, t. III, Lwów.

Kronika Mierzwy, 1872, wyd. A. Bielowski, w: Monumenta Poloniae Historica, t. II, Lwów.

Kronika polska, 1878, wyd. L. Ćwikliński, w: Monumenta Poloniae Historica, t. III, Lwów.

Kronika Wielkopolska, 2010, tłum. K. Abgarowicz, oprac. B. Kürbis, Kraków.

Kronika Wielkopolska, 1970, wyd. B. Kürbis, Monumenta Poloniae Historica n.s., t. VIII, Warszawa.

Mistrz Wincenty tzw. Kadłubek, 1992, Kronika Polska, tłum. i oprac. B. Kürbis, Wrocław.

Mistrz Wincenty tzw. Kadłubek, 1994, Kronika Polska, wyd. i oprac. M. Plezia, Monumenta Poloniae Historica n.s., t. XI, Kraków.

Najdawniejsze roczniki krakowskie i Kalendarz, 1978, wyd. Z. Kozłowska-Budkowa, Monumenta Poloniae Historica s.n., t. V, Warszawa.

Rocznik Sędziwoja, 1872, wyd. A. Bielowski, Monumenta Poloniae Historica, t. II, Lwów.

Thietmar, 1953, Kronika, wyd., oprac. i tłum. M.Z. Jedlicki, Poznań.

Abraham W., 1962, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII, Poznań.

Banaszkiewicz J., 1979, Kronika Dzierzwy. XIV-wieczne kompendium historii ojczystej, Wrocław.

Bogdanowicz P., 1966, Chrzest Polski, „Nasza Przeszłośćˮ nr 23, s. 5–64. Buko A., 2011, Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej, Warszawa.

Dąbrowski J., 1964, Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław. Dobosz J., 2002, Monarcha i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań.

Dobosz J., 2010, Początki państwa i Kościoła polskiego w przekazie Roczników Jana Długosza, „Zeszyty Długoszowskie” nr 9, s. 85–94

Dobosz J., 2012, Jan Długosz o początkach państwa i Kościoła polskiego, w: Powtórka przed... VI spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań, s. 99–109.

Dobosz J., 2015, Gniezno jako centrum monarchii piastowskiej, w: Studia nad dawną Polską, t. 4, red. T. Sawicki, Gniezno, s. 63–75.

Dobosz J., 2016, Miejsce chrztu Mieszka I, „Kronika Miasta Poznaniaˮ nr 1, s. 11–20.

Dowiat J., 1961, Metryka chrztu Mieszka I i jej geneza, Warszawa.

Drelicharz W., 1993, Źródła i autor Rocznika Sędziwoja, „Studia Historyczneˮ nr 36, z. 1, s. 141–147.

Drelicharz W., 1996, Sędziwój z Czechla, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 36/1, z. 150, Kraków, s. 394–399.

Drelicharz W., 2003, Annalistyka małopolska XIII–XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych, Kraków.

Janiak T., Stryniak D., (red.), 1998, Civitates Principales. Wybrane ośrodki władzy w Polsce wczesnośredniowiecznej, Gniezno.

Jasiński T., 2007, Początki Polski w nowym świetle, „Naukaˮ, nr 4, s. 7–18.

Jasiński T., 2011, Jordan, pierwszy biskup w Poznaniu, w: Kościół w Poznaniu – czasy biskupa Jordana i kardynała Augusta Hlonda, Poznań, s. 13–33.

Kara M., 2000, Stan badań dendrochronologicznych wczesnośredniowiecznych grodzisk z terenu Wielkopolski, w: Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, red. A. Buko, Z. Świechowski, Warszawa, s. 55–68.

Kara M., 2004, Archeologia o początkach państwa Piastów (wybrane zagadnienia), w: Kolory i struktury średniowiecza, red. W. Fałkowski, Warszawa, s. 253–317.

Kara M., 2008, Wczesnośredniowieczne grodziska Wielkopolski w nowszych studiach archeologii (wybrane zagadnienia), w: Wielkopolska w dziejach. Archeologia o regionie, red. H. Machajewski, Poznań, s. 137–152.

Kara M., 2009, Najstarsze państwo Piastów – rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne, Poznań.

Kóčka-Krenz H., (red.), 2007, Tu Polska się zaczęła..., Poznań.

Kóčka-Krenz H., 2011, Poznań in the 10th Century, Poznań.

Krawiec A., 2009, Kilka uwag na temat genezy Kroniki Wielkopolskiej, w: Wielkopolska – Polska – Czechy. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Nowackiemu, red. Z. Górczak, J. Jaskulski, Poznań, s. 199–215.

Kurnatowska Z., (red.), 2001, Gniezno w świetle ostatnich badań archeologicznych. Nowe fakty, nowe interpretacje, Poznań.

Kurnatowska Z., 2002, Początki Polski, Poznań.

Kürbis B., 1988, Refleksje kronikarzy nad chrystianizacją Polski, „Nasza Przeszłośćˮ nr 69, s. 97–114.

Kürbis B., 1992, Wstęp, w: Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika Polska, tłum. i oprac. B. Kürbis, Wrocław, s. 3–82.

Labuda G., 1987–1988, Studia nad początkami państwa polskiego, t. I–II, Poznań.

Labuda G., 2002, Mieszko I, Wrocław. Łowmiański H., 1973, Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e., t. V, Warszawa.

Ożóg K., 2015, Chrzest Polski, Kraków.

Samsonowicz H., 2008, Dzień chrztu i co dalej..., Warszawa.

Sikorski D.A., 2011, Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Rozważania nad granicami poznania historycznego, Poznań.

Sikorski D.A., 2012a, Początki Kościoła w Polsce. Wybrane problemy, Poznań.

Sikorski D.A., 2012b, Wczesnopiastowska architektura sakralna (jako źródło historyczne do dziejów Kościoła w Polsce), Poznań.

Skibiński E., 2001, Dzierzwa i kronikarz wielkopolski. Powrót problemu, w: Scriptura custos memoriae. Prace historyczne [Księga pamiątkowa Profesor Brygidy Kürbis], red. D. Zydorek, Poznań, s. 225–232.

Skibiński E., 2009, Problem pochodzenia Kroniki Wielkopolskiej, w: Wielkopolska – Polska – Czechy. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Nowackiemu, red. Z. Górczak, J. Jaskulski, Poznań, s. 189–198.

Strzelczyk J., 1992, Mieszko Pierwszy, Poznań.

Tymieniecki K., (red.), 1962, Początki państwa polskiego. Księga Tysiąclecia, t. 1: Organizacja polityczna, t. 2: Społeczeństwo i kultura, Poznań.

Urbańczyk P., 2008, Trudne początki Polski, Wrocław.

Urbańczyk P., 2012, Mieszko Pierwszy tajemniczy, Toruń.

Wetesko L., 2009, Historyczne konteksty monarszych fundacji artystycznych w Wielkopolsce do początku XIII wieku, Poznań.

Wielgosz Z., 2001, Kronika polska w twórczości dziejopisarskiej klasztoru lubiąskiego, w: Scriptura custos memoriae. Prace historyczne [Księga pamiątkowa Profesor Brygidy Kürbis], red. D. Zydorek, Poznań, s. 233–252.

Wyrwa A.M., 2014, Gdecz – Giecz. Scire est reminisci. Krótka historia wydobywania z zapomnienia rezydencji piastowskiej, Dziekanowice–Lednica.