The Metropolitan Andrei Šeptytsky’s Role in Concluding Concordat Between the Apostolic See and Poland [1925]
PDF (Język Polski)

Keywords

Apostolic See
Poland
concordat
Andrei Šeptytsky
land reform
Greek-Catholic Church

How to Cite

Гентош, Л. (2016). The Metropolitan Andrei Šeptytsky’s Role in Concluding Concordat Between the Apostolic See and Poland [1925]. Poznańskie Studia Slawistyczne, (10), 115–128. https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.8

Abstract

This thesis is a study of the role of Andrei Šeptytsky, the Metropolitan of the Ukrainian GreekCatholic Church, in discussions on articles of the Concordat between the Apostolic See and Poland. The archival documents proved a particular involvement of Šeptytsky in preparation of the concordat’s articles dealing with the Church’s property and financial independence. In those endeavors, Šeptytsky was concerned not only with the interests of his Greek-catholic clergy, but with the welfare of Catholic clergy in all Polish eparchies, advocating further independency of the Church from state authorities.

https://doi.org/10.14746/pss.2016.10.8
PDF (Język Polski)

References

Гентош Л., 2006, Ватикан і виклики модерності. Українсько-польський конфлікт в Галичині та східна політика Ватикану понтифікату папи Бенедикта ХV. 1914–1923 рр., Львів.

Зємба А., 1996, Митрополит Андрей Шептицький і уряд ІІ Речі Посполитої Польщі у 1923–1939 рр, в: Метрополія Нью-Йорку Слузі Божому Андреєві у п’ятидесятиріччя його смерти, pед. М. Галів, Нью-Йорк, c. 36–54.

Перевезій В., 2004, Служіння Богу і народу: Українська греко-католицька церква між двома світовими війнами, Київ.

Budurowycz B., 2007, The Greek Catholic Church in Galicia, 1914–1944, в: Harvard Ukrainian Studies, vol. XXVI, Cambridge.

Coppa F., (ed.), 1999, Controversial Concordats. The Vatican’s Relations with Napoleon, Mussolini, and Hitler, Washington.

Cornwell J., 1999, Hitler’s Pope. The Secret History of Pius XII, New York.

Koko E., 1995, Metropolita Andrzej Szeptycki a państwo polskie w latach 1918–1939, в: Metropolita Andrzej Szeptycki, red. T. Stegner, Gdańsk, c. 55–69.

Konkordat zawarty pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską. Podpisany w Rzymie dnia 10 lutego 1925, 1925, Dz. U. 1925, nr 72, poz. 501 i 502, Lwów.

Morozzo della Rocca R., 1992, Le Nazioni non Muoino. Russia revoluzionaria, Polonia indipendente e Santa Sede, Bologna.

Mróz M., 1988, Rola konkordatu w polityce wschodniej Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce, „Dzieje Najnowsze” XX, c. 101–113.

Mróz M., 2004, W kręgu dyplomacji watykańskiej. Rosja, Polska, Ukraina w dyplomacji Watykańskiej w latach 1917–1926, Toruń.

Meysztowicz W., 1983, Gawędy o czasach i ludziach, Londyn.

Urbanowicz B., 2011, Sprawy majątkowe Kościoła katolickiego w konkordatach z 1925 i 1993 roku. Studium prawno-porównawcze, Poznań.

Wilk S., 1992, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa.

Wislocki J., 1977, Konkordat Polski z 1925 roku: zagadnienia prawno-polityczne, Poznań.

Wolf H., 2010, Pope and Devil. The Vatican’s Archives and the Third Reich, Cambridge.

AAN. MWRiOP (Archiwum Akt Nowych. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego), sygn. 435.

ЦДІАЛ. (Центральний державний історичний архів у Львові) Ф. 358, оп. 3, спр. 57. Чернетка листа митрополита Шептицького до нунція Л. Лаурі у відповідь на листи останнього від 22 і 28 листопада 1924 р., а. 1–1зв.

ЦДІАЛ. Ф. 408, оп. 1, спр. 10. Чернетка листа митрополита Шептицького до папи Пія ХІ, а. 79–94.

ЦДІАЛ. Ф. 408, оп. 1, спр. 19. Чернетка листа митрополита Шептицького до варшавського нунція Л. Лаурі, а. 3–53B.

ЦДІАЛ. Ф. 408, оп. 1, спр. 51. Звернення до Апостольського престолу, складене після наради в митрополита Шептицького 19 березня 1924 р., а. 2–13, 93–94.