Provincializing Feminism in Polish Literary Studies
PDF (Język Polski)

Keywords

category of province
Polish feminism
nationalism
new regionalism
literature
postcolonial thought
glocality

How to Cite

Galant, A. (2017). Provincializing Feminism in Polish Literary Studies. Poznańskie Studia Slawistyczne, (11), 189–200. https://doi.org/10.14746/pss.2016.11.13

Abstract

The author of the text analyzes the strategies of provincializing the Polish feminism and gender studies. Starting points for interpretations in the article are Dipesh Chakrabarty’s book – Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference and feminist publications about modernity, nationalism, capitalism in Poland. In the article the category of a province is considered as an emblem existing in a new regionalism’s discourse. The author claims that the history of the category of a province is entangled in the ambiguities which are related to the glocal understanding of a region; she also reflects on the relations between feminism, regionalism and local experiences of a global reality.
https://doi.org/10.14746/pss.2016.11.13
PDF (Język Polski)

References

Appadurai A., 2005, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków.

Carr S.C., 2005, Globalization and Culture at Work. Exploring The Combined Glocality, New York.

Chakrabarty D., 2011, Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica historyczna, Poznań.

Czarnecka B., 2013, Ruchomy na szali wagi. Lechoń homotekstualny, Toruń.

Galant A., 2013, Prowincje literatury. Polska proza kobiet po 1956 roku, Szczecin.

Gajewska A., 2008, Hasło: feminizm, Poznań.

Gąsior-Niemiec A., 2009, Polskie regiony (1999–2009) – studium z perspektywy socjologii pragmatycznej, Rzeszów–Warszawa.

Graczyk E., 2013, Od Żmichowskiej do Masłowskiej. O pisarstwie w nadwiślańskim kraju, Gdańsk.

Graff A., 2008, Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie, Warszawa.

Grzebalska W., 2013, Płeć powstania warszawskiego, Warszawa.

Iwasiów I., 2004, Parafrazy i reinterpretacje. Wykłady z teorii i praktyki czytania, Szczecin.

Janion M., 2006, Niesamowita Słowiańszczyzna: fantazmaty literatury, Kraków.

Kołodziejczyk D., 2008, Odzyskiwanie miejsca: realizm magiczny w powieści postkolonialnej i polskiej powieści lat dziewięćdziesiątych XX wieku, w: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, red. H. Gosk, B. Karwowska, Warszawa, s. 134–154.

Kołodziejczyk D., 2013, Gdzie jest miejsce dla Europy Środkowej i Wschodniej w przestrzeni postkolonialnej. Możliwe trajektorie podróży, „Porównania” nr 13, s. 9–27.

Krakowska J., 2014, Ahistoryczne, krytyczne, „dwutygodnik.com” nr 130, , 10.01.2015.

Kraskowska E., 2005, Dyskurs feministyczny w słowiańskiej literaturze, krytyce i teorii po 1989 roku, w: Literatury słowiańskie po 1989 roku. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy, t. 2: Feminizm, red. E. Kraskowska, Warszawa, s. 9–25.

Kraskowska E., 2013, Przedmowa, w: Wielkopolski alfabet pisarek, red. E. Kraskowska, L. Marzec, Poznań, s. 9–11.

Kraskowska E., Marzec L. (red.), 2013, Wielkopolski alfabet pisarek, Poznań.

Mikołajczak M., Rybicka E. (red.), 2012, Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektywy, Kraków.

Mrozik A., 2012, Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura, władza w Polsce po 1989 roku, Warszawa.

Robotycki Cz., 2008, „Prowincja” z antropologicznego punktu widzenia. Refleksja z perspektywy dylematów komunikacji kulturowej, „Konteksty” nr 2, s. 7–13.

Rybicka E., 2012, Wprowadzenie. Region – rzeczywistość wyobrażona, w: Nowy regionalizm w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektywy, red. M. Mikołajczak, E. Rybicka, Kraków, s. 5–10.

Umińska B., 2001, Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze, Warszawa.

Zawadowska A., Rudaś-Grodzka M., Smoleń B. (red.), 2006, Polka. Medium. Cień. Wyobrażenie, Warszawa.