“Show that You Are a Woman”. Conflicts Connected with a Female-Partner’s Appearance in Polish-Russian Marriag
PDF (Język Polski)

Keywords

Russia
Poland
mixed marriage
femininity
identity
clothes

How to Cite

Busygina-Wojtas, T. (2017). “Show that You Are a Woman”. Conflicts Connected with a Female-Partner’s Appearance in Polish-Russian Marriag. Poznańskie Studia Slawistyczne, (11), 201–217. https://doi.org/10.14746/pss.2016.11.14

Abstract

Partners in Polish-Russian couples have different opinions concerning women’s appearence. Stressing femininity and paying much attention to attractiveness of a female-partner seems to be very important to Russian partners of both sexes. In this paper, this phenomenon is analyzed from two perspectives. The gender perspective pays special attention to the diversities in the evolution of partiarchal model in Poland and Russia. The analysis from the perspective of cultural anthropology leads to the conclusion about manifestation of Russian identity in Polish-Russian relations. Concidering “femininity” an important category and laying a metaphysical emphasis on it seems to be one of the ways of the “being Russian” manifestation.
https://doi.org/10.14746/pss.2016.11.14
PDF (Język Polski)

References

Badowska K., 2011, „Godzina cudu”: miłość i erotyzm w twórczości Stanisława Przybyszewskiego, Łódź.

Barański M., 1975, Rodzina od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, w: Przemiany rodziny polskiej, red. J. Komorowska, Warszawa.

Bartky S.L., 2007, Foucault, kobiecość i unowocześnienie władzy patriarchalnej, w: Gender. Perspektywa antropologiczna, t. 2: Kobiecość, męskość, seksualność, red. R.E. Hryciuk, A. Kościańska, Warszawa.

Bednarz-Grzybek R., 2010, Emancypantka i patriotka. Wizerunek kobiety przełomu XIX i XX wieku w czasopismach Królestwa Polskiego, Lublin.

Beck U., Beck-Gernsheim E., 2013, Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, Warszawa.

Błok A., 1981, Poezje, Kraków.

Błuszkowski J., 2005, Stereotypy a tożsamość narodowa, Warszawa.

Buczkowski A., 2005, Społeczne tworzenie ciała. Płeć kulturowa i płeć biologiczna, Kraków.

Busygina-Wojtas T., 2013, Tożsamość narodowościowo-kulturowa w małżeństwach polsko-rosyjskich, w: Rzeczywistość wielokulturowa, red. L. Dyczewski, K. Jurek, Lublin–Warszawa.

Busygina-Wojtas T., 2015, „Rodzić dla państwa”. Rodzicielstwo narzędziem polityki wewnętrznej w ZSRR, w: Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka, red. R.E. Hryciuk, E. Korolczuk, Warszawa.

CBOS, 2011, Stereotyp Polaka i Europejczyka A.D. 2011, Komunikat z badań BS/33/2011.

Chabros E., Klarman A. (red.), 2014, Kobiety „na zakręcie” 1933–1989, Wrocław.

Chyra-Rolicz Z., 1994, Kościół katolicki a ruch kobiecy przed 1939 r., w: Społeczno-kulturalna działalność Kościoła katolickiego w Polsce XIX i XX wieku, red. R. Renz, M. Meducka, Kielce.

Cymborska-Leboda M., 1997, Twórczość w kręgu mitu: myśl estetyczno-filozoficzna i poetyka gatunków dramatycznych symbolistów rosyjskich, Lublin.

Dostojewski F., 1984, Idiota, w: idem, Idiota. Skrzywdzeni i poniżeni. Dzieła wybrane, t. 2, Warszawa.

Frąckowiak-Sochańska M., 2009, Preferencje ładów normatywnych w postawach kobiet wobec wartości w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, Poznań.

Fredrickson B.L., Roberts T.-A., 1997, Objectification Theory, „Psychology of Women Quarterly”, nr 2. Fidelis M., 2015, Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, Warszawa.

Graff A., 2001, Świat bez kobiet: płeć w polskim życiu publicznym, Warszawa. Gutowski W., 1997, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości, Kraków.

Hryciuk R., Korolczuk E., 2012, Wstęp: Pożegnanie z Matką Polką?, w: Pożegnanie z Matką Polką?, red. R. Hryciuk, E. Korolczuk, Warszawa.

Jaroszewska E., 2003, Małżeństwa polsko-niemieckie w RFN: Relacje polskich partnerów na tle obrazu innych małżeństw binacjonalnych, Warszawa.

Kwiatkowska A., 2008, W krainie botoksu i tipsów, czyli poskromienie złośnicy, w: Ucieleśnienia II. Płeć między ciałem i tekstem, red. J. Bator, A. Wieczorkiewicz, Warszawa.

Lazari A. de (red.), 2001, Idee w Rosji, t. 4, Łódź.

Lewandowski E., 2008, Charakter narodowy Polaków i innych, Warszawa.

Ławski J., 2003, Marie romantyków. Metafizyczne wizje kobiecości. Mickiewicz – Malczewski – Krasiński, Białystok.

Monczka-Ciechomska M., 1992, Mit kobiety w polskiej kulturze, w: Głos mają kobiety, red. S. Walczewska, Kraków.

Mrozik A., 2012, Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku, Warszawa.

Nowak A., Wójcik M., 2000, Kobieta w rodzinie w II Rzeczypospolitej i współcześnie: zagadnienia filozoficzne, społeczno-edukacyjne i prawne, Katowice.

Ostrowska E., 2004, Matki Polki i ich synowie. Kilka uwag o genezie obrazów kobiecości i męskości w kulturze polskiej, w: Gender. Konteksty, red. M. Radkiewicz, Kraków.

Rzeczycka M., 2002, Fenomen Sofii – Wiecznej Kobiecości w prozie powieściowej symbolistów rosyjskich, Gdańsk.

Sadowski J., 2005, Rewolucja i kontrrewolucja obyczajów: rodzina, prokreacja i przestrzeń życia w rosyjskim dyskursie utopijnym lat 20. i 30. XX wieku, Łódź.

Sołowjow W., 1988, Wybór pism, t. 3, Poznań.

Titkow A., 2012, Figura Matki Polki. Próba demitologizacji, w: Pożegnanie z Matką Polką?, red. R. Hryciuk, E. Korolczuk, Warszawa.

Walczak M., 2001, Psychologiczna prognoza trwałości małżeństw dwukulturowych, „Problemy Rodziny” nr 1, s. 22–28.

Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej: od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005.

Witek-Tylczyńska H., 2013, Kim jestem/skąd jestem? Czytanie stroju, w: Strój – zwierciadło kultury, red. M. Furmanik-Kowalska, Warszawa–Toruń, s. 13–22.

Wojtas T., 2014, Problemy w polsko-rosyjskim komunikowaniu się na przykładzie mieszanych związków małżeńskich i nieformalnych (rozprawa doktorska), Warszawa.

Wolf N., 2008, Mit piękności, w: Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, red. M. Szpakowska, Warszawa.

Zacharska J., 2000, O kobiecie w literaturze przełomu XIX i XX wieku, Białystok.

Айвазова С., 1998, Русские женщины в лабиринте равноправия, Москва.

Блок А., 2012, Стихи о Прекрасной Даме, Москва.

Бурко О., Щурко Т., 2013, Научные дискуссии о «гендере» и образовании в Беларуси и Украине, Наше мнение. Экспертное сообщество Беларуси , 5.11.2015.

Гапова Е., 2003, Женщины на краю Европы, Минск.

Гапова Е., Усманова А., 2002, Гендерные истории Восточной Европы, Минск.

Гурко Т., 2010, Понятие «гендер» в российской социологии, <http://www.isras.ru/ blog_gurko2.html>, 6.07.2015.

Ельникова Г., 2004, Духовные и социокультурные основания российского феминизма, диссертация, Белгород.

Здравомыслова О., 2003, Семья и общество: гендерное измерение российской трансформации, Москва.

Здравомыслова О., 2012, Российские женщины и эмансипация: незавершенный проект, „Новое Литературное Обозрение” nr 3, <http://www.nlobooks.ru/ node/2279>, 6.07.2015.

Когатько Д., Тхакахов В., 2010, Российская идентичность. Культурно-цивиллизационная специфика, Санкт-Петербург.

Красова Е., Гудович И., 2006, Специфика гендерного подхода в анализе современных российских реалий, „Вестник Воронежского государственного университета”, серия Гуманитарные науки, nr 1, s. 12–32.

Магун В., Руднев М., 2010, Базовые ценности россиян и других европейцев (по материалам опросов 2008 года), „Вопросы экономики” nr 12, s. 107–130.

Пушкарёва Н., 1997, Частная жизнь русской женщины, Москва.

Пушкарёва Н., 2002, У истоков русского феминизма: сходства и отличия России и Запада, w: Российские женщины и европейская культура, red. Г.А. Тишкин, Санкт-Петербург.

Пушкарёва Н., Новикова Н. (red.), 2011, Частное и общественное: гендерный аспект, t. 1, 2, Ярославль–Москва.

Римашевская Н. et al., 1999, Окно в русскую частную жизнь, Москва.

Цивьян Т., 2005, Отношение к себе и к своему телу в русской модели мира, w: Тело в русской культуре, red. Г. Кабакова, Ф. Конт, Москва.

Чикалова И., 2009, Гендерная система (пост)советской Беларуси: воспроизводство и трансформация социальных ролей в публичной и приватной сфере, „Российские и славянские исследования” nr 4, <http://www.rsijournal.net/ gendernaya-sistema-postsovetskoj-belarusi-vosproizvodstvo-i-transformaciyasocialnyx-rolej-v-publichnoj-i-privatnoj-sfere/>, 5.11.2015.

Чубарова В., 2008, Взгляд на поляков собственными глазами и глазами русских, Москва.