Raz jeszcze o literaturze i muzyce
PDF

Słowa kluczowe

Literature and music
intermediality
interdisciplinarity
musicality of literature

Abstrakt

The article deals with the still relevant interdisciplinary research movement, which chose the relation between music and literature as the object of its analysis. The book by Libor Martinek and Małgorzata Gamrat, which is the result of cooperation between a literary scholar and a musicologist, is the main basis for and contribution to this discussion. Following the path set by P. Scher, these authors have found a methodological dimension, on which issues of literary text functioning in the music sphere are located, and on the other hand, attempts to define a so-called literary text’s musical aspects.
https://doi.org/10.14746/pt.2018.29.16
PDF

Bibliografia

Bristiger M., Związki muzyki ze słowem. Z zagadnień analizy muzycznej, Warszawa 1986.

Harnoncourt N., Muzyka mową dźwięków, przeł. M. Czajka, Warszawa 1995.

Harrán D., Word-Tone Relations in Musical Thought. From Antiquity to the Seventeenth Century, Neuhausen-Stuttgart 1986.

Jasiński T., Polska barokowa retoryka muzyczna, Lublin 2006.

Kozłowski K., O libretcie, przemianach w jego rozumieniu i jedności dramatu muzycznego, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Seria Literacka V (XXV), Poznań 1998.

Link K.D., Literarische Perspektiven des Opernlibrettos: Studien zur italienischen Oper von 1850 bis 1920, Bonn 1975.

Pociej B., Mahler, Kraków 1992.

Scher S.P., Literature and music, [w:] Word and Music Studies. Essays on Literature and Music (1967–2004) by Steven Paul Scher, ed. W. Bernhart, W. Wolf, Amsterdam–New York 2004.

Smith P.J., The Tenth Muse: A Historical Study of the Opera Libretto, New York 1970.

Tomaszewski M., Od wyznania do wołania. Studia nad pieśnią romantyczną, Kraków 1997.

Tomaszewski M., W stronę teorii pieśni: związki słowno-muzyczne, [w:] tegoż, Nad pieśniami Karola Szymanowskiego. Cztery studia, Kraków 1998.

Walczak J., Libretto jako (u)twór. Zagadnienia genologiczne i metodologiczne – zarys problematyki, „Przestrzenie Teorii” 2014, nr 22.

Wieczorek R.J., Ut cantus consonet verbis. Związki muzyki ze słowem we włoskiej refleksji muzycznej XVI wieku, Poznań 1995.