„Trudne” wiersze. Wokół lingwistycznej poezji kobiet
PDF

Słowa kluczowe

20th-century Polish poetry
women’s poetry
linguism
metapoeticity
Bogusława Latawiec
Marianna Bocian
Ewa Lipska

Abstrakt

The article addresses the problem of absence of women’s poetry in the linguistic current of 20th-century Polish poetry. It analyses its causes, amongst which the pivotal role is played by the stereotypical vision of women’s poetry, deeply ingrained in general awareness. The vision in question does not admit “difficult” forms and thus places women’s poetic work outside the avant-garde tendencies, linguistic experiment and metareflection. The authoress calls for inclusion of the omitted or forgotten poetesses who play with language in their poems and she articulates the need to redefine our understanding of linguistic poetry.

https://doi.org/10.14746/pt.2018.30.9
PDF

Bibliografia

Balbus S., Z dziennika lektur poetyckich, „Życie Literackie” 1971, nr 1.

Barańczak S., Nieufni i zadufani. Romantyzm i klasycyzm w młodej poezji lat 60., Wrocław 1971.

Bartczak K., Uwagi o awangardowości Johna Ashbery’ego i Franka O’Hary w świetle tradycji Emersonowsko-pragmatystycznej oraz w zestawieniu z poetyką Czesława Miłosza, [w:] Nauka chodzenia. T. 2. Teksty programowe późnej awangardy, red. W. Browarny, P. Mackiewicz, J. Orska, Kraków 2018.

Błoński J., Diagnozy i prognozy, [w:] J. Błoński, Odmarsz, Kraków 1978.

Bocian M., Bez manifestu, [w:] Konkrety [katalog wystawy Marianny Bocian], Wrocław, 1971.

Bocian M., Przestrzeń w poezji konkretnej. Ogólnopolskie sympozjum nt. poezji konkretnej, Bydgoszcz 20–21 października 1979 r., Bydgoszcz 1979.

Bogalecki P., Niedorozmowy. Kategoria niezrozumiałości w poezji Krystyny Miłobędzkiej, Warszawa 2011.

Bogalecki P., Szczęśliwe winy teolingwizmu. Polska poezja po roku 1968 w perspektywie postsekularnej, Kraków 2016.

Burkot S., Literatura polska w latach 1939–1989, Warszawa 1993.

Cieślak-Sokołowski T., Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka, Kraków 2011.

Cieślak-Sokołowski T., Przy słowie, „Dekada Literacka” 2008, nr II–III.

Cyranowicz M., [w:] Gada!Zabić. Pa]n[tologia neolingwizmu, nawigacja: M. Cyranowicz, P. Kozioł, Warszawa 2005.

Cyranowicz, Mueller J., Radczyńska J., Solistki bez chóru. Pożyteczne refleksje, [w:] Solistki. Antologia poezji kobiet (1989–2009), red. M. Cyranowicz, J. Mueller, J. Radczyńska, rysunki P. Dwurnik, M. Ignerska, Warszawa 2009.

Dawidek-Gryglicka M., Ścieżki języka według Marianny Bocian, [w:] M. Dawidek-Gryglicka, Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967 roku, Kraków-Wrocław 2012.

Dembińska-Pawelec J., Arachne z ulotną nicią. Sygnatura kobieca w późnej poezji Bogusławy Latawiec, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2018, nr 32.

Drzewucki J., Język w języku, „Rzeczpospolita”, 31 VII 1999.

Grajewski W., W środku myśli, „Poezja” 1970, nr 12.

Grądziel-Wójcik J., Konstelacje neoawangardy w poezji kobiet na przykładzie twórczości Julii Fiedorczuk, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2018, z. 2.

Grądziel-Wójcik J., Przymiarki do istnienia. Wątki i tematy poezji kobiet XX i XXI wieku, Poznań 2016.

Grądziel-Wójcik J. „Znikopis” Urszuli Kozioł, czyli arspoetyka jednorazowego użytku, „Forum Poetyki”, zima 2017, http://fp.amu.edu.pl/znikopis-urszuli-koziol-czyli-arspoetyka-jednorazowego-uzytku/ [dostęp: 6.08.2018].

Hoffmann K., Jaworski M., Poezja polska po roku 1989, [w:] Przechadzki po polskiej literaturze najnowszej, red. J. Grądziel-Wójcik, J. Jastrzębska, Z. Kopeć, Poznań 2014.

Hull L., Obok kanonu. Poezja kobiet w przestrzeni literatury po 1945 roku, „Prace Literaturoznawcze” 2013, nr 1.

Iwasiów I., Galant A., Wstęp, [w:] Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami, red. I. Iwasiów, A. Galant, Kraków 2011.

Jarosiński Z., Literatura lat 1945–1975, Warszawa 1996.

Kaniewska B., Legeżyńska A., Śliwiński P., Literatura polska XX wieku, Poznań 2005.

Karpowicz T., Dziennik Związkowy (Polish Daily News), Chicago, 15–17.11.1991.

Klejnocki J., Tajemnica, „Polityka” 2008, nr 2643.

Kluba A., Poetyki lingwistyczne, „Przestrzenie Teorii” 2005, nr 5.

Kraskowska E., Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 1999.

Krynicki R., Czy istnieje już poezja lingwistyczna?, „Poezja” 1971, nr 12.

Legeżyńska A., Od kochanki do psalmistki… Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej, Poznań 2009.

Legeżyńska A., Śliwiński P., Poezja polska po 1968 roku. Warszawa 2000.

Lisowski K., „O czasie po czasie”, „Nowe Książki” 2015, nr 5, http://www.wforma.eu/-oczasie-po-czasie-nowe-ksiazki-12–2015.html [dostęp: 6.08.2018].

Łuszczykiewicz P., Wiersze, sny, obrazy Bogusławy Latawiec, [w:] J. Grądziel-Wójcik, P. Łuszczykiewicz, Bogusława Latawiec. Portret podwojony, Kraków 2016.

Maliszewski K., Przełomy i pokolenia bez kobiet?, [w:] Formy (nie)obecności. Szkice o współczesnej poezji kobiet, red. J. Grądziel-Wójcik, E. Sołtys-Lewandowska, A. Kwiatkowska, Kraków 2018.

Matuszewski R., Woda, palce, litery, „Życie Literackie” 1965, nr 31.

Mikołajczak M., Podjąć przerwany dialog. O poezji Urszuli Kozioł, Kraków 2000.

Nasiłowska A., Literatura okresu przejściowego 1975–1996, Warszawa 2007.

Niewiadomski A., Światy z jawnych słów i kwiatów ukrytych: o refleksji metapoetyckiej w nowoczesnej poezji polskiej, Lublin 2010.

Nyczek T., Wieża Babel, albo w pętli słowa, „Konfrontacje Literackie” 1972 [suplement].

Orska J., Nauka chodzenia. O programowych wypowiedziach późnej awangardy, [w:] Nauka chodzenia, t. 1. Teksty programowe późnej awangardy, red. W. Browarny, P. Mackiewicz, J. Orska, Kraków 2018.

Orska J., Życie słowa składnia wiersza (post)awangardowego, [w:] Przyboś dzisiaj, red. Z. Ożóg, J. Pasterski, M. Rabizo-Birek, Rzeszów 2017.

Pawelec D., Między dyskrecją a dyspersją. Oblicza końca poezji lingwistycznej, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2006, z. XIII.

Powiedzieć to inaczej. Polska liryka nowoczesna. Antologia. Autorzy wyboru J. Borowczyk, M. Larek, Poznań 2011.

PRL – świat (nie)przedstawiony, red. A. Czyżak, J. Galant, M. Jaworski, Poznań 2010.

Przyboś J., Utwory poetyckie, oprac. R. Skręt, t. 1, Kraków 1984.

Ritz G., Kanon i historia literatury. Widziane z zewnątrz, [w:] Kanon i obrzeża, red. I. Iwasiów, T. Czerska, Kraków 2005.

Sienkiewicz B., (Neo)lingwizm – dokończony projekt awangardy, [w:] B. Sienkiewicz, Poznawanie i nazywanie. Refleksja cywilizacyjna i epistemologiczna w polskiej poezji modernistycznej, Kraków 2007.

Skrendo A., Poezja lingwistyczna jako projekt epistemologiczny. Zerwanie, ustanowienie, zawieszenie, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2006, z. XIII.

Sławiński J., Próba porządkowania doświadczeń, [w:] J. Sławiński, Prace wybrane, t. V. Przypadki poezji, red. W. Bolecki, Kraków 2001.

Stabro S., Literatura polska: 1944–2000 w zarysie, Kraków 2005.

Szaruga L., Rozpływające się zdanie, „Nowe Książki” 1995, nr 10.

Śliwiński P., Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej, Kraków 2002.

Świerkosz M., Historia literatury kobiet – niedokończony projekt, „Wielogłos” 2011, nr 2.

Świrek A., W kręgu współczesnej poezji lingwistycznej, Zielona Góra 1985.

Wesołowski J., Konkretna poezja. Materiały do „Słownika rodzajów literackich”, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1974, R. XVII, z. 2.

Witan J., Niepokój zamkniętych słów, „Odra” 1966, nr 9.

Woroszylski W., Dwugłos o „Nigdy całości”, „Arkusz” 1995, nr 4.

Zawada A., Od krzyku do milczenia, „Poezja” 1974, nr 1 (98).