Strukturalistyczna bohemistyka Profesora Jacka Balucha (1940–2019)

Main Article Content

Piotr Gierowski

Abstrakt

Gierowski Piotr, Strukturalistyczna bohemistyka Profesora Jacka Balucha (1940–2019) [The Structural Bohemistics of Professor Jacek Baluch (1940–2019)]. „Przestrzenie Teorii” 32. Poznań 2019, Adam Mickiewicz University Press, pp. 455–467. ISSN 1644-6763. DOI 10.14746/pt.2019.32.25.


The paper describes the scientific profile of Jacek Baluch, Polish scholar and scientist in the field of Czech studies, professor of the Jagiellonian University, democratic opposition activist in the communist period in Poland, and Polish ambassador to Prague. The study emphasizes the structural aspects of Jacek Baluch’s scientific work and its meaning for the development of Polish literary knowledge in the second half of the 20th century.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Pamięć
Biogram autora

Piotr Gierowski, Uniwersytet Jagielloński

dr, bohemista, literaturoznawca, adiunkt w Zakładzie Filologii Czeskiej i Łużyckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe: czeska kultura XIX i XX wieku, strukturalizm polski i czeski, sztuka i literatura naiwna, art brut, outsider art. Autor książek Struktury historii: o czeskim projekcie dziejów literatury na tle recepcji praskiego strukturalizmu w Polsce (2013) oraz Praski strukturalizm: przekroje, miejsca, tożsamości (Kraków 2018), wspólnie z Jackiem Baluchem wydał także Czesko- polski słownik terminów literackich (2016). Adres e-mail: <piotr.gierowski@uj.edu.pl>.

Bibliografia

 1. Balcerzan E., „I ty zostaniesz strukturalistą”, „Teksty” 1973, nr 6.
 2. Baluch J., Analiza przekładu a zagadnienie składni poetyckiej, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji. PAN. Oddział w Krakowie” 1965.
 3. Baluch J., Autorstwo a anonimowość, [w:] Autor, podmiot literacki, bohater, red. A. Martuszewska, J. Sławiński, Wrocław 1983.
 4. Baluch J., Czeska „moderna” i „izmy”, „Pamiętnik Słowiański” 1974, t. 24.
 5. Baluch J., Idea „środka” a tożsamość czeskiej kultury, [w:] Kundera. Materiały z sympozjum zorganizowanego w Katowicach w dniach 25–26 kwietnia 1986, red. J. Illg, Londyn 1988.
 6. Baluch J., Interpretacja przekładu, „Odra” 1977, nr 6.
 7. Baluch J., Język krytyczny F.X. Šaldy, Kraków 1982.
 8. Baluch J., Język krytyczny Šaldy (Tezy), [w:] Modernizm w literaturach słowiańskich (zachodnich i południowych). Prace krakowskiego ośrodka slawistycznego poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Warszawie w r. 1973, red. M. Bobrownicka, Kraków 1973.
 9. Baluch J., Jiří Wolker w czeskiej krytyce międzywojennej, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN”, Kraków 1964, t. 2.
 10. Baluch J., Kain według Hrabala, Kraków 2007.
 11. Baluch J., Konferencja Teoretycznoliteracka Młodych Pracowników Polonistyki (Pcim, 2–7 lutego 1965), „Pamiętnik Literacki” 1965, R. LVI, z. 3–4.
 12. Baluch J., Leksykon literatury czeskiej: projekt, „Studia Slavica” 2011, nr 15.
 13. Baluch J., Literatura czeska 1918–1968 r. (wykłady), Kraków 1973.
 14. Baluch J., Mickiewicz i Słowacki w przekładach Halasa, „Slavia” 1972, R. 41, nr 3.
 15. Baluch J., Naród czeski w ujęciu Emanuela Rádla, [w:] Język a tożsamość narodowa. Slavica, red. M. Bobrownicka, Kraków 2000.
 16. Baluch J., Norma i konwencja translatorska jako kryterium oceny przekładu, „Slavica Slovaca” (Bratysława) 1972, R. 7, nr 4.
 17. Baluch J., O rzemiośle poetyckim, [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3: Prace na VI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Pradze 1968, [Cz. 2:] Nauka o literaturze, red. Z. Libera, Warszawa 1968.
 18. Baluch J., „Pierrot cyklista” – wiersz kubistyczny Nezvala, [w:] Literatury słowiańskie w okresie awangardowego przełomu, red. Z. Niedziela, Wrocław 1979.
 19. Baluch J., Poetyzm. Propozycja czeskiej awangardy lat dwudziestych, Wrocław 1969.
 20. Baluch J., Powiedz coś po czesku! Igraszki językowo-literackie, Kraków 2018.
 21. Baluch J., Problematyka badań nad czeską awangardą, „Pamiętnik Słowiański” 1966, t. XVI.
 22. Baluch J., Program poetycki czeskiej awangardy, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji. PAN. Oddział w Krakowie” 1964.
 23. Baluch J., Przekład jako zagadnienie poetyki, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji. PAN. Oddział w Krakowie” 1967, t. 11, nr 2.
 24. Baluch J., Przekład w kontekście metryki porównawczej, [w:] Metryka słowiańska, red. Z. Kopczyńska, L. Pszczołowska, Wrocław 1971.
 25. Baluch J., Rozpad czy podział Czechosłowacji? „Rocznik Komisji Środkowoeuropejskiej PAU” 1996, t. 4.
 26. Baluch J., Rym w poezji Halasa, „Pamiętnik Słowiański” 1972, t. XXII.
 27. Baluch J., „Šaldův zápisník“ (1928–1937), „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. PAN. Oddział w Krakowie” 1971, t. 15, nr 2.
 28. Baluch J., Semantyka rymu w poetyzmie, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji. PAN. Oddział w Krakowie” 1967, t. 11, nr 1.
 29. Baluch J., Składnia poetycka Tadeusza Różewicza w świetle przekładów na język czeski, „Slavia Occidentalis” 1965, t. 25.
 30. Baluch J., Wiersz i przekład, Kraków 2007.
 31. Baluch J., Wobec czeskiej literatury współczesnej: Część I: Od „Května” do „Tvářy”, czyli programy literackie lat 1955–1965, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji. PAN. Oddział w Krakowie” 1966.
 32. Baluch J., Zamazany inkaustem rękopis czyli śląsko-czeska sprośna śpiewka, Kraków 2013.
 33. Baluch J., Gierowski P., Czesko-polski słownik terminów literackich, Kraków 2016.Česká literatura 1892–1946. Antologie programových projevů. Pro IV ročník studentů slavistiky = dla studentów IV roku filologii słowiańskiej. Výbor, úvod, poznámky J. Baluch, J. Zarek, Katowice 1981.
 34. Czescy dekadenci, symboliści i anarchiści przełomu XIX i XX wieku, BN II, nr 208, oprac. J. Baluch, Wrocław 1983.
 35. Drzewo się liściem odziewa. Staroczeska poezja miłosna, wybór, przekład i oprac. J. Baluch, Kraków 1981.
 36. Halas F., Wybór poezji, oprac. J. Baluch, BN II, nr 179, Kraków 1975.
 37. Hašek J., Przygody dobrego wojaka Szwejka czasu wojny światowej, przeł. A. Kroh, wstęp i oprac. J. Baluch, BN II, nr 261, Wrocław 2017.
 38. Hašek J., Społeczno-polityczna historia Partii Umiarkowanego Postępu (w GranicachPrawa), przeł. J. Baluch, Kraków 1987.
 39. Hrabal, Kundera, Havel… antologia czeskiego eseju, oprac. J. Baluch, Kraków 2001.
 40. Klíma L., Cierpienia księcia Sternenhocha, przeł. J. Baluch, Kraków 1980.
 41. Mukařovský J., O metodologii nauki o literaturze, przeł. J. Baluch, „Teksty” 1981, nr 1.
 42. Mukařovský J., Wśród znaków i struktur, wybór, redakcja i słowo wstępne J. Sławiński, Warszawa 1970.
 43. Patočka J., Kim są Czesi? przeł. J. Baluch, Kraków 1997.
 44. Toman J., Příběh jednoho moderního projektu. Pražský lingvistický kroužek, 1926–1948, Praha 2011.
 45. We własnych oczach. XX-wieczny esej zachodnio- i południowosłowiański, wybór H. Janaszek- Ivaničkova we współpr. z E. Madanym, J. Wierzbickim i T. Dąbek-Wirgową, Warszawa 1977.