O szczególnych powinowactwach literatury i kina w refleksji Stefanii Zahorskiej

Main Article Content

Małgorzata Hendrykowska

Abstrakt

Hendrykowska Małgorzata, O szczególnych powinowactwach literatury i kina w refleksji Stefanii Zahorskiej [Particular Affinities between Literature and Film in Stefania Zahorska’s Reflections]. „Przestrzenie Teorii” 32. Poznań 2019, Adam Mickiewicz University Press, pp. 167–178. ISSN 1644-6763. DOI 10.14746/pt.2019.32.8.


The author provides an in-depth analysis of and original essay written by the Polish film critic Stefania Zahorska in the middle of the 1930s. The essay deals with socio-cultural and aesthetic theory regarding the mutual connections between cinema and literature.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Rozprawy
Biogram autora

Małgorzata Hendrykowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Małgorzata Hendrykowska – prof. zw. dr hab., Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizuje się w badaniach i studiach komparatystycznych nad zjawiskami kultury filmowej i audiowizualnej XIX i XX wieku. Współredaktor serii wydawniczej „Klasyka Kina” / ”Classics of Cinema”. Ostatnie książki: Historia polskiego filmu dokumentalnego 1896–1945 (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015), Szpital Przemienienia, w serii „Klasyka Kina” (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017). Obecnie przygotowuje do druku wydanie krytyczne zbioru pism filmowych Stefanii Zahorskiej. Adres e-mail: <hendrykowskam@gmail.com>.

Bibliografia

 1. Bal M., Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych, przeł. M. Bucholz, Warszawa 2012.
 2. Bazin A., O film nieczysty. Obrona adaptacji, przeł. B. Michałek, [w:] tegoż, Film i rzeczywistość, Warszawa 1963.
 3. Elsaesser T., Hagener M., Teoria filmu: wprowadzenie przez zmysły, przeł. K. Wojnowski, Kraków 2015.
 4. Giżycki M., Walka o film artystyczny w międzywojennej Polsce, Warszawa 1989.
 5. Głowiński M., O intertekstualności, „Pamiętnik Literacki” 1989, z. 4–5.
 6. Hendrykowski M., Współczesna adaptacja filmowa, Poznań 2014.
 7. Irzykowski K., Dziesiąta Muza. Zagadnienia estetyczne kina, Kraków 1924.
 8. Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa 2007.
 9. Kurek J., Wspomnienia ze straży przedniej, „Kwartalnik Filmowy” 1961, nr 3.
 10. Madej A., Między filmem a literaturą. Szkic o powieści filmowej, [w:] Film polski wobec innych sztuk, red. A. Helman, A. Madej, Katowice 1979.
 11. Otto W., Literatura i film w kulturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 2007.
 12. Stefania Zahorska, Wybór pism – reportaże, publicystyka, eseje, wybór, wstęp i oprac. A. Nasiłowska, Warszawa 2010.
 13. Werner A., Literatura a film. Hasło problemowe w Słowniku literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, Warszawa 1992.
 14. Zahorska S., Co powieść zawdzięcza filmowi? „Kurier Literacko-Naukowy” 1934, nr 29.
 15. Zahorska S., Rozbój filmowy, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 50 (682).