Czytanie poety – widzenie poezji. O Wojaczku Lecha Majewskiego

Main Article Content

Wojciech Otto

Abstrakt

Otto Wojciech, Czytanie poety – widzenie poezji. O Wojaczku Lecha Majewskiego [Reading a Poet – Seeing Poetry. On Wojaczek by Lech Majewski]. „Przestrzenie Teorii” 32. Poznań 2019, Adam Mickiewicz University Press, pp. 285–300. ISSN 1644-6763. DOI 10.14746/pt.2019.32.15.


The film chronicles the last days in the life of Rafał Wojaczek, who committed suicide at the age of 26. This is the director’s vision that reflects the spirit and character of an artistic genius and his poetic work. Wojaczek is presented against the background of the grey, dirty and bleak communist reality of the late 1960s and early 1970s and therefore becomes a symbol of a rebellious artist, not reconciled with the world and with himself. His colourful character and no less impressive worksshown in the film create the image of an artist whose life led in a straight line and with absolute consistency towards self-destruction. By showing the poet’s rebellion against reality, the director describes the artist’s self-destruction that headed for a tragic end. The is a black and white film with many experimental form treatments.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Rozprawy
Biogram autora

Wojciech Otto, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wojciech Otto – profesor nadzwyczajny, dyrektor Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor książek: Literatura i film w kulturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego; Obrazy niepełnosprawności w polskim filmie oraz monografii Zdzisław Maklakiewicz. Prowadzi zajęcia z historii filmu, wiedzy o filmie, scenariopisarstwa i związków filmu z innymi sztukami. Współautor ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Filmoteka Szkolna”, juror na festiwalachfilmowych i scenariuszowych, opiekun młodzieżowego jury na Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” w Koszalinie oraz na Europejskim Festiwalu Filmowym „Integracja Ty i Ja” w Koszalinie. Adres e-mail: <iwo525@wp.pl>.

Bibliografia

  1. Artysta innego czasu (z Lechem Majewskim rozmawia Barbara Hollender), „Rzeczpospolita” 1999, nr 260.
  2. Jakubowska M., WOjaCZEK, czyli katalog ja. O filmie Lecha Majewskiego, [w:] tejże, Żeglowanie po filmie, Kraków 2006.
  3. Jarocka A., Fabuła, obraz i dźwięk – strategiczna dezorientacja w filmie Lecha Majewskiego „Wojaczek”, „Images” 2008, nr 11–12.
  4. Materkowski F., Fauna i flora w twórczości poetyckiej Rafała Wojaczka, <http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/8959/2/ProcNTShTB_2011v6_Materkowski_F-Fauna_i_flora_w_tworczosci_93-105.pdf> [dostęp: 28.12.2019].
  5. Michałowska J., Filmowy tomik poezji – Wojaczek Lecha Majewskiego, „Kwartalnik Filmowy” 2001, nr 33, s. 2, <http://filmotekaszkolna.pl/dla-uczniow/materialy-filmoznawcze/filmowy-tomik-poezji-wojaczek-lecha-majewskiego> [dostęp:12.11.2019].
  6. Putyńska U., Śmierć w kadrze. Szkic o WOjaCZKU Lecha Majewskiego, [w:] Szkice do Wojaczka, red. P. Śliwiński, Kraków 2015.
  7. Zawojski P., Krótki sezon w piekle samotności, [w:] tegoż, Wielkie filmy przełomu wieków, Kraków 2007.