Szaleństwo i literatura. O Dziennikach Stefana Żeromskiego w perspektywie afektywnej
PDF

Słowa kluczowe

Stefan Żeromski
madness
creativity
affect theory
private diaries

Jak cytować

Chyła, K. (2021). Szaleństwo i literatura. O Dziennikach Stefana Żeromskiego w perspektywie afektywnej. Przestrzenie Teorii, (35), 155–176. https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.7

Abstrakt

Using the tools offered by affect theory, this article aims to present the theme of madness, its numerous incarnations and transformations in the text of the diaries that Stefan Żeromski left behind. Madness is depicted here as a phenomenon defying any kind of unambiguity; it can be anything from a secret of nature to be deciphered, through a creative frenzy of inspiration, to a state of apathy, sometimes interwoven with sudden ecstasy, triggered by the chronic hunger that Żeromski suffered as a young man, in other words: during his diarist period.

https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.7
PDF

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

Żeromski S., Dzienniki, oprac. i przedmową opatrzył J. Kądziela, t. 1–7, Warszawa 1963–1966.

Żeromski S., Dzienników tom odnaleziony, z autografu do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył J. Kądziela, Warszawa 1973.

Żeromski S., Pisma zebrane, red. Z. Goliński, kontynuacja pod red. Z.J. Adamczyka, Warszawa–Kielce 1981–2017: t. 6, Syzyfowe prace, oprac. W. Wasilewska, Warszawa 1990; t. 8, Ludzie bezdomni, oprac. W. Wasilewska, Warszawa 1997; t. 12, Dzieje grzechu, oprac. E. Jaworska, t. 1, Warszawa–Kielce 2015;t. 34, Listy 1884–1892, oprac. Z.J. Adamczyk, Warszawa 2001;t. 35, Listy 1893–1896, oprac. Z.J. Adamczyk, Warszawa 2001.

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

Adamczewski S., Sztuka pisarska Żeromskiego, Kraków 1949.

Barthes R., Od dzieła do tekstu, przeł. M.P. Markowski, „Teksty Drugie” 1998, nr 6.

Bartnicka B., Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 8, Świat doznań zmysłowych (węch, smak, dotyk), Kraków 2007.

Bojarska K., Poczuć myślenie. Afektywne procedury historii i krytyki (dziś), „Teksty Drugie” 2013, nr 6.

Ciała zdruzgotane, ciała oporne. Afektywne lektury XX wieku, red. A. Lipszyc, M. Zaleski, Warszawa 2015.

Dąbrowska M., Dzienniki 1914–1965, pod kierunkiem T. Drewnowskiego, t. 6, Warszawa 2009.

Dąbrowska M., Dzienniki 1914–1965, pod kierunkiem T. Drewnowskiego, t. 8, Warszawa 2009.

Deleuze G., Guattari F., Co to jest filozofia, przeł. P. Pieniążek, Gdańsk 2000.

Foucault M., Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, przeł. H. Kęszycka, wstępem opatrzył M. Czerwiński, Warszawa 1987.

Głowacka D., Po tamtej stronie. Świadectwo, afekt, wyobraźnia, Warszawa 2016.

Historie afektywne i polityki pamięci, red. E. Wichrowska, A. Szczepan-Wojnarska, R. Sendyka, R. Nycz, Warszawa 2015. Hutnikiewicz A., Żeromski, Warszawa 1987.

Jeleński K.A., Polscy paryżanie, [w:] tegoż, Chwile oderwane, wybrał i oprac. P. Kłoczowski, Gdańsk 2010.

Klucze do Żeromskiego, red. K. Stępnik, Lublin 2003.

Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym, red. R. Nycz, A. Łebkowska, A. Dauksza, Warszawa 2015.

Markiewicz H., W kręgu Żeromskiego. Rozprawy i szkice historycznoliterackie, Warszawa 1973.

Massumi B., Autonomia afektu, przeł. A. Lipszyc, „Teksty Drugie” 2013, nr 6.

Orzeszkowa E., Listy zebrane, oprac. E. Jankowski, t. 4, Wrocław 1958.

Orzeszkowa E., Listy zebrane, oprac. E. Jankowski, t. 6, Wrocław 1967.

Pamięć i afekty, red. Z. Budrewicz, R. Sendyka, R. Nycz, Warszawa 2015.

Rodak P., Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku, Warszawa 2011.

Segal H., Wprowadzenie do teorii Melanie Klein, Gdańsk 2005.

Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości, oprac. S. Eile, S. Kasztelowicz, Kraków 1976.

Światy Stefana Żeromskiego. Studia, red. M.J. Olszewska, G.P. Bąbiak, Warszawa 2005.

Zdanowicz A., Metafizyka i życie społeczne. Stefan Żeromski wobec problemów współczesności, Warszawa 2005.Zimand R., Diarysta Stefan Ż., Wrocław 1993.

Żeromski. Tradycja i eksperyment. Studia, idea i układ J. Ławski, red. A. Janicka, A. Kowalczykowa, G. Kowalski, Białystok–Rapperswil 2013.

Żeromski. Z dziejów recepcji twórczości 1895–1964, wybór tekstów i wstęp Z.J. Adamczyk, Warszawa 1975.