W prześwitach poezji i filozofii, czyli tam, gdzie spotykają się Leśmian i Heidegger
PDF

Słowa kluczowe

clearance
poetry
philosophy
aesthetics
Leśmian
Heidegger

Jak cytować

Kłosowski, M. (2021). W prześwitach poezji i filozofii, czyli tam, gdzie spotykają się Leśmian i Heidegger. Przestrzenie Teorii, (35), 199–216. https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.9

Abstrakt

The article presents the phenomenon of clearance in both the poetry of Bolesław Leśmian and the philosophy of Martin Heidegger. The author indicates the common points in both these thinkers’ investigations. In addition to a review of the previous discussions of this problem, the article postulates including the clearance in the group of aesthetic categories, because of its dynamic character. It also proposes a modified definition of clearance as a contrast of light with predominant albeit secondary darkness.

https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.9
PDF

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

Leśmian B., Poezje zebrane, t. I, opr. J. Trznadel, Warszawa 2017.

Leśmian B., Poezje zebrane, t. II, opr. J. Trznadel, Warszawa 2017.

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

Baran B., Saga Heideggera, Kraków 1988.

Derrida J., Biała mitologia: metafora w tekście filozoficznym, przeł. W. Krzemień, „Pamiętnik Literacki” 1986, nr 77/3.

Derrida J., Kartusze [w:] tegoż, Prawda w malarstwie, przeł. M. Kwietniewska, Gdańsk 2003.

Heidegger M., Objaśnienia do poezji Hölderlina, przeł. S. Lisiecka, Warszawa 2004.

Kluba A., Niezrozumiałe – nienazwane – nowoczesne. Leśmian i Iwaszkiewicz – dwa modele poetyckiej niewyrażalności, [w:] tejże, Autoteliczność, referencyjność, niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918–1939), Wrocław 2004.

Kuczera-Chachulska B., Z estetyki nieskończoności. Szkice o polskiej poezji (nie tylko) XX wieku, Warszawa 2012.

Kula L., Heidegger i Grecy: potęga walki o wyjawienie bycia (’AΛΗΘΕΙΑ), „Kwartalnik Filozoficzny” 2013, nr 41, z. 1.

Nycz R., Poetyka epifanii a modernizm (od Norwida do Leśmiana), „Teksty Drugie” 1996, nr 4.

Rowiński C., Człowiek i świat w poezji Leśmiana. Studium filozoficznych koncepcji poety, Warszawa 1982.

Rymkiewicz J.M., Leśmian. Encyklopedia, Warszawa 2001.

Stelmaszczyk B., Istnieć w dwoistym świecie… Model człowieka i obrazy Boga w poezji Bolesława Leśmiana, Łódź 2009.

Szczukowski D., Niepoprawny istnieniowiec. Bolesław Leśmian i doświadczenie literatury, Gdańsk 2019.

Trznadel J., „Symbolizm egzystencjalny”, „realizm metafizyczny”, [w:] B. Leśmian, Poezje wybrane, opr. J. Trznadel, wydanie pierwsze elektroniczne, na podstawie wydania trzeciego rozszerzonego (1991), Wrocław 2019.

Winiecka E., Z wnętrza dystansu. Leśmian – Karpowicz – Białoszewski – Miłobędzka, Poznań 2012.

Woźniak C., Martina Heideggera myślenie sztuki, Kraków 2014.

Zawadzki A., Metafora we wnętrzu metafizyki. Heidegger i Różewicz, „Ruch Literacki” 2011, t. 52, nr 1 (304).