Poetyka kognitywna dwie dekady później. Rozważania wokół drugiego wydania Cognitive Poetics Petera Stockwella (2020)
PDF

Słowa kluczowe

cognitive poetics
Peter Stockwell
cognitive literary studies

Jak cytować

Kędra-Kardela, A., & Kowalczyk, A. S. . (2021). Poetyka kognitywna dwie dekady później. Rozważania wokół drugiego wydania Cognitive Poetics Petera Stockwella (2020). Przestrzenie Teorii, (35), 331–345. https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.16

Abstrakt

The article discusses cognitive poetics as an important theoretical framework in contemporary literary studies, in the context of the publication of the second, revised edition of Peter Stockwell’s Cognitive Poetics: An Introduction (2020). First, the authors discuss critical comments put forward by scholars with respect to Stockwell’s earlier studies in cognitive poetics, and next, from a literary-studies perspective they carry out an overall assessment of the revisions and modifications introduced in the book’s current edition. Irrespective of some critical remarks, there is no doubt that thanks to the changes, the inspirational value of Stockwell’s book has been enhanced.

https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.16
PDF

Bibliografia

Amalgamaty kognitywne w sztuce, red. A. Libura, Kraków 2007.

Claassen E., Author Representations in Literary Reading, Amsterdam 2012.

Cognitive Grammar in Literature, red. Ch. Harrison i in., Amsterdam 2014.

Cognitive Literary Science: Dialogues between Literature and Cognition, red. M. Burke, E.T. Troscianko, Oxford 2017.

Cognitive Poetics in Practice, red. J. Gavins, G. Steen, London and New York 2002.

Cognitive Poetics: Goals, Gains, and Gaps, red. G. Brône, J. Vandaele, Berlin 2009.

Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis, red. E. Semino, J. Culpeper, Amsterdam 2002.

Danaher D.S., Cognitive poetics and literariness: Metaphorical analogy in Anna Karenina, [w:] Perspectives on Slavic Literature, red. K. van Heuckelom, D. Danaher, Amsterdam 2007, s. 183–207.

Freeman M.H., The Poem as Icon: A Study in Aesthetic Cognition, Oxford 2020.

Gąsowski P., Wprowadzenie do kognitywnej poetyki komiksu, Poznań 2016.

Grzeszczuk B., Metafora konceptualna – na przykładach z polskiej poezji dwudziestowiecznej, [w:] Kognitywizm w poetyce i stylistyce, red. G. Habrajska, J. Ślósarska, Kraków 2006, s. 97–110.

Kognitywizm w poetyce i stylistyce, red. G. Habrajska, J. Ślósarska, Kraków 2006.

Korwin-Piotrowska D., Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011.

Korwin-Piotrowska D., Powiedzieć świat. Kognitywna analiza tekstów literackich na przykładach, Kraków 2006.

Marecki M., From poetic to cognitive: Bridging literature and science in cognitive poetics, „Eger Journal of English Studies” 2012, nr XII, s. 41–50.

Marecki M., Poetyka kognitywna – ‘nowy rozdział w historii badań literackich’ czy użyteczne narzędzie analizy literackiej?, „ER(R)GO. Teoria-Literatura-Kultura” 2013, nr 2/27, s. 167–173.

Płuciennik J., Literackie identyfikacje i oddźwięki: poetyka a empatia, wyd. 2, Kraków 2004.

Przestrzenie kognitywnych poszukiwań, red. A. Kwiatkowska, Łódź 2012.

Rembowska-Płuciennik M., Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku, Toruń 2012.

Sawicki S., Poetyka. Interpretacja. Sacrum, Warszawa 1981.

Sobolczyk P., Kognitywna vs. kognicyjna poetyka vs. „poietyka”?, „Teksty Drugie” 2010, nr 4, s. 88–100.

Steen G., Gavins J., Contextualising cognitive poetics, [w:] Cognitive Poetics in Practice, red. J. Gavins, G. Steen, London and New York 2002.

Stockwell P., Cartographies of Cognitive Poetics, „Pragmatics and Cognition” 2008, nr 16/3, s. 587–598.

Stockwell P., Cognitive Poetics: An Introduction, London and New York 2002.

Stockwell P., Cognitive Poetics: An Introduction, second ed., London and New York 2020.

Stockwell P., Poetyka kognitywna. Wprowadzenie, przeł. A. Skucińska, Kraków 2006.

Tabakowska E., Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, przeł. A. Pokojska, Kraków 2001.

Tsur, R., Deixis in literature: What isn’t cognitive poetics?, „Pragmatics and Cognition” 2008, nr 16/1, s. 119–150.

Turner M., The Literary Mind: The Origins of Thought and Language, Oxford 1996.

Wróblewski M., Powieść graficzna. Studium gatunku w perspektywie kognitywistycznej, Łódź 2016.

Zarys poetyki, red. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1978.