Mapowanie kanonu. Literatura polska w perspektywie światowej
PDF

Słowa kluczowe

world literature
history of Polish literature
intercultural transfer
canon
translation
reception

Jak cytować

Mikołajczak, M. (2021). Mapowanie kanonu. Literatura polska w perspektywie światowej. Przestrzenie Teorii, (35), 395–413. https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.19

Abstrakt

The article discusses the research proposal presented in Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje [World History of Polish Literature. Interpretations], edited by Magdalena Popiel, Tomasz Bilczewski and Stanley Bill. Mikołajczak contrasts the research concept of world literature with the dominant approaches to the world literature in the area of contemporary literary studies and the traditional model of the history of literature. She reflects on the situation of Polish literature in the world, taking into account the ways in which Polish works circulate in other cultural circles, the possibilities and limitations of translation as well as shifts within the canon. She also indicates the opportunities that open up for Polish literature in the global context.

https://doi.org/10.14746/pt.2021.35.19
PDF

Bibliografia

Being Poland. A New History of Polish Literature and Culture since 1918, red. T. Trojanowska, J. Niżyńska, P. Czapliński, A. Polakowska, Toronto 2018.

Bilczewski T., Historia literatury, komparatystyka, przekład, [w:] Kulturowa historia literatury, pod red. A. Łebkowskiej, W. Boleckiego, Warszawa 2015.

Casanova P., Światowa republika literatury, przeł. A. Turczyn, E. Gałuszka, Kraków 2017.

Castells M., Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody, K. Pawluś, J. Sławiński, Warszawa 2011.

Cieński M., Historia literatury Pierwszej Rzeczypospolitej jako (nieunikniona?) Hybryda. O możliwych nowoczesnych metodach postępowania historyka literatury dawnej, [w:] Kulturowa historia literatury, pod red. A. Łebkowskiej, W. Boleckiego, Warszawa 2015.

Czapliński P., Literatura światowa i jej figury, „Teksty Drugie” 2014, nr 4.

Damrosch D., Dość czasu i świata, przeł. A.F. Kola, „Teksty Drugie” 2014, nr 4.

Damrosch D., Literatura światowa w dobie postkanonicznej i hiperkanonicznej, przeł.

A. Tenczyńska, [w:] Niewspółmierność. Perspektywy współczesnej komparatystyki. Antologia, pod red. T. Bilczewskiego, Kraków 2010.

Damrosch D., What is World Literature?, Princeton–Oxford 2003.

Green R., „Nie dzieła, lecz sieci”: kolonialne światy w komparatystyce, przeł. P. Sobolczyk, [w:] Niewspółmierność. Perspektywy współczesnej komparatystyki. Antologia, podred. T. Bilczewskiego, Kraków 2010.

Hejmej A., Komparatystyka i (inna) historia literatury, [w:] Kulturowa historia literatury, pod red. A. Łebkowskiej, W. Boleckiego, Warszawa 2015.

Kudyba W., Herr Cogito zdobywa przyjaciół. Recepcja Zbigniewa Herberta w niemieckim obszarze językowym, [w:] Herbert Środkowoeuropejczyk. Twórczość Zbigniewa Herberta w kontekstach i kontaktach środkowoeuropejskich, red. K. Krasuski, Katowice 2011.

Markiewicz H., Dylematy historyka literatury, [w:] Nowe problemy metodologiczne literaturoznawstwa, pod red. H. Markiewicza, J. Sławińskiego, Kraków 1992.

Moretti F., La letteratura vista da lontano, Torino 2005.

Nasiłowska A., Historia literatury polskiej, Warszawa 2019.

Shallcross B., Requiem dla kanonu? Szczególny przypadek kanonu transatlantyckiego,przeł. A. Skrabińska-Zielińska, „Teksty Drugie” 2014, nr 4.

Sławiński J., Historio literatury – badaj się sama, „Teksty” 1976, nr 2.

Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje, pod red. M. Popiel, T. Bilczewskiego, S. Billa, Kraków 2020.

Troczyński K., Polacy i Murzyni. Uwagi o propagandzie kultury polskiej za granicą, [w:] tegoż, Pisma wybrane, t. 2, Kraków 1999.

Troczyński K., Samowystarczalność literatury, [w:] tegoż, Pisma wybrane, t. 2, Kraków 1999.

Walas T., Czy jest możliwa inna historia literatury?, Kraków 1993.

Wilczek P., Kanon literatury polskiej jako wyzwanie dla zagranicznego polonisty. Problem przekładu, „Wielogłos” 2008, nr 2/4.