Obraz fotograficzny – między archiwum a pozorem. Fotografie w „nożyku profesora” Tadeusza Różewicza
PDF

Słowa kluczowe

postpamięć
sekundarne świadectwo
fotografia
studia nad Holokaustem
empatia

Jak cytować

Marciniak, H. (2014). Obraz fotograficzny – między archiwum a pozorem. Fotografie w „nożyku profesora” Tadeusza Różewicza. Przestrzenie Teorii, (21), 195–208. https://doi.org/10.14746/pt.2014.21.12

Abstrakt

This article explores the issue of postmemory and secondary witnessing as dealt with in Tadeusz Różewicz’s 2002 poem The Professor’s Little Knife. The paper presents two photographs which refer to the problem of the Holocaust’s representation and its limits. The first picture comes from the collection of the U.S. Holocaust Memorial Museum; however, the author concealed its origins and changed its appearance so that it resembled a retro nude photograph. The second one is a raw, non-stylized picture of a knife that belonged to Professor Porębski during imprisonment in Auschwitz-Birkenau concentration camp. By using various interpretation methods, such as the deconstruction of an image or empathic reading, the author of this article examines the limits and consequences of treating a photograph as “spectral evidence”.
https://doi.org/10.14746/pt.2014.21.12
PDF

Bibliografia

E. van Alphen, Affective Operations on Art and Literature, „Res: Anthropology and Aesthetics” 2008, nr 53/54.

E. van Alphen, Afekt, trauma i rozumienie: sztuka ponad granicami wyobraźni. Ernst van Alphen w rozmowie z Romą Sendyką i Katarzyną Bojarską, „Teksty Drugie” 2012, nr 4.

J. Bennett, Empathic Vision. Affect, Trauma, and Contemporary Art, Standford 2005.

A. Ubertowska, Przepisywanie Zagłady. Shoah w późnych poematach Tadeusza Różewicza, „Pamiętnik Literacki” 2004, z. 2.

T. Różewicz, nożyk profesora, Wrocław 2002.

E. van Alphen, Caught by History: Holocaust Effects in Contemporary Art, Literature and Theory, Stanford 1997.

B. Shalcross, Rzeczy i Zagłada, Kraków 2010.

T. Różewicz, Wycieczka do muzeum, [w:] tenże, Utwory zebrane. Proza 1, Wrocław 2003.

G. Didi-Huberman, Obrazy mimo wszystko, przeł. M. Kubiak Ho Chi, Kraków 2008, s. 128.

M. Olin, Roland Barthes’s „Mistaken” Identification, [w:] taż, Touching Photographs,Chicago–London 2012, s. 69.

Jak wyśpiewać sekcję zwłok? W rozmowie udział biorą: L. Burska, A. Chłopecki, M. Dziewulska, P. Gruszczyński, M. Poprzęcka i M. Zaleski, „Res Publica Nowa” 2001, nr 7.

E. van Alphen, Deadly Historians: Boltanski’s Intervention in Holocaust Historiography, [w:] Visual Culture and the Holocaust, red. B. Zelizer, London 2001.

H.White, Realizm figuralny w literaturze świadectwa, przeł. E. Domańska, [w:] tenże, Proza historyczna, red. E. Domańska, Kraków 2009.

G. Didi-Huberman, Devant le temps. Histoire de l’art et anachronisme des images, Paris 2000.