„Ślub” w manierze performatywnej
PDF

Słowa kluczowe

literatura
dramat
teatr
performatyka

Jak cytować

Krajewska, A. (2013). „Ślub” w manierze performatywnej. Przestrzenie Teorii, (20), 145–154. https://doi.org/10.14746/pt.2013.20.10

Abstrakt

By approaching Ślub (The Marriage) as an epistemological dilemma of a human being who has been caught in a trap of the stage, the author proposes to reread and interpret a new W. Gombrowicz’s drama from a performative perspective. While relating to the title of Tadeusz Kantor’s cricotage Ślub w manierze konstruktywistycznej i surrealistycznej (A Wedding in the Constructivist and Surrealistic Style), the author aims to demonstrate the multi-faceted performative impact of Gombrowicz’s drama within the context of the dissolution of the principles and referential forms of metatheater.
https://doi.org/10.14746/pt.2013.20.10
PDF

Bibliografia

A. Halczak, Ostatnie cricotages Tadeusza Kantora, „Didaskalia” 2000, nr 40.

P. Stangret, Zarażanie, „Teatr” 2010, nr 4.

A. Krajewska, Dramat i teatr absurdu w Polsce, Poznań 1996.

S. Kierkegaard, Pojęcie lęku, przełożyła i posłowiem opatrzyła A. Djakowska, Warszawa 1996.

J. McKenzie, Performuj albo… Od dyscypliny do performansu, wstęp i przekład T. Kubikowski, Kraków 2011.

M.P. Markowski, Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura, Kraków 2004.

A. Krajewska, Pinter performatywny, „Polonistyka” 2010, nr 7.

T. Merton, Siedem esejów o Albercie Camus, przedmowa K. Bielawski, Bydgoszcz 1996.

M. Januszkiewicz, Horyzonty nihilizmu. Gombrowicz. Borowski. Różewicz, Poznań 2009.

B. Banasiak, Bez różnicy, [w:] G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa 1997.

M. Foucault, Theatrum Philosophicum, [w:] tenże, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, tłumaczenie i wstęp D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa–Wrocław 2000.

J. Derrida, Teatr okrucieństwa i zamknięcie przedstawienia, [w:] tenże, Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński, Warszawa 2004.

G. Didi-Huberman, Przed obrazem, Gdańsk 2011.