„Pasmo estetyczne”, teoria recepcji i socjologia czytelnictwa

Abstrakt

Rychlewski Marcin, „Pasmo estetyczne”, teoria recepcji i socjologia czytelnictwa [Aesthetic Band, Reception Theory and Sociology of Reading]. „Przestrzenie Teorii” 13. Poznań 2010, Adam Mickiewicz University Press, pp. 191-205. ISBN 978-83-232-2176-0. ISSN 1644- 6763. The aesthetic band – in contrast to the bandwidth, i.e. the distribution channel – is a socially and historically conditioned cluster of aesthetic expectations presented by readers-buyers, represented by their majority, which in the egalitarian, post-modern, and free market society, determines the shape of the publishing market and the circuits it consists of. The author believes that the aesthetic band should be analyzed in the context of both individual and collective expectations of the reading audience in relation to the book content and its subject-matter, as well as in relation to the literary and non-literary production. In the last part of the paper, the author puts forward a proposition that the aesthetic band might be considered as a tool of ideology.
https://doi.org/10.14746/pt.2010.13.8
PDF

Bibliografia

R. Barthes, Przyjemność tekstu, przeł. A. Lewańska, Warszawa 1997.

M. Głowiński, Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej, Kraków 1998, s. 63-90, 101, 136 – 153

Ł. Gołębiewski: Rynek książki w Polsce 2007, t. 1: Wydawnictwa, Warszawa 2007, s. 88.

R. Escarpit, Literatura a społeczeństwo, przeł. J. Lalewicz, [w:] W kręgu socjologii literatury, red. A. Mencwel, t. 1, Warszawa 1980, s. 242.

R. Barthes, Przyjemność tekstu, dz. cyt., s. 65-66.

H.R. Jauss, Historia literatury jako prowokacja, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1999, s. 145 - 146.

U. Eco, Lector in fabula, przeł. P. Salwa, Warszawa 1994, s. 72-96.

J. Lalewicz, Socjologia komunikacji literackiej. Problemy rozpowszechniania i odbioru literatury, Wrocław 1985, s. 118, 127

P. Bayard, Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało?, przeł. M. Kowalska, Warszawa 2008, s. 70.

R. Escarpit, Rewolucja książki, przeł. J. Pański, Warszawa 1969, s. 31, 242.

J. Lalewicz, Komunikacja językowa i literatura, Wrocław 1975, s. 132 -133.

R. Barthes, Teoria tekstu, przeł. A. Milecki, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą, red. H. Markiewicz, t. 4, cz. 2, Kraków 1996, s. 200.

I. Loewe, Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Katowice 2007.

R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2000, s. 243-244.

D. Danek, Dzieło literackie jako książka, Warszawa 1980.

W. Iser, Apelatywna struktura tekstów, przeł. M. Kłańska, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą, dz. cyt., t. 4, cz. 1, s. 52-53, 99-127.

F.R. Ankersmit, Historiografia i postmodernizm, przeł. E. Domańska, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1997, s. 158.

G. Debord, „Społeczeństwo spektaklu” oraz „Rozważania o społeczeństwie spektaklu”, przeł. M. Kwaterko, Warszawa 2006.

T. Eagleton, Kategorie dla krytyki materialistycznej, przeł. P. Parlej, [w:] Współczesna

H.R. Jauss, Estetyka recepcji i komunikacja literacka, przeł. B. Przybyłowska, [w:] Teoria literatury i metodologia badań literackich, red. D. Ulicka, Warszawa 1999, s. 268.