Koncept album – między teorią a praktyką i literaturą a muzyką. Próba wyostrzenia definicji i propozycja metody badania mechanizmów spójności
PDF

Słowa kluczowe

concept album
music
literature
poetry
cycle
typology

Abstrakt

In its title, this article indicates two purposes. The first is to attempt to give a precise description of the category of the concept album, whose specificity (also in the opinion of foreign researchers) is usually described in a blurred, intuitive and rather imprecise way. This attempt is made through reference to the literary side of this kind of album. Based on these reflections, the author also attempts to create a typology of concept albums, which constitutes a fluent transition to the second purpose of the article, namely to propose (in terms of this field of knowledge, which we call linguistics of text and discourse) a method for analysing the coherence mechanisms seen in lyrics of this sort of album. Although it is not a theory in the strict sense, the author’s intention was to lend it a practical usability: it is an operation whose purpose is to support the interpretation of concept albums.

https://doi.org/10.14746/pt.2022.37.6
PDF

Bibliografia

Bisz/Kosa, Zimy, [wydawnictwo niezależne] 2007.

Bohuszewicz P., Od „romansu” do powieści, [w:] tegoż, Od „romansu” do powieści. Studia o polskiej literaturze narracyjnej (druga połowa XVII wieku – pierwsza połowa XIX wieku), Toruń 2016.

Burns L., The Concept Album as Visual-Sonic-Textual Spectacle: The Transmedial Storyworld of Coldplay’s „Mylo Xyloto”, „IASPM Journal” 2016, vol. 6, no. 2. https://doi.org/10.5429/2079-3871(2016)v6i2.6en

Covach J., The Hippie Aesthetic: Cultural Positioning and Musical Ambition in Early Progressive Rock, [w:] Composition and Experimentation in British Rock 1966–1976, numer specjalny „Philomusica on-line”, ed. by G. Borio, S. Facci, Pavia 2007.

Dżugaj M., Umiłowanie samego siebie w myśli Fryderyka Nietzschego, „Hybrys” 2018, nr 43. https://doi.org/10.18778/1689-4286.43.03

Elicker M., Concept Albums. Song Cycles in Popular Music, [w:] Essays on the Song Cycle and on Defining the Field, ed. by W. Bernhart, W. Wolf, Amsterdam 2001. https://doi.org/10.1163/9789004488748_014

Elicker M., Semiotics of Popular Music. The Theme of Loneliness in Mainstream Pop and Rock Songs, Tübingen 1997.

Garlej B., Koncepcja warstwowości dzieła literackiego Romana Ingardena ujęta w perspektywie ontologii egzystencjalnej i jej konsekwencja, „Estetyka i Krytyka” 2014, nr 2.

Gemel A., Kognitywna teoria prototypu – próba filozoficznej analizy, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2013, nr 19.

Graczyk W., PRO8L3M „Art Brut” – recenzja, „Popkiller”, <https://www.popkiller.pl/2014-09-23%2Cpro8l3m-art-brut-recenzja1> [dostęp: 19.07.2020].

Lipski J.J., Wstęp, [w:] J. Kasprowicz, Wybór poezji, oprac. J.J. Lipski, Wrocław 1973.

Macan E., Progresywny urock, przekł. M. Majchrzak, Toruń 2001.

Marciszewski W., Spójność strukturalna a spójność semantyczna, [w:] Tekst i zdanie. Zbiór studiów, red. T. Dobrzyńska, E. Janus, Wrocław 1983.

McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, przeł. N. Szczucka, Warszawa 2004.

Mickiewicz A., Dziady drezdeńskie, oprac. J. Skuczyński, Wrocław 2012.

Nietzsche F., Narodziny tragedyi, czyli hellenizm i pesymizm, przeł. L. Staff, Warszawa 1907.

Okopień K., Dlaczego to nie Apollo, lecz Dionizos jest patronem filozofii, „Teksty Drugie” 2001, z. 5.

Okólski M., Zorganizowany dźwięk – muzyka rockowa jako forma komunikacji, „Znaczenia. Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo” 2013, nr 9.

Pelc J., Wstęp, [w:] J. Kochanowski, Treny, oprac. J. Pelc, Wrocław 1978.

Rychlewski M., Rewolucja rocka. Semiotyczne wymiary elektrycznej ekstazy, Gdańsk 2001.

Surges F., The return of concept album, „Independent”, <https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/features/the-return-of-concept-album-1796064.html> [dostęp: 16.07.2020].

Wierzbicka A., Język – umysł – kultura, Warszawa 1999.

Winiecka E., Czytanie jako działanie, dzieło jako zdarzenie. Czy możliwa jest poetyka literatury interaktywnej?, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2017, nr 30. https://doi.org/10.14746/pspsl.2017.30.9

Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, przekł. B. Wolniewicz, Warszawa 2011.

Wójcicki J., Powrót znikąd donikąd: „Dworak”, [w:] Czytanie Krasickiego, red. T. Kostkiewiczowa, R. Doktór, B. Mazurkowa, Warszawa 2014.