„Tylko mówisz – milczysz”. Wiersz-światłocień

Main Article Content

Dawid Kraszewski

Abstrakt

The author of the article puts Tadeusz Dąbrowski’s poems, the poet from Gdańsk, as the subject to reflextion. The considerations include the following volumes of poetry: Te Deum (2008), Black square (2009), Between (2013). The author analyses the selected poems in reading-response criticism aspect and in the context of the theory of language mediation and the act of communication. By developing allusions to light and shade figure philosophy by Martin Heidegger as well as the analogies of Dąbrowski’s poetry to photography, he tries to show the specificity of Tadeusz Dąbrowski’s poetic output.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Rozprawy
Biogram autora

Dawid Kraszewski

absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Zadebiutował jako poeta w olsztyńskim kwartalniku „VariArt” (2014) oraz tomikiem Wiersze na porost brody (2015). Laureat konkursu Olsztyński Debiut zorganizowanego przez Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie (2015). Publikował również w „Gazecie Olsztyńskiej”, „Frazie” i „Kronikach”. Organizator spotkań poetyckich i kulturalnych, m.in. festiwalu Studenckie Spotkania Kulturalne i Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Inicjator i współtwórca audycji „Poezja na dłoni” w Radiu UWM FM.

Referencje

 1. Dąbrowski T., Czarny kwadrat, Kraków 2006.
 2. Dąbrowski T., Mondrian, „Topos” 2016, nr 1(146).
 3. Dąbrowski T., Pomiędzy, Kraków 2013.
 4. Dąbrowski T., Te Deum, Kraków 2008.
 5. Antologia poezji francuskiej. Od Rimbauda do naszych dni, przeł. i oprac. J. Lisowski, Warszawa 2006, t. 4.
 6. Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, przeł. J. Zychowicz, Kraków 2010.
 7. Austin J.L., Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, przekł., wstęp i oprac. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1993.
 8. Bachtin M., Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, oprac. i wstęp E. Czaplejewicz, Warszawa 1986.
 9. Bachtin M., Problemy literatury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa 1982.
 10. Barrett T., Krytyka fotografii. Jak rozumieć obrazy, przeł. J. Jedliński, Kraków 2014.
 11. Barthes R., Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa 2008.
 12. Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006.
 13. Callois R., Gry i ludzie, przeł. A. Tatarkiewicz, M. Żurowska, Warszawa 1997.
 14. Chomsky N., Zagadnienia teorii składni, przeł. I. Jakubczak, Wrocław 1982.
 15. Dwudziestolecie międzywojenne. Epoki literackie, red. S. Żurawski, Warszawa 2008, t. 9.
 16. Dziadek A., Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Katowice 2004.
 17. Eco U., Pejzaż semiotyczny, przeł. A. Weinsberg, przedm. M. Czerwiński, Warszawa 1972.
 18. Fotografia i filozofia: szkice o pędzlu natury, red. S. Walden, przeł. I. Zwiech, Kraków 2013.
 19. Freud S., Objaśnianie marzeń sennych, przeł. R. Reszke, Warszawa 1996.
 20. Freud S., Wykłady ze wstępu do psychoanalizy. Nowy cykl, przeł. P. Dybel, oprac. R. Reszke, Warszawa 1995.
 21. Friedman N., Punkt widzenia w powieści, przeł. M. Żurowski, „Przegląd Humanistyczny” 1971.
 22. Gadacz T., Historia filozofii XX wieku. Nurty: neokantyzm, filozofia egzystencji, filozofia dialogu, Kraków 2009, t. 2.
 23. Gadamer H.-G., Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, przeł. M. Łukasiewicz, K. Michalski, wstęp, wybór i oprac. K. Michalski, Warszawa 1979.
 24. Gleń A., Bycie – słowo – człowiek. Inspiracje Heideggerowskie w literaturze, Opole 2007.
 25. Gleń A., Podmiotowość w perspektywie problemu bycia: Białoszewski i Heidegger, „Sztuka i Filozofia” 2005, nr 26.
 26. Głowiński M., Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej, Kraków 1998, t. 3.
 27. Gombrowicz W., Iwona, Ślub, Operetka, Historia, Kraków 1994.
 28. Górski K., Zdolność odbioru dzieła sztuki jako organ poznawczy, „Pamiętnik Literacki” 1979, t. 70, nr 2.
 29. Grzegorczykowa R., Świat widziany poprzez słowa. Szkice z semantyki leksykalnej, Warszawa 2012.
 30. Heidegger M., Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, przeł. K. Michalski, K. Pomian, M.J. Siemek i in., wybór, oprac. i wstęp K. Michalski, Warszawa 1997.
 31. Heidegger M., Koniec filozofii i zadanie myślenia, przeł. K. Michalski, „Teksty” 1976, nr 4-5(28-29).
 32. Hopfinger M., W laboratorium sztuki XX wieku. O roli słowa i obrazu, Warszawa 1993.
 33. Huizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza, Warszawa 1985.
 34. Husserl E., Idea fenomenologii. Pięć wykładów, przeł. i oprac. J. Sidorek, wstęp A. Półtawski, Warszawa 1990.
 35. Jakobson R., Poetyka w świetle językoznawstwa, „Pamiętnik Literacki” 1960, nr 51/2.
 36. Jarosiński Z., Postacie poezji, Warszawa 1985.
 37. Korolko M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1998.
 38. Koszowy M., W poszukiwaniu rzeczywistości. Mediacyjna rola fotografii we współczesnej prozie polskiej, Kraków 2013.
 39. Lacan J., Imiona-Ojca, przeł. R. Carrabin, T. Gajda, J. Kotara i in., Warszawa 2013.
 40. Lessing G.E., Laokoon, czyli o granicach malarstwa i poezji, przeł. H. Zymon-Dębicki, Kraków 2012.
 41. Literatura wobec niewyrażalnego, red. W. Bolecki, E. Kuźma, Warszawa 1998.
 42. Łaguna P., Ironia jako postawa i jako wyraz (z zagadnień teoretycznych ironii), Kraków 1984.
 43. Łobodziński F., Wodziński C., Ćwiczenia w światłoczułości, „Tygodnik Powszechny” 2016, nr 27.
 44. Łotman J., Literatura i mitologia, „Pamiętnik Literacki” 1991, nr 82/1.
 45. Łotman J., Semiotyka filmu, przeł. J. Faryno, T. Miczka, Warszawa 1983.
 46. Mazanka P., Niektóre sposoby rozumienia terminu „doświadczenie”, „Studia Philosophiae Christianae” 1997, nr 33/2.
 47. Michalski M., Parabola filozoficzna w prozie polskiej XX wieku, „Pamiętnik Literacki” 2002, nr 93/2.
 48. Nasiłowska A., Persona liryczna, Warszawa 2000.
 49. Nowa poezja polska wobec tradycji, red. S. Buryła, M. Flakowicz-Szczyrba, Warszawa 2015.
 50. Nowa poezja polska: twórcy – tematy – motywy, red. T. Cieślak, K. Pietrych, Kraków 2009.
 51. Pagnini M., Referencja, „Pamiętnik Literacki” 1987, nr 78/2.
 52. Pelc J., Logika i język. Studia z semiotyki logicznej, Warszawa 1967.
 53. Platon, Państwo, przekł., wstęp i oprac. W. Witwicki, Kęty 2003, ks. VII.
 54. Płażewski J., Fotografowanie nie jest trudne, Warszawa 1968.
 55. Poezja polska po roku 2000. Diagnozy – Problemy – Interpretacje, red. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, Toruń 2015.
 56. Problemy wiedzy o kulturze. Prace dedykowane Stefanowi Żółkiewskiemu, red. A. Brodzka, M. Hopfinger, J. Lalewicz, Wrocław 1986.
 57. Ricoeur P., Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, przeł. E. Bieńkowska, H. Bortnowska, S. Cichowicz i in., wybór, oprac. i posł. S. Cichowicz, Warszawa 2003.
 58. Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, wybór, przekł. i wstęp P. Graff, K. Rosner, Warszawa 1989.
 59. Riffaterre M., Semiotyka intertekstualna: interpretant, „Pamiętnik Literacki” 1988, nr 79/1.
 60. Searle J.R., Czym jest akt mowy?, „Pamiętnik Literacki” 1980, nr 71/2.
 61. Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk i in., Wrocław 1993.
 62. Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2008.
 63. Sontag S., O fotografii, przeł. S. Magala, Kraków 2009.
 64. Stockwell P., Poetyka kognitywna. Wprowadzenie, przeł. A. Skucińska, red. E. Tabakowska, Kraków 2006.
 65. Stróżewski W., Ontologia, Kraków 2003.
 66. Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków 2007.
 67. Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków 2009.
 68. Tischner J., Filozofia dramatu, Kraków 1998.
 69. Tischner J., Myślenie w żywiole piękna, wybór i oprac. W. Bonowicz, Kraków 2004.
 70. Toporow W.N., O jedności poety i tekstu, „Pamiętnik Literacki” 1980, nr 71/4.
 71. Ut pictura poesis, red. M. Skwara, S. Wysłouch, Gdańsk 2006.
 72. Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus, przekł. i wstęp B. Wolniewicz, Warszawa 2002.
 73. Wszystko o fotografii: praktyka, estetyka, nowoczesne zastosowanie, przeł. W. Tuszko, red. A. Konopacki, Warszawa 1984.
 74. Wysłouch S., Literatura i semiotyka, Warszawa 2001.
 75. Zagajewski A., Poeta rozmawia z filozofem, Warszawa 2007.
 76. Ziomek J., Retoryka opisowa, Wrocław 1990.
 77. Żukowska-Gardzińska D., Tożsamość w literackim supermarkecie kultury, „Kultura. Media. Teologia” 2011, nr 4.