Świat jako zadanie dla inteligenta. O dwóch wierszach Stanisława Barańczaka (Spójrzmy prawdzie w oczy, Grudzień 1976)
PDF

Słowa kluczowe

Stanisław Barańczak
litertura polska
interpretacja
biografia

Jak cytować

Kopeć, Z. (2016). Świat jako zadanie dla inteligenta. O dwóch wierszach Stanisława Barańczaka (Spójrzmy prawdzie w oczy, Grudzień 1976). Przestrzenie Teorii, (26), 131–138. https://doi.org/10.14746/pt.2016.26.7

Abstrakt

The analysis in this article focusses on two of Stanisław Barańczak’s poems in the context of the writer’s biography, i.e. the fact that he was an intellectual, poet, translator and essayist, as well as an opposition activist and one of the co-founders of the Workers’ Defence Committee (Komitet Obrony Robotników). The starting point is a reference to Czesław Miłosz's essays entitled Life on the isles and Immorality of art, in which the Nobel prizewinner ponders the role of the poet in the contemporary world. The poems discussed in this article are presented as one of the possible forms through which the 20th-century ethos of the intellectual is realised.
https://doi.org/10.14746/pt.2016.26.7
PDF

Bibliografia

Burska L., Awangarda i inne złudzenia. O pokoleniu ’68 w Polsce, Gdańsk 2012.

Cieślak-Sokołowski T., Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka, Kraków 2011.

Cywiński B., Rodowody niepokornych, Kraków 1971.

Czepulis-Rastenis R., Ludzie nauki i talentu. Studia o świadomości społecznej inteligencji polskiej w zaborze rosyjskim, Warszawa 1988.

Dembińska-Pawelec J., Między Bogiem a prawdą. Spójrzmy prawdzie w oczy Stanisława Barańczaka, [w:] Kanonada. Interpretacje wierszy polskich (1939–1989), red. A. Nawarecki, przy współudziale D. Pawelca, Katowice 1999.

Miłosz C., Niemoralność sztuki, [w:] C. Miłosz, Życie na wyspach, Kraków 1977.

Miłosz C., Życie na wyspach, [w:] C. Miłosz, Życie na wyspach, Kraków 1977.

Niedolski F., [S. Barańczak], Słowo wstępne, Jacek Berezin, Wam. Poezje, Paryż 1974.

Pawelec D., Czytając Barańczaka, Katowice 1995.

Pawelec D., Poezja Stanisława Barańczaka, Katowice 1992.

Pieciul E., Symbolika nazw osobowych w „Czarodziejskiej górze”, „Polonistyka” 2003, nr 2.

Śliwiński P., Języki Stanisława Barańczaka, [w:] Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, red. P. Śliwiński, Poznań 2014.

Wat A., Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Część pierwsza, rozmowy prow. i przedm. opatrzył C. Miłosz, Warszawa 1990.

Ziomek J., Autobiografizm jako hipoteza konieczna („Treny” Jana Kochanowskiego), [w:] J. Ziomek, Powinowactwa literatury. Studia i szkice, Warszawa 1980.