Émile Durkheim i tęsknota za wspólnotowością
PDF

Słowa kluczowe

wspólnota
anomia
autonomia
Kościół
rodzina
szkoła
korporacje

Jak cytować

Kostyło, P. (2020). Émile Durkheim i tęsknota za wspólnotowością. Rocznik Pedagogiczny, 42, 37–54. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/23455

Abstrakt

This article analyzes the problems of community life as explored in Emile Durkheim’s texts, partic- ularly his lectures published under the title Moral Education. The starting point is the tension, char- acteristic of modern society, between the need to express one’s self within the community and the need to assert individual autonomy. The thesis presented here is that Durkheim looks for the sources of contemporary community life through the impact of school and professional groups, instead of the traditional influence of the family and Church. The article examines Durkheim’s argumentation relevant to justifying the thesis. In the final point, two lines of criticism of the Durkheimian concept, the spiritual and the Marxist, are deemed moot, as is the line of comparison between Durkheim’s approach and Zbigniew Kwieciński’s concept of community life.

PDF

Bibliografia

Bergson H., Dwa źródła moralności i religii, przeł. P. Kostyło, K. Skorulski, Wydawnictwo Znak, Kraków 1993.
Bourdieu P., Passeron J.-C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, przeł. A. Kłoskow- ska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
Durkheim É., La famille conjugale, 1892, [online] <http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_ emile/textes_3/ textes_3_2/famille_conjugale.html> [dostęp: 4.01.2020].
Durkheim É., O podziale pracy społecznej, przeł. K. Wakar, Wydawnictwo Naukowe PWN, War- szawa 1999.
Durkheim É., Samobójstwo. Studium z socjologii, przeł. K. Wakar, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006.
Durkheim É., Wychowanie moralne, przeł. P. Kostyło, D. Rybicka, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2015.
Kostyło P., Émile’a Durkheima poszukiwania istoty rodziny, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2012, nr 4 (225).
Kwieciński Z., Konieczność, niepokój, nadzieja, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1982.
Kwieciński Z., Pomiędzy autonomią a zaangażowaniem – wprowadzenie do debaty, [w:] Po co etyka pedagogom?, red. W. Sawczuk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
Lukes S., Durkheim. Życie i dzieło, przeł. E. Klekot, E. Szul-Skjoeldkrona, Oficyna Naukowa, War- szawa 2012.
Nizan P., Les Chiens de garde, Agone, Marseille 1998.
Sośnicki K., Podstawy wychowania państwowego, Książnica Atlas, Lwów–Warszawa 1933. Taylor Ch., Hegel and Modern Society, Cambridge University Press, Cambridge 2015. Tischner J., Etyka Solidarności, Wydawnictwo Znak, Kraków 1981.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.