Praca z uczniem przejawiającym trudności szkolne. Autorefleksja nauczyciela praktyka
PDF

Słowa kluczowe

edukacja podstawowa
trudności szkolne
fobia szkolna
nauka programowania
roboty edukacyjne

Jak cytować

Kadłubowska, S. (2020). Praca z uczniem przejawiającym trudności szkolne. Autorefleksja nauczyciela praktyka. Rocznik Pedagogiczny, 42, 141–151. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/23461

Abstrakt

The article shows the benefits of educational projects at the stage of early school education: „I work with ozobots – I program perfectly”. The aim of the course was to introduce programming elements into classes using ozobots – educational robots. Research was carried out in order to help the stu- dents overcome developmental difficulties. The evaluation of the project proves that the additional activities that were carried out enhanced the motivation to learn, fostered children’s curiosity, im- proved the self-esteem of students with educational difficulties and, as a consequence, reduced the risk of anxiety disorders and child phobia at the stage of early school education.

PDF

Bibliografia

Angrosino V.M., Obserwacja w nowym kontekście. Etnografia, pedagogika i rozwój problematyki społecznej, [w:] Metody badań jakościowych, t. 2, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, tłum. F. Ro- galski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Biernat R., Troska o poczucie własnej wartości dzieci w rzeczywistości szkolnej – wymiar teoretyczny i praktyczne implikacje, [w:] Społeczeństwo. Edukacja. Język 4, red. J. Piekarski, Płock 2016.
Bryńska A., Zaburzenia lękowe i zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, [w:] Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, red. T. Wolańczyk, J. Komender, PZWL, Warszawa 2005.
Budniak A., Doświadczenia przyrodnicze w poznawaniu środowiska przez uczniów klas początko- wych, Wydawnictwo Deni-Press, Katowice 2009.
Budniak A., Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.
Cantelmi T., Technopłynność. Człowiek w epoce Internetu. Technopłynny umysł, Wydawnictwo Bratni Zew, Kraków 2015.
Czerepaniak-Walczak M., Kompetencje nauczyciela w kontekście założeń pedagogiki emancypacyj- nej, [w:] Z pogranicza idei i praktyki edukacji nauczycielskiej, red. M. Dudzikowa, A. Kotusie- wicz, Białystok 1994.
Denek K., Kamińska A., Oleśniewicz P., Edukacja jutra. Nowe technologie w kształceniu, Sosno- wiec 2015.
Derezińska I., Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia poznawczo-behawioral- na, „Klinika Pediatryczna” 2010, vol. 18, no 1.
Dudel B., Stymulowanie rozwoju kompetencji emancypacyjnych uczniów w procesie realizacji treści geometrycznych w klasie trzeciej szkoły podstawowej, Wydawnictwo Akademickie Żak, War- szawa 2015.
Dudel B., Zachowania proinnowacyjne w ocenie uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej, Bia- łystok 2013.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie. Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r.
Erikson E.H., Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2000.
Gajda J., Media w edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
Galas B., Czynniki współwystępujące z samooceną i aspiracjami młodzieży, „Psychologia Wycho-
wawcza”, nr 1, Warszawa 1994.
Harter S., The Construction of the Self: A Developmental Perspective, New York 1999. Nowakowska-Siuta R., Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju,
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014.
Okoń W., Zarys dydaktyki ogólnej, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1968. Palka S., Metodologia pedagogiki praktycznie zorientowanej a funkcjonowanie edukacji, [w:]
Edukacja, moralność, strefa publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicz- nego PTP, red. J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak, Oficyna Wydawnicza Verba, Lu- blin 2007.
Palka S., Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2010.
Paris S.G., Ayres L.R., Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, tłum. M. Janowski, M. Micińska, WSiP, Warszawa 1997.
Schaffer H.R., Psychologia dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Skura M., Dziecięce strategie rozwiązywania zadań matematycznych w przedszkolu i w pierwszych
latach nauczania szkolnego, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2008.
Uszyńska-Jarmoc J., Komu sprzyja szkoła? Różnice w rozwoju kompetencji poznawczych i społecz- nych dzieci w młodszym wieku szkolnym, [w:] Psychologia rozwojowa, red. M. Białecka-Pikul,
Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.
Wood D., Bruner J.S., Ross G., The Role of Tutoring in Problem Solving, “Journal of Child Psycho-
logy and Psychiatry” 1976, 17.
Zimbardo P., Gerrig R., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
<https://edu-sense.com/pl> [dostęp: 4.11.2019].
<http://gasp.gfo.pl/pliki/koncepcja_robotyka.pdf> [dostęp: 4.11.2019].
<http://trenujumiejetnosci.pl/myslenie-algorytmami/> [dostęp: 4.11.2019].
<http://www.ozobot.pl> [dostęp: 4.11.2019].

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.