Praca z uczniem przejawiającym trudności szkolne. Autorefleksja nauczyciela praktyka

Main Article Content

Sandra Kadłubowska

Abstrakt
The article shows the benefits of educational projects at the stage of early school education: „I work with ozobots – I program perfectly”. The aim of the course was to introduce programming elements into classes using ozobots – educational robots. Research was carried out in order to help the stu- dents overcome developmental difficulties. The evaluation of the project proves that the additional activities that were carried out enhanced the motivation to learn, fostered children’s curiosity, im- proved the self-esteem of students with educational difficulties and, as a consequence, reduced the risk of anxiety disorders and child phobia at the stage of early school education.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kadłubowska, S. (2020). Praca z uczniem przejawiającym trudności szkolne. Autorefleksja nauczyciela praktyka. Rocznik Pedagogiczny, 42, 141-151. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/23461
Dział
Artykuły

Bibliografia

  Angrosino V.M., Obserwacja w nowym kontekście. Etnografia, pedagogika i rozwój problematyki społecznej, [w:] Metody badań jakościowych, t. 2, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, tłum. F. Ro- galski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  Biernat R., Troska o poczucie własnej wartości dzieci w rzeczywistości szkolnej – wymiar teoretyczny i praktyczne implikacje, [w:] Społeczeństwo. Edukacja. Język 4, red. J. Piekarski, Płock 2016.
  Bryńska A., Zaburzenia lękowe i zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, [w:] Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, red. T. Wolańczyk, J. Komender, PZWL, Warszawa 2005.
  Budniak A., Doświadczenia przyrodnicze w poznawaniu środowiska przez uczniów klas początko- wych, Wydawnictwo Deni-Press, Katowice 2009.
  Budniak A., Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.
  Cantelmi T., Technopłynność. Człowiek w epoce Internetu. Technopłynny umysł, Wydawnictwo Bratni Zew, Kraków 2015.
  Czerepaniak-Walczak M., Kompetencje nauczyciela w kontekście założeń pedagogiki emancypacyj- nej, [w:] Z pogranicza idei i praktyki edukacji nauczycielskiej, red. M. Dudzikowa, A. Kotusie- wicz, Białystok 1994.
  Denek K., Kamińska A., Oleśniewicz P., Edukacja jutra. Nowe technologie w kształceniu, Sosno- wiec 2015.
  Derezińska I., Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – diagnoza i terapia poznawczo-behawioral- na, „Klinika Pediatryczna” 2010, vol. 18, no 1.
  Dudel B., Stymulowanie rozwoju kompetencji emancypacyjnych uczniów w procesie realizacji treści geometrycznych w klasie trzeciej szkoły podstawowej, Wydawnictwo Akademickie Żak, War- szawa 2015.
  Dudel B., Zachowania proinnowacyjne w ocenie uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej, Bia- łystok 2013.
  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie. Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r.
  Erikson E.H., Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2000.
  Gajda J., Media w edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
  Galas B., Czynniki współwystępujące z samooceną i aspiracjami młodzieży, „Psychologia Wycho-
  wawcza”, nr 1, Warszawa 1994.
  Harter S., The Construction of the Self: A Developmental Perspective, New York 1999. Nowakowska-Siuta R., Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju,
  Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014.
  Okoń W., Zarys dydaktyki ogólnej, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1968. Palka S., Metodologia pedagogiki praktycznie zorientowanej a funkcjonowanie edukacji, [w:]
  Edukacja, moralność, strefa publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicz- nego PTP, red. J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak, Oficyna Wydawnicza Verba, Lu- blin 2007.
  Palka S., Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2010.
  Paris S.G., Ayres L.R., Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, tłum. M. Janowski, M. Micińska, WSiP, Warszawa 1997.
  Schaffer H.R., Psychologia dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
  Skura M., Dziecięce strategie rozwiązywania zadań matematycznych w przedszkolu i w pierwszych
  latach nauczania szkolnego, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2008.
  Uszyńska-Jarmoc J., Komu sprzyja szkoła? Różnice w rozwoju kompetencji poznawczych i społecz- nych dzieci w młodszym wieku szkolnym, [w:] Psychologia rozwojowa, red. M. Białecka-Pikul,
  Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.
  Wood D., Bruner J.S., Ross G., The Role of Tutoring in Problem Solving, “Journal of Child Psycho-
  logy and Psychiatry” 1976, 17.
  Zimbardo P., Gerrig R., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  [dostęp: 4.11.2019].
  [dostęp: 4.11.2019].
  [dostęp: 4.11.2019].
  [dostęp: 4.11.2019].