Postawy nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19

Main Article Content

Barbara Jankowiak
Sylwia Jaskulska
Anna Rybińska

Abstrakt
This research report presents results of a study on kindergarten teacher’s attitudes toward distance education during the COVID-19 pandemic and their associations with selected characteristics re- lated to the teacher’s profession. The tools that the teachers used for distance education were also described. 429 correctly completed surveys were collected. The most positive opinions concerned the development of one’s professional competencies, feeling positive emotions in the relationship with children and their parents. One of the worst assessed areas was those related to the possibility of supporting the social and emotional development of children. Most of the examined aspects of professional functioning, e.g. seniority, the location of the kindergarten, did not differentiate the attitudes. The differences mainly concerned teachers of special kindergartens, who in some aspects of attitudes (e.g. positive emotions towards this form of work) obtained lower results than teachers employed in other types of kindergartens.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jankowiak, B., Jaskulska, S., & Rybińska, A. (2021). Postawy nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19. Rocznik Pedagogiczny, 43, 95-116. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/28378
Dział
Artykuły

Bibliografia

  Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i Sp., Poznań 1997. Bańka A., Podejście ekologiczno-rozwojowe U. Bronfenbrennera, [w:] tegoż, Społeczna psychologia środowiskowa, tom 9, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
  Bem D.J., Self-Perception Theory, „Advances in Experimental Social Psychology” 1972, 6, s. 1–62. Bohner G., Wanke M., Postawy i zmiany postaw, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
  Czub M., Matejczuk J., Rozwój społeczno-emocjonalny w pierwszych sześciu latach życia. Perspektywa jednostki, rodziny i społeczeństwa, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015. Hernik K., Malinowska K., Piwowarski R., Przewłocka J., Smak M., Wichrowski A., Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.
  Iwanicka A., Nowe technologie w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Raport z badań, „Studia Edukacyjne” 2019, 54.
  Jaskulska S., Jankowiak B., Postawy nauczycielek i nauczycieli wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19, „Studia Edukacyjne” 2020, 57.
  Karandashev Y., Metateoria rozwoju L.S. Wygotskiego: opis formalny, „Horyzonty Psychologii” 2011, 1/1, s. 37–60.
  Karbowniczek J., Założenia metodyczne pracy pedagogicznej w przedszkolu, [w:] Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, red. J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
  Kopeć A., Antczak A., Programy edukacji europejskiej w wychowaniu przedszkolnym, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej „Organizacja i zarządzanie” 2019, 73/1228.
  Kosmalowa J., O pomaganiu i współpracy. Nauczyciele i inni specjaliści wobec rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami [online], [dostęp: 18.11.2020].
  Loughran S.B., The Importance Of Teacher/Parent Partnerships: Preparing Pre-Service And In-Service Teachers, „Journal of College Teaching and Learning” 2008, 5/8.
  Majchrzak M., Realizacja zaleceń do podstawy programowej. Rekomendacje i przykłady dobrych praktyk (przedszkole i szkoła podstawowa) [online], [dostęp: 30.12.2020].
  Marody M., Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy: analiza metodologiczna zasad
  doboru wskaźników w badaniach nad postawami, PWN, Warszawa 1976.
  Matejczuk J., Rozwój dziecka. Wiek przedszkolny, [w:] Niezbędnik Dobrego Nauczyciela, Seria I, Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania, tom 2, red. A.I. Brzezińska, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.
  Myers D.G., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
  Pawlik P., Jak wygląda zdalna nauka niepełnosprawnych dzieci? [online], [dostęp: 30.12.2020].
  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 sierpnia 2012 r., Dz. U. z 2012 r. poz. 977. Portal „Specjalni” [online], [dostęp: 11.11.2020].
  Rosa E.M., Tudge J., Urie Bronfenbrenner’s Theory of Human Development: Its Evolution From Ecology to Bioecology, „Journal of Family Theory and Review” 2013, vol. 5, issue 4.
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy pro- gramowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształ- cenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. z 2017 r. poz. 356 [online], [dostęp: 15.11.2020].
  Surma B., Placówki wychowania przedszkolnego w Polsce, [w:] Podstawy pedagogiki przedszkol- nej z metodyką, red. J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
  Sysło M.M., Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji uczniów zdolnych, ze szczegól- nym zwróceniem uwagi na potrzeby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych [onli- ne], [dostęp: 15.11.2020].
  Waloszek D., Funkcje oświaty, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akade- mickie „Żak”, 2003.
  Wojciszke B., Doliński D., Psychologia społeczna, [w:] Psychologia Akademicka. Podręcznik, t. 2, red. J. Strelau, D. Doliński, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2011.
  Wołowicz-Ruszkowska A., Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębo- kim stopniem upośledzenia umysłowego, 2012 [online], [dostęp: 30.12.2020].
  Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Podstawa programowa z komentarzem [onli- ne], [dostęp: 15.11.2020].