O potrzebie reinterpretacji (i nie tylko) niektórych pojęć w zakresie samorządowych zadań i kompetencji
PDF

Słowa kluczowe

samorząd terytorialny
gospodarka komunalna
działalność gospodarcza
użyteczność publiczna
zadania własne
spółki prawa handlowego

Jak cytować

Stec, M. (2017). O potrzebie reinterpretacji (i nie tylko) niektórych pojęć w zakresie samorządowych zadań i kompetencji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(3), 33–47. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.4

Liczba wyświetleń: 328


Liczba pobrań: 409

Abstrakt

Wśród problemów z zakresu prawa samorządu terytorialnego budzących istotne kontrowersje interpretacyjne jedno z najistotniejszych miejsc zajmuje kwestia prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego działalności gospodarczej, jej zakresu, granic i instrumentów umożliwiających jej wykonywanie. W szczególności wątpliwości dotyczą dwóch pojęć ze sobą nierozerwalnie związanych: „gospodarka komunalna” i „użyteczność publiczna”, których dotychczasowa wykładnia oparta jedynie na regułach gramatyczno-językowych okazuje się całkowicie anachroniczna i nieprzystająca do aktualnie istniejących zadań samorządu terytorialnego, a wręcz blokująca możliwość realizacji jego istotnych funkcji, w szczególności kreatora polityki regionalnej lub lokalnej oraz równocześnie jej głównego wykonawcy jako podmiotu zarządzającego rozwojem. Dlatego niezbędne jest posłużenie się innymi metodami wykładni, a zwłaszcza wykładnią funkcjonalną i systemową. Jednak dla całkowitego wyeliminowania powstających wątpliwości interpretacyjnych niezbędne jest przyjęcie nowych rozwiązań normatywnych w postaci odpowiednich nowelizacji ustaw ustrojowych i uchwalenia zupełnie nowej ustawy o gospodarce komunalnej.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.4
PDF

Bibliografia

Kieres, L. (2013), [w:] System prawa administracyjnego, t. 8b: Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa: 57-127.

Kulesza, M. (2000), Rozwój regionalny. Zagadnienia instytucjonalne, Samorząd Terytorialny 10(10): 3- 22.

Lemańska, J. (2014), Adekwatność prawnej regulacji pozycji zarządu województwa w odniesieniu do podstawowego zadania samorządu województwa – rozwoju regionalnego, [w:] Stec, M., Małysa-Sulińska, K. (red.), Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu województwa, Warszawa: 194-217.

Lemańska, J. (2015), Zakres i stopień samodzielności samorządu województwa w procesie programowania i realizacji rozwoju regionalnego, [w:] Stec, M., Bandarzewski, K. (red.), Rozwój regionalny – instrumenty realizacji i rola samorządu województwa, Warszawa.

Niewiadomski, Z. (2011), [w:] System prawa administracyjnego, t. 6: Podmioty administrujące, Warszawa: 97-217.

Niżnik-Dobosz, I., Dobosz, P. (2013), [w:] Chmielnicki, P. (red.), Ustawa o samorządzie gminnym, Warszawa: 166-180.

Piątek, S. (1986), Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej jako instytucja gospodarcza, Warszawa.

Skoczylas, A., Piątek, W. (2016), [w:] Konstytucja RP. Komentarz, t. 2, red. M. Safjan, P. Bosek, Warszawa: 880-962.

Stec, M. (1998), Ustrój terytorialnej administracji publicznej w Polsce. Rola samorządu terytorialnego: gminy, powiatu i województwa oraz administracji rządowej w nowoczesnym państwie XXI w., [w:] Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce (Reforma Administracji Publicznej. Materiały szkoleniowe), z. 2, Warszawa: 10-17.

Stec, M., Mączyński, M. (2016), Zakres i charakter zadań samorządu województwa a sfera użyteczności publicznej, Kontrola Państwowa 1: 122-143.

Szydło, M. (2008), Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa.

Wasilewski, A. (1982), Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej w świetle prawa polskiego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1-2: 12-17.