Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
PDF

Słowa kluczowe

zadania własne i zlecone
zasada samodzielności pomocniczości
samorząd terytorialny

Jak cytować

Dolnicki, B., & Marchaj, R. (2017). Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(3), 73–89. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.7

Liczba wyświetleń: 529


Liczba pobrań: 419

Abstrakt

Uchwalenie 9 marca 2017 r. ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim wieńczy wieloletni proces tworzenia regulacji prawnych określających tryb oraz zasady funkcjonowania metropolii. Ustawodawca posługuje się terminem „związek metropolitalny”. W praktyce rodzić to może szereg komplikacji z uwagi na podobieństwo nazwy do związku komunalnego. „Związek metropolitalny” nie jest jednak związkiem komunalnym w rozumieniu ustaw samorządowych. Niedopuszczalne jest nawet odpowiednie stosowanie do niego przepisów o związkach międzygminnych, powiatów czy powiatowo-gminnych. Mamy zatem do czynienia z nową instytucją samorządu terytorialnego, której utworzenie nie zmieni sposobu funkcjonowania jednostek zasadniczego podziału terytorialnego na obszarze aglomeracji górnośląskiej.
https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.7
PDF

Bibliografia

Bąkowski, T. (red.), (2016), Ustawa o związku metropolitalnym. Komentarz, Warszawa.

Boć, J. (red.), (2002), Administracja publiczna, Wrocław: 172-177.

Dolnicki, B. (2010), Ustrój metropolii – współczesne koncepcje, Administracja Publiczna, Studia Krajowe i Międzynarodowe 2(16) 2010: 187-206.

Dolnicki, B. (2016), Samorząd terytorialny, wyd. 6, Wolters Kluwer, Warszawa.

Dolnicki, B. (2017), Indywidualny akt normatywny, Przegląd Prawa Publicznego 6: 56-64.

Kisała, W., Stępiński, B. (2013), Rola obszarów metropolitalnych w rozwoju regionalnym w opinii władz samorządowych, Samorząd Terytorialny 23(10): 29-48.

Lackowska, M., Swianiewicz, P. (2013), Dwuszczeblowe struktury zarządzania obszarami metropolitalnymi w Europie, Samorząd Terytorialny 23(4): 5-21.

Maciejewska, B., Kozek, B. (2011), Czy metropolia Silesia może się rozwijać w sposób zrównoważony, [w:] Szwed, D., Maciejewska, B., Zrównoważony rozwój metropolii Silesia, Fundacja Przestrzeni Dialogu, Gdańsk: 22-39.

Mantey D. (2013), Potrzeba zintegrowania zarządzenia miastami i obszarami metropolitalnymi, Samorząd Terytorialny 23(6): 5-14.

Tetra, M. (2001), [w:] Niewiadomski, Z. (red.), Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Bydgoszcz-Warszawa: 253-259.

Wronkowska, S. (2005), Model rozporządzenia jako aktu wykonawczego do ustaw w świetle konstytucji i praktyki, [w:] Szmyt, A. (red.), Warszawa: 77-93.