Próba klasyfikacji gmin województwa warmińsko-mazurskiego z punktu widzenia ich sytuacji finansowej

Main Article Content

Anna Wichowska

Abstrakt

W artykule podjęto próbę klasyfikacji gmin województwa warmińsko-mazurskiego z punktu widzenia oceny ich sytuacji finansowej. Zakres badań objął lata 2010-2014 i dotyczył wszystkich gmin województwa. Do realizacji celu badań posłużono się metodą grupowania k-średnich. Cechami charakteryzującymi budżety gmin były cztery wskaźniki budżetowe wybrane spośród wskaźników proponowanych przez Ministerstwo Finansów. W rezultacie klasyfikacji otrzymano pięć grup gmin, które zostały scharakteryzowane pod kątem ich sytuacji budżetowej, a następnie utworzono ranking poszczególnych grup. Dokonano także profilowania grup gmin z punktu widzenia statusu prawnego oraz położenia geograficznego gmin. Badania wykazały, że w badanym okresie tylko 57 spośród 116 gmin województwa warmińsko-mazurskiego (łącznie dwie grupy gmin) charakteryzowały się relatywnie dobrą sytuacją budżetową. Pozostałe gminy uzyskały niską ocenę budżetu i zostały zaklasyfikowane do trzech pozostałych grup gmin.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wichowska, A. (2017). Próba klasyfikacji gmin województwa warmińsko-mazurskiego z punktu widzenia ich sytuacji finansowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 79(3), 225-239. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.18
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Arendarski, R. (2010), Możliwości wykorzystania analiz finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Samorząd Terytorialny 7–8: http://www.lex.pl/akt/-/akt/mozliwosci-wykorzystania-analiz-finansowych-w-jednostkach-samorzadu-terytorialnego [dostęp: 11.05.2016].
 2. Bank Danych Lokalnych GUS, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name =indeks [dostęp: 10.10.2016].
 3. Bieniasz, A., Gołaś, Z., Łuczak, A. (2014). Wielowymiarowa analiza kondycji finansowej gmin wiejskich w Polsce w latach 2007-2011. Wieś i Rolnictwo 2: 101–121.
 4. Czudec, A., Kata, R. (2012), Metodyczne aspekty oceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne 10: 9.
 5. Grabiński, T., Wydymus, S., Zeliaś, A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 6. Hyski, P. (2008). Typologia obszarów wiejskich województwa śląskiego pod względem wyposażenia infrastrukturalnego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2: 115–127.
 7. Kajstura, A. Metoda k-średnich. http://www.statystyka.az.pl/analiza-skupien/metoda-k-srednich.php [dostęp: 30.12.2016].
 8. Kot, S.M., Jakubiowski, J., Sokołowski, A. (2011). Statystyka, Difin, Warszawa.
 9. Ministerstwo Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_ file?uuid=415b71a8-53c1-4e3b-ac1b-e5a59f644038& groupId=766655 [dostęp: 4.11.2016].
 10. Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich (2016), Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 11. Panek, T., Zwierzchowski, J. (2013). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 12. Parysek, J. (1982). Modele klasyfikacji w geografii, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, Poznań.
 13. Poniatowicz, M. (2014). Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie największych miast w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu.PL, Warszawa.
 14. Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 3: Analizy wielowymiarowe, Statsoft, Kraków.
 15. Surówka, K. (2014). Samorząd terytorialny w Polsce w dobie spowolnienia gospodarczego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 37(1).
 16. Śleszyński, P. (2012). Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego, Przegląd Geograficzny 84(4): 559–576.
 17. Walesiak, M. (2004). Problemy decyzyjne w procesie klasyfikacji zbioru obiektów, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1010: 52–60.
 18. Wiśniewski, M. (2011). Sytuacja finansowa gmin i miast na prawach powiatu w Polsce w okresie kryzysu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 202: 77–93.
 19. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012–2015, 2015, Ministerstwo Finansów, Warszawa, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/kwoty-i-wskazniki [dostęp: 2.11.2016].