WARTOŚĆ RELACJI WŁADZE SAMORZĄDOWE – KLASA KREATYWNA. EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU

Main Article Content

Iga Rudawska
Sylwia Bąkowska

Abstrakt

Badania nad klasą kreatywną i jej znaczeniem dla rozwoju regionalnego są w centrum zainteresowania takich badaczy, jak R. Florida, A. Zolli i C. Landry. W polskiej literaturze zagadnienie to poruszane jest relatywnie rzadko. Grupa osób wykonujących zawody twórcze jest „motorem” stymulującym wzrost gospodarczy poprzez tworzenie nowych form w postaci innowacyjnych rozwiązań, kreowanie produktów i usług. Celem niniejszego artykułu jest empiryczna weryfikacja modelu wartości relacji władze samorządowe – klasa kreatywna. Główną techniką badawczą był wywiad telefoniczny ze standaryzowanym kwestionariuszem. Badania przeprowadzono w ramach grantu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2012.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rudawska, I., & Bąkowska, S. (2018). WARTOŚĆ RELACJI WŁADZE SAMORZĄDOWE – KLASA KREATYWNA. EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(4), 163-180. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.12
Dział
ARTYKUŁY