Wokół sporu o adekwatny poziom odczytywania prawa – lex czy ius?

Main Article Content

Łukasz Pohl

Abstrakt

Artykuł dotyczy wniosku o ukaranie nauczyciela akademickiego karą upomnienia w prawie polskim.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pohl, Łukasz. (2018). Wokół sporu o adekwatny poziom odczytywania prawa – lex czy ius?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(3), 7-15. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.2
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

  1. Konieczniak, P. (2002), Czyn jako podstawa odpowiedzialności w prawie karnym, Kraków.
  2. Kotarbiński, T. (1961), Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wrocław.
  3. Nowak, L. (1973), Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa, Warszawa.
  4. Patryas W., Pohl Ł. (2006), Dwugłos w sprawie normy sankcjonowanej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 68(4): 173–189.
  5. Pohl, Ł. (2007), Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne, Poznań.
  6. Pohl, Ł. (2013), Czyn w prawie karnym, [w:] R. Dębski (red.), System prawa karnego, t. 3: Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, Warszawa: 202–240.
  7. Zieliński, M. (2010), Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa.
  8. Ziembiński, Z. (1974), Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa.
  9. Ziembiński, Z. (1994), Reguły inferencyjne i ich rodzaje, [w:] Redelbach, A., Wronkowska, S., Ziembiński, Z., Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa: 209–214.