Środki zapobiegające nadużyciom w zakresie uczestnictwa pracowników w spółce europejskiej

Main Article Content

Aneta Giedrewicz-Niewińska

Abstrakt

Cechą wyjątkową regulacji unijnej dotyczącej spółki europejskiej (SE) jest ścisłe związanie momentu powstania tej spółki z uczestnictwem pracowników. Mechanizm uczestnictwa umożliwia pracownikom wpływ na decyzje podejmowane w ramach spółki. Jako że zapewnienie pracownikom prawa do uczestnictwa często wydłuża procedurę zakładania SE, część przedsiębiorców poszukuje możliwości obejścia tego mechanizmu. Celem niniejszego opracowania jest zatem ustalenie, jak należy rozumieć nadużycia SE mogące prowadzić do pozbawienia pracowników prawa do uczestnictwa lub zawieszenia takiego prawa oraz jakie środki prawne uznaje się w prawie unijnym za odpowiednie, aby przeciwdziałać temu zjawisku. Realizacja wyznaczonych celów będzie oparta nie tylko na analizie regulacji prawnej i orzecznictwa TSUE, lecz także praktyki funkcjonowania spółek europejskich na rynku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Giedrewicz-Niewińska, A. (2018). Środki zapobiegające nadużyciom w zakresie uczestnictwa pracowników w spółce europejskiej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(3), 47-60. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.5
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Gersdorf, M. (2003), Nadużycie prawa w prawie pracy, [w:] Izdebski, H., Stępkowski, A. (red.), Nadużycie prawa. Materiały konferencyjne, Warszawa: 131–141.
 2. Gersdorf, M. (2015), Kontrowersje w zakresie stosowania konstrukcji nadużycia prawa w prawie pracy indywidualnym i zbiorowym, Studia Iuridica Lublinensia 24: 45–57.
 3. Giedrewicz-Niewińska, A. (2015), Uczestnictwo pracowników w spółce europejskiej, Warszawa.
 4. Giedrewicz-Niewińska, A. (2015), Udział pracowników w nadzorze korporacyjnym w spółce europejskiej, [w:] Balcerzak, A. (red.) 8 międzynarodowa konferencja z cyklu Współczesne zjawiska w gospodarce. Rząd czy rynek?: 18–19 czerwca 2015, Toruń: 202–218.
 5. Godlewska, M. (2011), Pojęcie nadużycia prawa w prawie UE (cz. I), Europejski Przegląd Sądowy 6: 24–29.
 6. Keller, B., Werner, F. (2008), The establishment of the European Company: The first cases form an industrial relations perspective, European Journal of Industrial Relations 14(2): 153 –175.
 7. Njoya, W. (2011), Employee ownership in the European company: reflexive law, reincorporation and escaping co-determination, Journal of Corporate Law Studies 11(2): 267–298.
 8. Pyziak-Szafnicka, M. (2006), Prawo podmiotowe, Studia Prawa Prywatnego 1: 43–122.
 9. Rehberg, M. (2005), Die missbräuchliche Verkürzung der unternehmerischen Mitbestimmung durch die Societas Europaea, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 6: 859–893.
 10. Stawecki, T. (2003), Obejście prawa. Szkic na temat granic prawa i zasad jego wykładni, [w:] Izdebski, H., Stępkowski, A. (red.), Nadużycie prawa. Materiały konferencyjne, Warszawa: 87–110.
 11. Szpunar, A. (1947), Nadużycie prawa podmiotowego, Kraków.
 12. Wratny, J. (1993), Regulacja partycypacji pracowniczej w prawie wspólnotowym, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 4: 1–14.
 13. Wratny, J. (1993), Regulacja partycypacji pracowniczej w prawie wspólnotowym, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 4: 1–14.