Kradzież czy przywłaszczenie rzeczy ruchomej z majątku wspólnego (współwłasności)?

Main Article Content

Tomasz Tyburcy

Abstrakt

W doktrynie dominuje stanowisko, że małżonek, który rozporządza składnikiem majątku wspólnego jak własnym, wbrew woli drugiego małżonka, popełnia kradzież lub przywłaszczenie w zależności od tego, czy rzecz znajduje się we władztwie pokrzywdzonego czy też sprawcy. Mniejszościowy pogląd zakłada, że nie jest możliwa kradzież rzeczy wchodzących w skład wspólnoty majątkowej małżonków, a bezprawne ich przywłaszczenie należy kwalifikować z art. 284 § 1 k.k. Oba stanowiska mają za podstawę inne rozumienie posiadania (władania). Powszechnie przyjmuje się, że chodzi o faktyczne władanie rzeczą, ale doprecyzowanie tego sformułowania budzi już kontrowersje w piśmiennictwie. Należy szczególnie wnikliwie analizować stronę podmiotową, jeżeli przedmiotem wykonawczym jest rzecz stanowiąca współwłasność małżeńską. W związku z przepołowieniem kradzieży i przywłaszczenia istotne jest ustalenie wartości przedmiotu wykonawczego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tyburcy, T. (2018). Kradzież czy przywłaszczenie rzeczy ruchomej z majątku wspólnego (współwłasności)?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(3), 75-85. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.7
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Andrejew, I., Świda, W., Wolter, W. (1973), Kodeks karny z komentarzem, Warszawa.
 2. Bafia, J., Mioduski, K., Siewierski, M. (1987), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa.
 3. Bończak-Kucharczyk, E. (2012), Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa, Warszawa.
 4. Filar, M. (2012), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa.
 5. Glaser, S., Mogilnicki, A. (1934), Kodeks karny. Komentarz, Kraków.
 6. Gniewek, E. (2006), Prawo rzeczowe, Warszawa 2006.
 7. Górniok, O., Hoc, S., Przyjemski S. (1999), Kodeks karny. Komentarz, t. 3, Gdańsk.
 8. Grześkowiak, A., Wiak, K. (2012), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa.
 9. Ignatowicz, J., Piasecki, K., Pietrzykowski, J., Winiarz, J. (1990), Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa.
 10. Królikowski, M., Zawłocki, R. (2013), Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, Warszawa.
 11. Kubicki, L. (1959), W sprawie „Problematyki zaboru przez jednego z małżonków mienia objętego współwłasnością ustawową”, Państwo i Prawo 59(11): 856–864.
 12. Kubicki, L. (1960), Granice zarządu wspólnym mieniem małżonków a odpowiedzialność karna, Państwo i Prawo 60(4–5): 785–783.
 13. Kukuła, Z. (2009), Prawnokarna ochrona spadku, Przegląd Sądowy 9(2): 106–118.
 14. Makarewicz, J. (1932), Kodeks karny z komentarzem, Lwów.
 15. Marek, A. (red.) (1997), Prawo karne, Warszawa
 16. Marzec, J.F. (1959), Z problematyki zaboru przez jednego z małżonków mienia objętego współwłasnością ustawową, Państwo i Prawo 59(11): 848–857.
 17. Mozgawa, M. (2006), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Kraków.
 18. Peiper, L. (1936), Komentarz do Kodeksu karnego i Prawa o wykroczeniach, Kraków.
 19. Piaczyńska, A. (2011), Przywłaszczenie składnika spadku przez współspadkobiercę, Prokuratura i Prawo 11(3): 84–98.
 20. Rudnicki, S. (2007), Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa.
 21. Satko, J. (1998), Glosa do wyroku SN z 9 kwietnia 1997 r., III KKN 241/96, Orzecznictwo Sądów Polskich 98(5): 244–253.
 22. Siewierski, M. (1963), Kodeks karny i Prawo o wykroczeniach. Komentarz, Warszawa.
 23. Sośnicka, A., Przestępstwo i wykroczenie przywłaszczenia w polskim prawie karnym, Warszawa.
 24. Stefański, R.A. (1995), Odpowiedzialność karna za zabór mienia stanowiącego wspólność majątkową, Prokuratura i Prawo 10.
 25. Stelmachowski, A. (1960), Jeszcze w sprawie zaboru przez jednego z małżonków mienia objętego wspólnością ustawową, Państwo i Prawo 4–5.
 26. Wąsek, A. (2004), Kodeks karny. Komentarz, t. 2, Warszawa.
 27. Wojciechowski, J. (1976), Mienie jako przedmiot przestępstwa kradzieży, Annales UMCS, sectio G, vol. 23.
 28. Zawłocki, R. (2011), System prawa karnego. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, t. 9, Warszawa.
 29. Zoll, A. (2006), Kodeks karny. Komentarz, Część szczególna, Kraków.