Nowe granice obrony koniecznej? Uwagi na tle nowelizacji Kodeksu karnego z 8 grudnia 2017 roku

Main Article Content

Jan Kluza

Abstrakt

Artykuł przedstawia problematykę związaną z nowelizacją Kodeksu karnego dotyczącą rozszerzenia granic obrony koniecznej. Dokonana nowela ma na celu ograniczenie odpowiedzialności karnej broniącego się pokrzywdzonego przed napastnikiem, gdy do zamachu dochodzi w jego miejscu zamieszania. W artykule zaprezentowano przesłanki stosowania nowego przepisu, omówiono go oraz wskazano wątpliwości mogące pojawić się na jego tle.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kluza, J. (2018). Nowe granice obrony koniecznej? Uwagi na tle nowelizacji Kodeksu karnego z 8 grudnia 2017 roku. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(3), 87-96. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.3.8
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Bachmat, P. (2003), Instytucja obrony koniecznej w praktyce prokuratorskiej i sądowej, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa.
 2. Bojarski, M. (2017), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Wolters Kluwer, Warszawa.
 3. Dunaj, B. (1996), Słownik współczesnego języka polskiego, Wilga, Warszawa.
 4. Gałązka, M. (2013), Rzecz w prawie karnym – pojęcie cywilnoprawne czy autonomiczne?, Studia Prawnicze KUL 1(53): 63–78.
 5. Góral, R. (2011), Obrona konieczna w praktyce, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa.
 6. Marek, A. (2008), Obrona konieczna w prawie karnym. Teoria i orzecznictwo, Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Maśnicka, M. (2011), Wpływ ideologii ZSRR na kształt instytucji obrony koniecznej w Polsce i w Niemczech, Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego 2: 315–334.
 8. Morawski, L. (2009), Wstęp do prawoznawstwa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń.
 9. Mozgawa, M. (2013), Obrona konieczna w polskim prawie karnym (zagadnienia podstawowe), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia. Sectio G, vol. 60(2): 171–190.
 10. Ochman, P. (2009), Spór o pojęcie dokumentu w prawie karnym, Prokuratura i Prawo 1: 20–37.
 11. Paprzycki, L. (2013), System prawa karnego, t. 4: Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej. C.H. Beck, Warszawa.
 12. Stefański, R. (2015), Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 13. Szafraniec, M. (2004), Przekroczenie granic obrony koniecznej w polskim prawie karnym, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 14. Tabaszewski, T. (2010), Eksces intensywny obrony koniecznej w orzecznictwie, Prokuratura i Prawo 12: 71–93.
 15. Wiatrowski, P. (2013) Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego, C.H. Beck, Warszawa.
 16. Wróbel, W., Zoll, A. (2013), Polskie prawo karne. Część ogólna, Znak, Kraków.
 17. Zoll, A. (2013), Kodeks karny. Część szczególna, t. 2: Komentarz do art. 117–277 k.k., Wolters Kluwer, Warszawa.