Zasady postępowania w sprawach z zakresu działalności gospodarczej unormowane w ustawie Prawo przedsiębiorców
PDF

Słowa kluczowe

proceduralne publiczne prawo gospodarcze
standardy „dobrej administracji”
zasady procesowe
gwarancje procesowe
działalność gospodarcza
prawo przedsiębiorców
wolność gospodarcza
przedsiębiorca
publiczne prawo gospodarcze

Jak cytować

Popowska, B. (2018). Zasady postępowania w sprawach z zakresu działalności gospodarczej unormowane w ustawie Prawo przedsiębiorców. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(4), 27–40. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.3

Liczba wyświetleń: 805


Liczba pobrań: 1285

Abstrakt

Ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (u.p.p.) normuje zasady związane z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej zdecydowanie inaczej, niż czyniła to poprzednio obowiązująca ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Przepisy dotyczące postępowania w relacjach między administracją a przedsiębiorcami stanowią w dużej mierze nową materię publicznego prawa gospodarczego. Zasady procesowe zamieszczone są w rozdz. I: Przepisy ogólne i w rozdz. III: Załatwianie spraw z zakresu działalności gospodarczej. Niektóre z zasad powtarzają zasady ogólne postępowania administracyjnego unormowane w k.p.a. (por. art. 28 u.p.p. i art. 7b k.p.a.). W ten sposób Prawo przedsiębiorców przenosi na płaszczyznę publicznego prawa gospodarczego podstawowe zasady (wartości, idee) Konstytucji RP (np. art. 12). Ustawa ta normuje też szereg nowych zasad, w tym takie, które wyrażają idee ujęte po raz pierwszy w formę obowiązujących norm prawnych. Szczególnym przykładem jest zasada zaufania do przedsiębiorcy (art. 10 ust. 1); wyraża ona nowy standard w relacjach administracja publiczna– przedsiębiorca. Unormowanie tej zasady wzmacnia gwarancje procesowe dla przedsiębiorców. Mimo że zasady postępowania unormowane w Prawie przedsiębiorców nie stanowią spójnego zbioru, to – z uwagi na ich uniwersalny charakter oraz rangę i miejsce tej ustawy w obszarze publicznego prawa gospodarczego – mogą służyć za bazę normatywną proceduralnego publicznego prawa gospodarczego.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.3
PDF

Bibliografia

Biliński, M., Kieres, L., Kocowski, T., Żurawik, A. (2018). Zasady ogólne publicznego prawa gospodarczego, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Tom 8A: Publiczne prawo gospodarcze. Warszawa: 459–542.

Borkowski, A., Adamiak, B. (2017). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. C.H. Beck. Warszawa.

Borkowski, A., Chełmoński, A., Guziński, M., Kiczka, K., Kieres, L., Kocowski, T. (2003). Administracyjne prawo gospodarcze. Kolonia Limited. Wrocław: 11–67.

Kotulska, M. (2018). Klasyfikacja zasad ogólnych postępowania, [w:] J.P. Tarno, W. Piątek (red.), System prawa procesowego administracyjnego. Tom 3, cz. 2: Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Warszawa: 415.

Łętowska, E. (2011). Interpretacje a subsumpcja zwrotów niedookreślonych i nieostrych. Państwo i Prawo 7/8.

Morawski, L. (2002). Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz. Toruń.

Piątek, W. (2017). Kodeks postępowania administracyjnego w świetle ustawy nowelizującej z dnia 7 kwietnia 2017 r. – ogólna charakterystyka zmian. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 5: 23–24.

Piątek, W. (2018). Miejsce zasad ogólnych postępowania administracyjnego w wykładni przepisów prawa administracyjnego, [w:] J.P. Tarno, W. Piątek (red.), System prawa procesowego administracyjnego. Tom 2, cz. 2: Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Warszawa: 568–577.

Popowska, B. (2006). Klasyfikacja funkcji administracji w nauce publicznego prawa gospodarczego, [w:] B. Popowska, (red.), Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Poznań: 61–86.

Popowska, B. (2017). Publiczne prawo gospodarcze w płaszczyźnie proceduralnej, [w:] L. Kieres (red.), Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego (z uwzględnieniem samorządu terytorialnego). Kolonia Limited. Wrocław: 209–242.

Popowska, B. (2018). Nowe procedury publicznego prawa gospodarczego. Problem gwarancji procesowych dla podmiotów działalności gospodarczej. Acta Universitatis Wratislaviensis 3833. Przegląd Prawa Administracyjnego 114. Wrocław: 591–605. DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.39

Popowska, B. (2018). Prawo działalności gospodarczej wobec wymogów dobrej administracji, [w:] J. Jagielski, D. Kijowski, M. Grzywacz (red.), Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu. C.H. Beck. Warszawa: 178–179.

Princa, M. (2016). Standardy dobrej administracji w prawie administracyjnym. Poznań: 67–79.

Redelbach, A., Wronkowska, S., Ziembiński, Z. (1994). Zarys teorii państwa i prawa. WN PWN. Warszawa.

Strzelbicki, M. (2013). Zasada sprawiedliwości proceduralnej w procedurach publicznego prawa gospodarczego, [w:] B. Popowska (red.), Swoistość procedur publicznego prawa gospodarczego. Poznań.

Strzyczkowski, K. (2011). Prawo gospodarcze publiczne. LexisNexis. Warszawa.

Tkacz, S. (2018). Podstawowe sposoby rozumienia zasad prawa, [w:] J.P. Tarno, W. Piątek (red.), System prawa procesowego administracyjnego. Tom 3, cz. 2: Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Warszawa: 21–26.

Wiktorowska, A. (2013). Teoretyczno-prawna koncepcja zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego, Studia Prawa Publicznego 2: 13–40.

Zdyb, M. (2018). Podstawowe zasady (standardy) ładu gospodarczego w świetle ustawy z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Monitor Prawniczy 13 (Dodatek Specjalny).

Zimmermann, J. (2016). Prawo administracyjne. Wolters Kluwer. Warszawa.