Wspieranie rozwoju działalności gospodarczej w ujęciu zasad i wartości
PDF

Słowa kluczowe

wolność działalności gospodarczej
prawo przedsiębiorców
wspieranie przedsiębiorczości
rozwój
zasady prawa

Jak cytować

Kokocińska, K. (2018). Wspieranie rozwoju działalności gospodarczej w ujęciu zasad i wartości. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(4), 41–53. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.4

Liczba wyświetleń: 520


Liczba pobrań: 481

Abstrakt

Ustawa Prawo przedsiębiorców obejmuje swoim zakresem normowania zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej. I choć materia ustawy nie różni się znacząco od regulacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, to należy zwrócić uwagę na sposób ujęcia zakresu normowania ustawy Prawo przedsiębiorców. Materia objęta regulacją tej podstawowej dla stosunków gospodarczych ustawy osadzona została w wartościach prawnych o zasadniczym znaczeniu dla przedsiębiorców, a ujęte w niej zasady (praworządności, pewności prawa, wolność działalności gospodarczej) służą określonym celom: zagwarantowaniu praw przedsiębiorców oraz zapewnieniu ciągłego rozwoju działalności gospodarczej w warunkach wolnej konkurencji. Zasady te podkreślają status przedsiębiorców, znaczenie gospodarczych wolności i praw podmiotowych. Analiza przepisów ustawy w kontekście realizacji celu określonego przez ustawodawcę jako „ciągły rozwój działalności gospodarczej” prowadzi do wniosku, że to ustawowe określenie zachowań administracji publicznej mieści się w znanej i opisanej w doktrynie kategorii prawnej, jakim jest „wspieranie przedsiębiorczości”. Przy czym są to zarówno szczegółowe zadania organów administracji publicznej związane są z realizacją typowych funkcji administracji w działalności gospodarczej, jak i ogólne normy postępowania w stosunkach z przedsiębiorcami.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.4
PDF

Bibliografia

Blicharz, R. (red.). (2015). Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu. Wyd. 1. Wolters Kluwer. Warszawa.

Borkowski, A., Chełmoński, A., Guziński, M., Kiczka, K., Kieres, L. (red.), Kocowski, T. (2005). Administracyjne prawo gospodarcze. Wrocław.

Chełmoński, A. (1999). Zasady publicznego prawa gospodarczego, [w:] A. Śmieja (red.), Zasady prawa gospodarczego. Materiały konferencyjne. Wrocław.

Gronkiewicz-Waltz, H., Wierzbowski, M. (red.). (2017). Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne.

Hauser, R., Niewiadomski, Z., Wróbel, A. (red.). (2013). System prawa administracyjnego. Tom 8A: Publiczne prawo gospodarcze. Wyd. 2 zmienione. C.H. Beck. Warszawa.

Horubski, K. (2013). Rozdział V Funkcje administracji gospodarczej, [w:] System prawa administracyjnego. Tom 8a: Publiczne prawo gospodarcze. Warszawa.

Izdebski, H., Kulesza, M. (2004). Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Wyd. 3 rozszerzone. Liber. Warszawa.

Jeżewski, J. (2003). Polityka administracyjna. Zagadnienia podstawowe, [w:] A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja publiczna. Wrocław.

Kiczka, K. (2010). Konstytucjonalizacja publicznego prawa gospodarczego, [w:] L. Kieres (red.), Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego (z uwzględnieniem samorządu terytorialnego). Wrocław.

Kiczka, K. (2015). Wartości w publicznym prawie gospodarczym (zagadnienia wybrane), [w:] J. Zimmermann (red.), Wartości w prawie administracyjnym. Wolters Kluwer business. Warszawa.

Kieres, L. (2013). Kierunki rozwoju regulacji publicznego prawa gospodarczego, [w:] J. Grabowski, K. Pokryszka, A. Hołody-Wydrzyńska, 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe. Katowice.

Kocowski, T., Kieres, L., Horubski, H. (2013). Rozdział V Funkcje administracji gospodarczej, [w:] System prawa administracyjnego. Tom 8a: Publiczne prawo gospodarcze. C.H. Beck. Warszawa.

Kokocińska, K. (2005). Prawne aspekty wspierania rozwoju przedsiębiorczości – ustawa o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy ustrojowo-kompetencyjne. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 67(4).

Kokocińska, K. (2009). Wybrane formy prowadzenia polityki rozwoju, [w:] B. Popowska, K. Kokocińska (red.), Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej. Poznań: 135–180.

Kokocińska, K. (2014). Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej. Poznań.

Kokocińska, K. (2015). Wpływ traktatowych rozwiązań Unii Europejskiej na organizację procesów gospodarczych w Polsce (w kontekście zasady społecznej gospodarki rynkowej), [w:] E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idczak (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty prawne, finansowe i handlowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Poznań: 36–46.

Kokocińska, K. (2016). Istota aktów programowania rozwoju jako instrumentów oddziaływania państwa na gospodarkę, [w:] A. Jurkowska-Gomułka (red.), Administracja a strategie i polityki publiczne. Difin. Warszawa: 25–37.

Kokocińska, K. (2017). Społeczna gospodarka rynkowa – komplementarność, równowaga czy przewaga wartości? Uwagi na tle działań państwa w zakresie prowadzenia polityki rozwoju. Gdańskie Studia Prawnicze 37: 27–36.

Kokocińska, K. (2018). Funkcjonalność i dysfunkcjonalność przepisów publicznego prawa gospodarczego z perspektywy kryterium wartości (zagadnienia ogólne), [w:] M. Zdyb, E. Kruk, G. Lubeńczuk (red.), Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego. C.H. Beck. Warszawa: 25–38.

Kokocińska, K., Trela, A. (2006). Wspieranie przedsiębiorczości jako zadanie administracji publicznej, [w:] P. Wiliński, O. Krajniak, B. Guzika (red.), Prawo wobec wyzwań współczesności. Tom 3. Poznań: 71–80.

Kordela, M. (2012). Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań.

Kosikowski, C. (2007). Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej. Warszawa.

Kulesza, M. (1978). Z problematyki badań nad metodami działania administracji, [w:] Z. Rybicki, M. Gromadzka-Grzegorzewska, M. Wyrzykowski (red.), Zbiór studiów z zakresu nauk administracyjnych. Ossolineum.

Popowska, B. (2002). Wspieranie małych i średnich przedsiębiorców – charakterystyka przepisów Prawa działalności gospodarczej i ich realizacja. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 64(2).

Popowska, B. (2006). Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Wydawnictwo Poznańskie. Poznań.

Powałowski, A. (2018). Rozdział IV. Nowe prawo przedsiębiorców i ich działalności gospodarczej na tle zasady społecznej gospodarki rynkowej, [w:] M. Królikowska-Olczak (red.), Sektory infrastrukturalne – problematyka prawna.

Powałowski, A. (red.). (2015). Prawo gospodarcze publiczne. C.H. Beck.

Rabska, T. (2002). Zadania administracji publicznej w działalności gospodarczej (problem zakresu obowiązywania prawa działalności gospodarczej). Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 64(2).

Rabska, T. (2009). Działania administracji publicznej w świetle współczesnej koncepcji publicznego prawa gospodarczego, [w:] B. Popowska, K. Kokocińska (red.), Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (1993). [Zbiór artykułów na temat prawa gospodarczego] Co to jest prawo gospodarcze, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 55(1).

Rydlewski, G. (2006). Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej. Warszawa.

Sieradzka, M. (2018). Podstawowe zasady obowiązujące przy podejmowaniu wykonywaniu oraz zakończeniu działalności oraz ich wpływ na sytuację prawną przedsiębiorcy. Ustawa z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców – analiza i ocena najważniejszych przepisów, red. M. Sieradzka, dodatek MoP 13/2018.

Strzyczkowski, K. (2009). Uwagi o zadaniach nauki o prawnych formach działania administracji gospodarczej, [w:] B. Popowska, K. Kokocińska (red.), Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Strzyczkowski, K. (2013). Prawo gospodarcze publiczne. Wyd. 6. Warszawa.

Suwaj, P.J. (2009). Polityka publiczna jako instrument administrowania, [w:] B. Kudrycka, B.G. Peters, P.J. Suwaj (red.), Nauka administracji. Warszawa.

Suwaj, P.J., Szczepankowski, R. (2009). Wokół pojęcia polityki publicznej, [w:] B. Kudrycka, B.G. Peters, P.J. Suwaj (red.), Nauka administracji. Warszawa.

Trubek, D.M., Corttel, P., Nance, M. (2005). „Soft law”, „hard law” and EU integration, [w:] J. Scott, G. de Burca, New Governance and Constitutionalism. Oxford.

Zdyb, M. (1997). Publiczne prawo gospodarcze. Kraków.

Zdyb, M. (2000). Prawo działalności gospodarczej. Komentarz do ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Zakamycze.

Zdyb, M. (2018). Podstawowe zasady (standardy) ładu gospodarczego w świetle ustawy z 6.3.2018 r. Prawo przedsiębiorców, [w:] Ustawa z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców – analiza i ocena najważniejszych przepisów, red. M. Sieradzka, dodatek MoP 13/2018.

Zdyb, M., Kruk, E., Lubeńczuk, G. (red.). (2018). Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego. C.H. Beck. Warszawa.

Zimmermann, J. (2013). Aksjomaty prawa administracyjnego. Wolters Kluwer business. Warszawa.

Zimmermann, J. (red.). (2015). Wartości w prawie administracyjnym. Wolters Kluwer business. Warszawa