Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców: ombudsman czy organ administracji rządowej?
PDF

Słowa kluczowe

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
ombudsman
organ ochrony prawnej
wyspecjalizowani rzecznicy praw
niezależność od rządu
Konstytucja Biznesu
ustawa Prawo przedsiębiorców
wspieranie działalności gospodarczej

Jak cytować

Lissoń, P. (2018). Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców: ombudsman czy organ administracji rządowej?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(4), 55–71. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.5

Abstrakt

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (Rzecznik MSP) to nowy organ państwa, utworzony na podstawie ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Autor stawia pytanie o charakter tego organu. Czy jest to kolejny, wyspecjalizowany organ administracji rządowej, czy może szczególny rodzaj ombudsmana, a więc Rzecznika Praw Obywatelskich, tym razem wyspecjalizowany w ochronie praw mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MSP)? W pierwszej kolejności podjęto analizę zadań i kompetencji Rzecznika MSP oraz przedstawiono propozycję ich usystematyzowania. Ustalono, że w zakresie podejmowania interwencji w indywidualnych sprawach MSP oraz działań na rzecz jednolitej wykładni przepisów prawa gospodarczego obecnie jedynym wyspecjalizowanym organem jest Rzecznik MSP, a zadania te nie było do tej pory uregulowane w przepisach prawa gospodarczego, co podkreśla wyjątkowy charakter tych zadań oraz szczególną rolę Rzecznika MSP. Analiza zadań i kompetencji Rzecznika MSP, zasad powoływania i odwoływania tego organu, a także analizy porównawcze odnoszące się do pierwotnych założeń legislacyjnych dotyczących tej instytucji oraz do statusu innych organów określanych mianem rzeczników praw prowadzą do wniosku, że jest to organ ochrony prawnej o wysokiej pozycji prawnej. Autor dochodzi do wniosku, że jest to organ o charakterze hybrydowym, którego nie sposób umieścić w ścisły sposób ani w ramach kategorii w pełni niezależnego od władzy wykonawczej ombudsmana, ani w kategorii typowego organu administracji publicznej.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.5
PDF