Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej w świetle nowych przepisów prawnych
PDF

Słowa kluczowe

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
ewidencja
przedsiębiorca
działalność nieewidencjonowana
pełnomocnictwo

Jak cytować

Trela, A. (2018). Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej w świetle nowych przepisów prawnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(4), 89–101. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.7

Liczba wyświetleń: 589


Liczba pobrań: 409

Abstrakt

Autorka poddaje analizie rozwiązania dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) uregulowane w ustawie z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Za punkt wyjścia przyjmuje założenia określone w uzasadnieniu projektu ustawy i ocenia zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa pod kątem tych założeń, w szczególności w zakresie uporządkowania przepisów, podziału danych zawartych w CEIDG, ich wymiany oraz ułatwień dla przedsiębiorców. Autorka analizuj także tzw. działalność niepodlegającą wpisowi do CEIDG (tzw. nieewidencjonowaną) wprowadzoną przepisami ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.7
PDF

Bibliografia

Biliński, M., Żurawik, A. (2018). Zasady ogólne publicznego prawa gospodarczego, [w:] System prawa administracyjnego. Tom 8a. C.H. Beck: 459–517.

Blicharz, R. (2018). Kilka uwag na temat przepisów ogólnych projektu ustawy Prawo przedsiębiorców, [w:] K. Kiczka, T. Kocowski, W. Małecki (red.), Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: 431–46. DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.27

Budzinowski, R. (2002). Status prawny rolnika (zagadnienia wybrane). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 64(3): 111–120.

Jaworski, L. (2018). Działalność ewidencjonowana i ulga na start pomoże rozkręcić firmę. Dziennik Gazeta Prawna 65(4715), 3 kwietnia 2018.

Kocowski, T. (2013). Postępowanie związane z legalizacją działalności gospodarczej, [w:] B. Popowska (red.), Swoistość procedur publicznego prawa gospodarczego. Poznań: 127–150.

Kotowicz, B., Słaby, M. (2018). Ułatwienia dla przedsiębiorców – próba oceny nowych rozwiązań prawych, [w:] M. Sieradzka (red.), Ustawa z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców – analiza i ocena najważniejszych przepisów. Dodatek specjalny do Monitora Prawniczego 13: 39–43.

Stawecki, T. (2005). Rejestry publiczne. Funkcje instytucji. Warszawa.

Strzyczkowski, K. (2009). Prawo gospodarcze publiczne. Warszawa.

Szydło, M. (2004). Ewidencja działalności gospodarczej jako administracyjny rejestr przedsiębiorców. Kwartalnik Prawa Publicznego 1: 153–182.

Szydło, M. (2005). Swoboda działalności gospodarczej. Warszawa.

Trela, A. (2008). Założenia i cele reformy Ewidencji Działalności Gospodarczej, [w:] K. Wojtczak (red.), Prawo i Administracja. Piła: 51–72.

Trela, A. (2013). Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – próba oceny nowych rozwiązań prawnych. Studia Prawa Publicznego 1: 105–132.

Waligórski, M.A. (2004). Ewidencja działalności gospodarczej. Uwagi de lege ferenda do projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, [w:] Granice wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej. Katowice: 318–324.