Prakseologia prawa w pracach Lona L. Fullera i Johna Finnisa
PDF

Słowa kluczowe

Lon Fuller
John Finnis
racjonalność
prakseologia
jusnaturalism

Jak cytować

Kantor-Kozdrowicki, P. (2018). Prakseologia prawa w pracach Lona L. Fullera i Johna Finnisa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(4), 119–132. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.9

Liczba wyświetleń: 723


Liczba pobrań: 635

Abstrakt

W artykule opisano prace Lona L. Fullera i Johna Finnisa jako próbę zmodernizowania doktryny prawa natury w oparciu o uniwersalne zasady racjonalizmu. Dorobek autorów nie tylko pozwolił na zasypanie podziału między pozytywizmem a jusnaturalizmem, lecz także wyznaczył nową celowościową perspektywę w stanowieniu i stosowaniu prawa. Porównanie podstawowych poglądów obu teoretyków na wewnętrzne wartości prawa pozwala doszukiwać się podobieństw w sposobie traktowania rozumu jako fundamentu prawa natury i uniwersalnej wytycznej dla zasad prawa stanowionego. Istotną wartością staje się zagadnienie celowości prawa oraz paradygmat racjonalnego prawodawcy. Ich użycie pozwala na analizę teorii prawa przez pryzmat zasad klasycznej prakseologii. Pragmatyczne rozumienie zasad racjonalnego prawa oraz dopuszczenie różnorodności źródeł etycznych leżących u podstaw prawa łączą obu autorów, pozwalając jednocześnie traktować niemetafizyczne postulaty prawa natury jako główne gwaranty efektywności systemu prawa we współczesnym społeczeństwie.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.9
PDF

Bibliografia

Chauvin, T., Stawecki, T., Winczorek, P. (2017). Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa.

Czarnecka, A. (2014). Pojęcie prawa w nowej teorii prawa naturalnego. Studia Iuridica Toruniensia 14: 59–79. DOI: https://doi.org/10.12775/SIT.2014.003

Doroszewski, W. (red.) (1962). Słownik języka polskiego. Tom 4. Warszawa.

Dubel, L. (2007). Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku. Warszawa.

Dworkin, R. (1965). The elusive morality of law. Villanova Law Review 4: 631–639.

Finnis, J. (1983). Fundamentals of Ethics. Oxford.

Finnis, J. (2001). Prawo naturalne i uprawnienia naturalne. Tłum. K. Lossman. Warszawa.

Finnis, J. (2005). O racji publicznej. Tłum. A. Folta. Warszawa.

Fuller, L.L. (1949). The case of the Speluncean Explorers. Harvard Law Review 4: 616–645. DOI: https://doi.org/10.2307/1336025

Fuller, L.L. (1958). Positivism and fidelity to law – a reply to Professor Hart. Harvard Law Review 71: 630–672. DOI: https://doi.org/10.2307/1338226

Fuller, L.L. (1993). Anatomia prawa. Tłum. R. Tokarczyk, Lublin.

Fuller, L.L. (2004). Moralność prawa. Tłum. S. Amsterdamski. Warszawa.

Głowala, J. (2011). Rozumność praktyczna. Teoria prawa naturalnego Johna Finnisa w świetle nauki Akwinaty. Zeszyty Naukowe Doktorantów UJ 2 (Nauki Humanistyczne 3): 229–242.

Izdebski, H. (2011). Elementy teorii i filozofii prawa. Warszawa.

Jabłoński, P. (2014). Polskie spory o rolę filozofii w teorii prawa. Wrocław.

Jaskólski, M. (red.) (1999). Słownik historii doktryn politycznych i prawnych. Warszawa.

Jedynak, S. (1967). Błąd naturalistyczny. Etyka 2: 290–292. DOI: https://doi.org/10.14394/etyka.212

Kotarbiński, T. (1958). Traktat o dobrej robocie. Wrocław.

Kozak, A. (2003). Homeostaza prawa, [w:] J. Helios (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa. Wrocław.

Kundera, E., Maciejewski, M. (red.). (2006). Leksykon myślicieli politycznych i prawnych. Warszawa.

Leszczyński, J. (2013). Wartości w teorii prawa Jerzego Wróblewskiego. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 2: 258–272. DOI: https://doi.org/10.14746/fped.2013.2.2.27

Lubertowicz, M. (2010). Lex iniustissima non est lex: formuła Gustava Radbrucha jako alternatywa dla międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka. Studia Erasmiana Wratislaviensia 4: 361–378.

Makowski, P. (2011). Gilotyna Hume’a. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria 4(76): 317–334.

Mazurkiewicz, A. (2011). Sprawność działania – interpretacja teoretyczna pojęcia. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 20: 47–57.

Piłejko, K. (1976). Prakseologia – nauka o sprawnym działaniu. Warszawa.

Pulka, Z. (2003). Rozum totalny w poszukiwaniu legitymizowanego prawa, [w:] J. Helios, Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa. Wrocław: 163–206.

Scheffler, T. (2007). Fuller, [w:] U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa. Warszawa: 193–194.

Snarski, T. (2018). Debata Hart – Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa. Gdańsk.

Szpaderski, A. (2008). Podstawy prakseologicznej teorii zarządzania. Master of Business Administration 3: 91–101.

Szymański, Ł. (2013). Granice omnipotencji państwa. Prawo naturalne w ujęciu Johna Finnisa, [w:] A. Bator, M. Jabłoński, M. Maciejewski, K. Wójtowicz (red.), Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych. Wrocław: 47–55.

Szyszkowska, M. (1991). Różnorodność teorii prawnonaturalnych. Palestra 5/6(473/474): 111–112.

Tatarkiewicz, W. (1990). Historia filozofii. Tom 2. PWN. Warszawa.

Tokarczyk, R. (1980). Prawa wierne naturze. Krytyka doktryny Lona Luvois Fullera. Lublin.

Widłak, T. (2016). Fuller. Sopot.

Woleński, J. (2003). Uogólniona teza Hume’a, [w:] I. Bogucka, Z. Tobor (red.), Prawo a wartości. Księga jubileuszowa profesora Józefa Nowackiego. Kraków: 293–303.

Wróblewski, J. (1973). Wartości a decyzja sądowa. Wrocław.

Wróblewski, J. (1988). Sądowe stosowanie prawa. Warszawa.