Ponowienie czynności dowodowej w polskim procesie karnym (aspekty teoretyczne i prakseologiczne)
PDF

Jak cytować

Cora, Łukasz. (2018). Ponowienie czynności dowodowej w polskim procesie karnym (aspekty teoretyczne i prakseologiczne). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(4), 197–208. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.15

Liczba wyświetleń: 350


Liczba pobrań: 303

Abstrakt

Tekst zawiera analizę charakteru prawnego unormowania instytucji ponowienia czynności dowodowej. Prezentowane poglądy uznają instytucję ponowienia czynności dowodowej za kluczową czynność kontrolującą dowody niezbędną z punktu widzenia prawidłowości poczynionych ustaleń. Autor przyjmuje, że ograniczanie dopuszczalności ponowienia czynności do zgodności z formalnymi wymaganiami prawa procesowego jest niewystarczające. Jego zdaniem kwestię tę należy identyfikować proporcjonalnością. prawdziwością, przydatnością, i efektywnością poczynionych ustaleń będących rezultatem jej przeprowadzenia tak z punktu widzenia realizacji rzeczywistych jak i założonych celów procesowych. W konkluzji autor stwierdza, że przeprowadzanie czynności dowodowych powinno uwzględniać postulat ich zasadności, kompletności, precyzji i efektywności dla dowodowej podstawy rozstrzygnięcia. Cała trudność w zakresie ponowienia czynności dowodowej polega na wyważeniu dóbr w postaci limitacji dolegliwości względem uczestników procesu karnego, szybkości przebiegu postępowania karnego a realizacją zasady prawdy materialnej, zasady legalizmu ścigania, zasady swobodnej oceny dowodów oraz postulatu trafnej reakcji karnej.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.15
PDF

Bibliografia

Cieślak, M. (1984). Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne. Warszawa.

Doda, Z. (1977). Kontrola dowodu z opinii biegłego w trybie art. 182 k.p.k. Palestra 6.

Gaberle, A. (2010). Dowody w sądowym procesie karnym. Warszawa.

Gruza, E. (2003). Ocena wiarygodności zeznań świadków w procesie karnym. Problematyka kryminalistyczna. Kraków.

Gutowski, M., Kardas, P. (2017). Wykładania i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji. Warszawa.

Hołyst, B. (2004). Kryminalistyka. Warszawa.

Jagiełło, D. (2017). Przesłuchanie jako czynność dowodowa. Warszawa.

Janusz-Pohl, B. (2014). O konstrukcji niedopuszczalnej czynności karnoprocesowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76(4). DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.11

Janusz-Pohl, B. (2017). Formalizacja i konwencjonalizacja jako instrumenty analizy czynności karnoprocesowych w prawie polskim. Poznań.

Kaczmarska, D. (2009/2010). Sądowa ocena opinii biegłego w procesie karnym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Vol. LVI/LVII 2009/2010.

Kardas, P. (2015). Problem granic legalności czynności uczestników postepowania karnego i konsekwencji ich przekroczenia, [w:] D. Gruszecka, J. Skorupska (red.), Granice procesu karnego. Legalność działań uczestników postępowania. Warszawa.

Kmiecik, R. (1989). Konwalidacja i konwersja wadliwych dowodów w procesie karny. Państwo i Prawo 5.

Kmiecik, R. (2011). Konfrontacja i okazanie z udziałem małoletniego świadka w postępowaniu karnym i w sprawach nieletnich, [w:] P. Hofmański, S. Waltoś (red.), W kręgu prawa nieletnich. Księga jubileuszowa Marianny Korcyl-Wolskiej. Warszawa.

Kopczyński, G. (2009). Konfrontacja biegłych w polskim procesie karnym. Warszawa.

Paprzycki, L.K. (2013). [w:] J. Grajewski, L.K. Paprzycki (red.), S. Steinborn, Kodeks postepowania karnego. Tom 1. Komentarz do art. 1–424. Warszawa.

Rogacka-Rzewnicka, M. (2014). Zasada legalizmu i oportunizmu, [w:] P. Wiliński (red.), System prawa karnego Procesowego. Tom 3, cz. 1: Zasady procesu karnego. Warszawa.

Skorupka, J. (2017). Prokonstytucyjna wykładania przepisów prawa dowodowego w procesie karnym, [w:] T. Grzegorczyk, R. Olszewski (red.), Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015–2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej. Warszawa.

Świda-Łagiewska, Z. (1983). Zasada swobodnej oceny dowodów w polskim procesie karny. Wrocław.

Waltoś, S., Hofmański, P. (2016). Proces karny. Zarys systemu. Warszawa.

Widacki, J., Konieczny, J. (2016). [w:] J. Widacki (red.), Kryminalistyka. Warszawa.

Wiliński, P. (2011). Proces karny w świetle Konstytucji RP. Warszawa.

Woźniewski, K. (2010). Prawidłowość czynności procesowych w polskim procesie karnym. Gdańsk.

Żbikowska, M. (2016). Czy żądanie oskarżonego w trybie art. 185a k.p.k. należy rozpatrywać jako zwykły wniosek dowodowy? Palestra 4.