Zmiany stosunków własnościowych w Polsce po roku 1989
PDF

Słowa kluczowe

transformacja ustrojowa
przekształcenia własnościowe
prawo własności
własność prywatna
mienie państwowe
wolność gospodarcza
program powszechnej prywatyzacji
kapitał zagraniczny
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
roszczenia właścicieli
zwrot

Jak cytować

Łaszkiewicz, K. H. (2014). Zmiany stosunków własnościowych w Polsce po roku 1989. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(2), 55–75. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.6

Abstrakt

Artykuł przedstawia zmiany systemowe wprowadzone w Polsce po 1989 r., które umożliwiły przejście z gospodarki centralnie sterowanej do wolnorynkowej. Podjęcie głębokich i szerokim reform o charakterze prawnym, gospodarczym i społecznym pozwoliło na ukształtowanie demokratycznego ustroju po wielu latach sprawowania władzy komunistycznej. Transformacja systemowa była możliwa dzięki znaczącym przemianom podstaw prawnych, począwszy od zmian w ustawie zasadniczej, określającej istotę prawa własności i obowiązek jego poszanowania, poprzez uchwalenie innych aktów prawnych koniecznych do zmiany stosunków własnościowych (takich jak ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, prawa o działalności gospodarczej czy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi). Równoległe reformy systemu bankowego oraz polityki pieniężno-kredytowej umożliwiły napływ kapitału zagranicznego i pozwoliły na rozwój prywatnej przedsiębiorczości. W wyniku przemian ustrojowych, jakie zaszły w ostatnich 25 latach, Polska jako demokratyczne państwo prawa jest członkiem Unii Europejskiej, a polska gospodarka rynkowa staje się coraz bardziej konkurencyjna. Niestety, mimo głębokich przekształceń w sferze własnościowej, Polska przez ostatnie ćwierćwiecze nie rozwiązała kwestii zwrotu prawowitym właścicielom własności przejętej bezprawnie przez władze komunistyczne.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.6
PDF

Bibliografia

Bolkowiak I., Polski system podatkowy w okresie transformacji ustrojowej (lata 1989-1996), Warszawa 1998.

Fiszer J., Reforma podatkowa w Polsce, Warszawa 1991.

Kosikowski C., Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania Konstytucji, Warszawa 2005.

Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, 2001, admisum.files.wordpress. com/2010/.../zarys-teorii-i-filozofii-prawa-1 [dostęp: 18.02.2014].

Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.

Zamierzenia rządu w realizacji planu konsolidacji gospodarki narodowej i budżetu państwa na rok 1989, Finanse 1989, nr 1: 3-5.