Świadczenie usług farmaceutycznych w aptekach jako udzielanie świadczeń zdrowotnych

Main Article Content

Damian Kaczan

Abstrakt

Rozważania zawarte w artykule mają na celu umożliwienie rozstrzygnięcia wątpliwości odnośnie do nadania osobom poszukującym usług farmaceutycznych w aptekach statusu pacjentów w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.W opracowaniu zaprezentowano historyczne uzasadnienie przyznania fachowemu personelowi apteki kompetencji do podejmowania działań podobnych do pomocy lekarskiej. Określono też cechy wspólne aptek oraz zakładów leczniczych. Analiza ta prowadzi do wniosku, że profesjonalne świadczenie usług farmaceutycznych można uznać za wykonywanie działalności leczniczej szczególnego rodzaju. Ponadto, zbadano podstawowe czynności fachowe dokonywane w aptece w kontekście spełnienia przesłanek świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Pozwala to stwierdzić, iż niektóre usługi farmaceutyczne mają status świadczenia zdrowotnego, a osoby poszukujące usług farmaceutycznych w aptekach najczęściej są pacjentami.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych w aptekach jako udzielanie świadczeń zdrowotnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(4), 151-161. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.4.12
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Banaszczyk, Z. (2016). Formy prowadzenia działalności leczniczej. Studia Prawa Prywatnego 11(3/4): 3–40.
 2. Bączyk-Rozwadowska, K. (2011). Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego. Studia Iuridica Toruniensia 9(9): 59–100.
 3. Chojecka M., Nowak, A. (2016). Telemedycyna na tle polskich regulacji prawnych – szansa czy zagrożenie? Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 5(8): 74–81 [Online: https://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/39/74.pdf].
 4. Dercz, M. (2014). Komentarz do art. 2 i 11, [w:] M. Dercz, T. Rek (red.), Ustawa o działalności leczniczej: Komentarz. Warszawa: 27–55, 86–88.
 5. Dudzińska, A. (2008). Wymagana informacja udzielana pacjentowi. Państwo i Prawo 63(8): 90–102.
 6. Dybowski, T., Pyrzyńska, A. (2013). Świadczenie, [w:] E. Łętowska (red.), System prawa prywatnego. Tom 5: Prawo zobowiązań – część ogólna. Warszawa: 183–308.
 7. Dyszlewska-Tarnawska, A. (2015). Komentarz do art. 46, [w:] L. Ogiegło (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty: Komentarz. Warszawa: 517–530.
 8. Kaczan, D. (2018). Cywilnoprawne aspekty prawa farmaceutycznego. (Niepublikowana rozprawa doktorska). Toruń.
 9. Kamiński, Z., Wesołowski, M. (2010). O dawnych aptekach. Farmacja Polska 6(1): 25–36.
 10. Karkowska, D. (2009). Prawa pacjenta. Warszawa.
 11. Karkowska, D. (2012a). Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: Komentarz. Warszawa.
 12. Karkowska, D. (2012b). Zawody medyczne. Warszawa.
 13. Karkowska, D. (2013). Prawo medyczne dla pielęgniarek. Warszawa.
 14. Katzung, B.G. (2009). Introduction, [w:] B.G. Katzung, S.B. Masters, A.J. Trevor (eds.), Basic and Clinical Pharmacology. New York: 1–13.
 15. Krekora, M. (2012). Zakres regulacji, [w:] M. Krekora, M. Świerczyński, E. Traple (red.), Prawo farmaceutyczne. Warszawa: 17–21.
 16. Kruszyński, R.J. (2011). Uprawnienia zawodowe farmaceutów. Aptekarz Polski 6(54/32e): 26–29.
 17. Kruszyński, R.J. (2014). Obrót detaliczny lekami: Zagadnienia prawne. Warszawa.
 18. Kubiak, R. (2017). Prawo medyczne. Warszawa.
 19. Majcher K. (2008). Komentarz do art. 46, [w:] E. Zielińska (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty: Komentarz. Warszawa: 663–667.
 20. Malinowski, A. (2008). Redagowanie tekstu prawnego: wybrane wskazania logiczno-językowe. Warszawa.
 21. Sobol, E. (red.) (1994). Mały słownik języka polskiego. Warszawa.
 22. Masełbas, W. (2016). Komentarz do art. 36z, [w:] M. Kondrat (red.), Prawo farmaceutyczne: Komentarz. Warszawa: 477–482.
 23. Matczak, M. (2015). Argumentum ad absurdum w uzasadnieniu decyzji stosowania prawa a założenie o racjonalności ustawodawcy – analiza krytyczna, [w:] I. Rzucidło-Grochowska, M. Grochowski (red.), Uzasadnienia decyzji stosowania prawa. Warszawa: 102–115.
 24. Molęda, S. (2008). Prawo dla aptek i farmaceutów. Warszawa.
 25. Molęda, S. (2011). Działalność lecznicza lekarzy. Warszawa.
 26. Morawski, L. (2014). Zasady wykładni prawa. Toruń.
 27. Naworski, J.P. (2015). Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo w polskim prawie prywatnym (cz. I). Przegląd Prawa Handlowego 24(8): 4–12.
 28. Nawrot, O. (2012). Wprowadzenie do logiki dla prawników. Warszawa.
 29. Nowak, L. (1973). Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa. Warszawa.
 30. Nowak-Chrząszczyk, B. (2016). Komentarz do art. 106, [w:] W.L. Olszewski (red.), Prawo farmaceutyczne: komentarz. Warszawa: 1077–1085.
 31. Nowak-Kubiak, J. (2012). Ustawa o działalności leczniczej: komentarz. Warszawa.
 32. Ogiegło, L. (2018). Komentarz do art. 91, [w:] L. Ogiegło (red.), Prawo farmaceutyczne: komentarz. Warszawa: 822–823.
 33. Olszewski, W.L. (2016). Komentarz do art. 87 i art. 96, [w:] W.L. Olszewski (red.), Prawo farmaceutyczne: Komentarz. Warszawa: 930–935, 991–1001.
 34. Ożóg, M. (2010). System handlu produktem leczniczym i produktami pokrewnymi: problematyka prawna. Warszawa.
 35. Pabiańczyk, M. (2014). Uwarunkowania prawne realizacji substytucji leków przez apteki. Przegląd Prawa Publicznego 8(9): 23–33.
 36. Paszkowska, M. (2012). Lekarskie praktyki zawodowe w świetle ustawy o działalności leczniczej. Przegląd Prawa Publicznego 6(2): 82–95.
 37. Radwański, Z. (2003). Podmioty prawa cywilnego w świetle zmian kodeksu cywilnego przeprowadzonych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. Przegląd Sądowy13(7/8): 3–23.
 38. Radwański, Z., Olejniczak, A. (2017). Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa.
 39. Rang, H.P. et al. (2017). Rang i Dale: Farmakologia. Tłum. E. Bałkowiec-Iskra et al. Wrocław.
 40. Rembieliński, R., Kuźnicka, B. (1987). Historia farmacji. Warszawa.
 41. Stankiewicz, R. (2014). Model racjonalizacji dostępu do produktu leczniczego: zagadnienia publicznoprawne. Warszawa.
 42. Stefańczyk-Kaczmarczyk J. (2016). Komentarz do art. 87 i art. 106, [w:] M. Kondrat (red.), Prawo farmaceutyczne: komentarz. Warszawa: 1039–1053, 1262–1271.
 43. Świderska, M. (2007). Zgoda Pacjenta na zabieg medyczny. Toruń.
 44. Świerczyński, M. (2012). Obrót produktami leczniczymi oraz wymagania dotyczące podmiotów prowadzących obrót, [w:] M. Krekora, M. Świerczyński, E. Traple, Prawo farmaceutyczne. Warszawa: 390–452.
 45. Tatoń, J. (2010). Lekarz – co to znaczy w XXI wieku? [w:] J. Majkowski (red.), Wyzwania XXI wieku: Ochrona zdrowia i kształcenie medyczne. Warszawa: 79–100.
 46. Urban, K. (2018). Komentarz do art. 5, [w:] A. Pietraszewska-Macheta (red.), Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: komentarz. Warszawa: 51–123.
 47. Wałachowska, M. (2018). Szczególne świadczenia udzielane przez farmaceutów, [w:] L. Bosek, A. Wnukiewicz-Kozłowska (red.), System prawa medycznego. Tom 2: Szczególne świadczenia zdrowotne. Warszawa: 757–781.
 48. Wasilewska, E. (2017). Zobiektywizowany sposób oceny rozmiaru krzywdy przy ustalaniu zadośćuczynienia pieniężnego na rzecz poszkodowanego pacjenta. Ius Novum 11(3): 101–121.
 49. Wronkowska, S., Zieliński, M. (2004). Komentarz do zasad techniki prawodawczej. Warszawa.
 50. Zachmielewska, O. (2010). Upadłość konsumencka w świetle domniemania racjonalności ustawodawcy. Państwo i Prawo 65(11): 96–107.
 51. Zieliński, W. (2016). Komentarz do art. 2 pkt 10–12, [w:] M. Kondrat (red.), Prawo farmaceutyczne: komentarz. Warszawa: 84–85.
 52. Zimmermann, A. (2014). Badanie roli oraz ocena funkcjonowanie apteki ogólnodostępnej w polskim systemie ochrony zdrowia w świetle prawa farmaceutycznego. Annales Academiae Medicae Gedanensis. Gdańsk.
 53. Zimmermann, A. (2012). Status prawny apteki w kontekście ochrony zdrowia. Czasopismo Aptekarskie 21: 25–31.