Instytucja współdziałania materialnego w wydawaniu aktów administracyjnych na przykładzie wybranych porządków prawnych – Polski i Republiki Federalnej Niemiec

Main Article Content

Lucyna Staniszewska

Abstrakt

Problematyka artykułu koncentruje się na zagadnieniu współdziałania organów administracji publicznej, które ma na celu usprawnienie działań administracji. Współdziałanie stanowi przede wszystkim prawny obowiązek w zakresie wskazanym w normie materialnoprawnej, a organ współdziałający obowiązany jest to działanie podjąć we właściwej formie. W omawianych porządkach prawnych: polskim i niemieckim, wyróżnia się wiele form i gradacji współdziałania. W artykule omówiona została problematyka charakteru prawnego aktów uczestnictwa, a także pomocniczy charakter postępowania przed organem obowiązanym do zajęcia stanowiska. Omówiona została kwestia udziału stron postępowania głównego przed organem współdziałającym oraz modele sądowej kontroli aktu uczestnictwa. Konkluzja artykułu sprowadza się do tezy o konieczności przemyślenia przez ustawodawcę modelu współdziałania w prawie polskim, a także poprawy praktyki jego stosowania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Staniszewska, L. (2021). Instytucja współdziałania materialnego w wydawaniu aktów administracyjnych na przykładzie wybranych porządków prawnych – Polski i Republiki Federalnej Niemiec. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(1), 129-141. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.10
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Adamiak, B. (2019). Komentarz do art. 7b, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa.
 2. Biernat, S. (1979). Działania wspólne w administracji państwowej. Warszawa.
 3. Błachucki, M. (2019). Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny. Warszawa.
 4. Engelhard, G. (1974). Der mehrstufige Verwaltungsakt und seine prozessuale Behandlung. München.
 5. Erbguth, W. (2017). Allgemeines Verwaltungsrecht: mit Verwaltungsprozessrecht und Staatshaftungsrecht. Baden-Baden.
 6. Frischmann, J., Weingart, R. (1962). Zur selbständigen Anfechtbarkeit behördlicher Mitwirkungsakt. Die Öffentliche Verwaltung: 721–734.
 7. Gruszecki, G. (2020). Komentarz do art. 77, [w:] T. Filipowicz, A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski (red.), Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz. Warszawa: 482–497.
 8. Kmieciak, Z. (2019). Komentarz do art. 106, [w:] W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, A. Krawczyk, J. Wegner (red.), Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz. Warszawa: 604–614.
 9. Szewczyk, M. (2019). Faza trzecia: Opiniowanie i uzgadnianie planu miejscowego, [w:] Z. Leoński, M. Kruś, M. Szewczyk (red.), Prawo zagospodarowania przestrzeni. Warszawa: 314–320.
 10. Müller, H. (2008). Kommetar § 5 ust. 4, [w:] G. Schulz (red.), Bundesfernstraßengesetz mit Autobahnmautgesetz. Kommentar. München: 57–60.
 11. Muzak, G. (1995). Die Aufenthaltsberechtigung im österreichischen Fremdenrecht. Wien.
 12. Niewiadomski, Z. (2011). Prawo administracyjne. Warszawa.
 13. Pawłowski, S., Staniszewska, L. (2018). Konstrukcja milczącego współdziałania między organami administracji publicznej w świetle przepisów prawa materialnego, [w:] Z. Kmieciak, M. Gajda-Durlik (red.), Milczące załatwienie sprawy przez organy administracji publicznej. Warszawa: 365–389.
 14. Ringhofer, K. (1977). Die österreichische Bundesverfassung: das Bundes-Verfassungsgesetz mit Kommentar, die wichtigsten verfassungsrechtl. Nebengesetze u. Staatsverträge sowie einfachgesetzl. Durchführungsvorschriften des Bundes. Wien.
 15. Romańska, M. (2019). Komentarz do art. 106, [w:] A. Cebera, J. Firlus, A. Golęba, T. Kiełkowski, K. Klonowski, H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: 154–170.
 16. Rybicki, Z. (1984). Centralne układy kompetencyjne, [w:] Z. Rybicki, S. Piątek (red.), Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji. Warszawa: 249–257.
 17. Stahl, M. (2013). Szczególne prawne formy działania administracji, [w:] R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, M. Stahl (red.), Prawne formy działania administracji. Warszawa: 315–401.
 18. Szewczyk, E. (2019). Współdziałanie organów administracji publicznej a decyzje zależne na przykładzie unormowań dotyczących planu ruchu zakładu górniczego. Studia Prawa Publicznego 2(26): 75–91.
 19. Thienel, R. (1996). Der mehrstufige Verwaltungsakt. Wien.
 20. Wegner, J. (2016). Europejska współpraca administracyjna w projekcie reformy kodeksu postępowania administracyjnego. Europejski Przegląd Sądowy 6: 32–39.
 21. Wöstmann, W. (2020). Komentarz § 839, [w:] J. Staudinger, J. Hager, H. Wöstmann (red.), Komentarz do BGB. Berlin. <https://www.otto-schmidt.de/online> [dostęp: 15.05.2020].
 22. Woywod, U. (1968). Der mehrstufige verwaltungsakt. Bamberg.
 23. Ziemski, K.M (1996). Zajęcie stanowiska a prawo bycia stroną postępowania administracyjnego (na przykładzie izby notarialnej). Rejent 2: 91–101.
 24. Zimmerman, J. (2017). Aksjomaty prawa administracyjnego. Warszawa.