Wpływ organów administracji wymiaru sprawiedliwości na postępowanie dyscyplinarne w sądownictwie administracyjnym
PDF

Słowa kluczowe

sędziowie
postępowanie dyscyplinarne
sądy dyscyplinarne
Naczelny Sąd Administracyjny
Krajowa Rada Sądownictwa
nadzór administracyjny nad sądami i sędziami

Jak cytować

Skoczylas, A. (2020). Wpływ organów administracji wymiaru sprawiedliwości na postępowanie dyscyplinarne w sądownictwie administracyjnym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(1), 57–69. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.4

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy wpływu organów administracji wymiaru sprawiedliwości na postępowanie dyscyplinarne sędziów sądów administracyjnych. Problem ten ma kluczowe znaczenie w zakresie badań nad nadzorem administracyjnym nad sądami i sędziami postępowaniem. W tym zakresie najistotniejsze znaczenie ma ochrona niezawisłości sędziowskiej. W artykule omawia się problem wpływu Prezesa NSA, prezesów sądów I instancji oraz Krajowej Rady Sądownictwa na postępowanie dyscyplinarne sędziów sądów administracyjnych i asesorów sądowych. Zwraca się uwagę na wady i zalety obowiązujących rozwiązań prawnych. Należy przy tym podkreślić, że w sądach administracyjnych funkcjonuje odmienna od sądownictwa podległego nadzorowi judykacyjnemu SN, struktura sądownictwa dyscyplinarnego. Sądem dyscyplinarnym w sprawach dyscyplinarnych sędziów sądów administracyjnych i asesorów sądowych jest Naczelny Sąd Administracyjny. W artykule omawia się najistotniejsze cechy tego rozwiązania, zwłaszcza zalety braku istotnego wpływu Ministra Sprawiedliwości na to postępowanie.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.4
PDF

Bibliografia

Adamiak, B., Borkowski, J. (2009). Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych. Warszawa.

Borkowski, J. (2006). Sądownictwo administracyjne na ziemiach polskich. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2(1): 13–21.

Budyn, M. (1999). Glosa do uchwały SN z dnia 30 września 1998 r., I KZP 11/98. Prokuratura i Prawo 5: 99–104.

Buszyński, M. (1999). O reformę sądownictwa administracyjnego [przedruk z miesięcznika Gazeta Administracji – styczeń 1946]. Samorząd Terytorialny 9(5): 61–66.

Górski, A. (red.), Dąbrowski, S., Godlewska-Michalak, B., Gonera, K., Kremer, J., Łazarska, A., Ott, G., Sawiński, J., Strus, Z. (2013). Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz. Warszawa.

Ereciński, T., Gudowski, J. (red.), Iwulski, J. (2009). Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Warszawa.

Gudowski, J. (1994), Urząd sędziego w prawie o ustroju sądów powszechnych. Przegląd Sądowy 4(11/12): 16–34.

Hauser, R. (2010). Kształtowanie się pozycji i ustroju Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 6(5/6): 157–167.

Korózs, Ł., Sztorc, M. (2004). Ustrój sądów powszechnych. Komentarz. Warszawa.

Kozielewicz, W. (2017). Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów w świetle ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych – kwestie procesowe i materialne. Krajowa Rada Sądownictwa 2: 65–77.

Kuczyński, T. (2011). Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Tom. 11: Stosunek służbowy. T. Kuczyński, E. Mazurczak-Jasińska, J. Stelina (red.). Warszawa: 437–462.

Leszczyński, L. (1998). Legitymizacja instytucji ujednolicających orzecznictwo sądowe, [w:] S. Waltoś (red.), Jednolitość orzecznictwa w sprawach karnych. Kraków: 29–48.

Łętowska, E. (2000). Glosa do postanowienia składu 7 sędziów SN z 27 XI 1997, III CZP 54/97. Państwo i Prawo 55(8): 105–108.

Masternak-Kubiak, M., Kuczyński, T. (2009). Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz. Warszawa.

Oniszczuk, J., (2000). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Kraków.

Plesnarowicz-Durska, E. (2014). Komentarz do art. 9 ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, [w:] Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz [Online]. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. System Informacji Prawnej Lex/el.

Puczko, A. (2013). Komentarz do art. 9 ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, [w:] Komentarz do ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, [w:] Ustrój Naczelnego Sądu Administracyjnego. Komentarz [Online]. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. System Informacji Prawnej Lex/el.

Sagan, S. (1999). Prawo konstytucyjne RP. Warszawa.

Sarnecki, P. (2007). Zagadnienia samorządu sędziowskiego, [w:] Ratio est anima legis. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Trzcińskiego. Warszawa: 467–484.

Skoczylas, A. (2011). Kwestia zasadności odrębnej regulacji ustroju sądów administracyjnych w Polsce. Iustitia – Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich 2(4): 182–186.

Szmulik, B. (2008). Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa.

Wąsowska, K. (2019). System dyscyplinarny sędziów pod kontrolą Ministra Sprawiedliwości. Forum Rozwoju Obywatelskiego. Analiza 4. [Online]. <https://for.org.pl/pl/a/6578,analiza-4/2019-system-dyscyplinarny-sedziow-pod-kontrola-ministra-sprawiedliwosci> [dostęp: 5.08.2019].

Zbrojewska, M. (2014). Rola i stanowisko prawne Sądu Najwyższego w procesie karnym [Online]. System Informacji Prawnej Lex. <https://sip.lex.pl/#/monograph/369296985/54> [dostęp: 2.08.2019].

Zieliński, A. (1993). O statusie prawnym Krajowej Rady Sądownictwa. Państwo i Prawo 48(6): 84–88.

Zubik, M. (2011). Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Warszawa.

Żurawik, A. (2013). Ustrój sądownictwa w Polsce. Warszawa.