Wpływ organów administracji wymiaru sprawiedliwości na postępowanie dyscyplinarne w sądownictwie administracyjnym

Main Article Content

Andrzej Skoczylas

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy wpływu organów administracji wymiaru sprawiedliwości na postępowanie dyscyplinarne sędziów sądów administracyjnych. Problem ten ma kluczowe znaczenie w zakresie badań nad nadzorem administracyjnym nad sądami i sędziami postępowaniem. W tym zakresie najistotniejsze znaczenie ma ochrona niezawisłości sędziowskiej. W artykule omawia się problem wpływu Prezesa NSA, prezesów sądów I instancji oraz Krajowej Rady Sądownictwa na postępowanie dyscyplinarne sędziów sądów administracyjnych i asesorów sądowych. Zwraca się uwagę na wady i zalety obowiązujących rozwiązań prawnych. Należy przy tym podkreślić, że w sądach administracyjnych funkcjonuje odmienna od sądownictwa podległego nadzorowi judykacyjnemu SN, struktura sądownictwa dyscyplinarnego. Sądem dyscyplinarnym w sprawach dyscyplinarnych sędziów sądów administracyjnych i asesorów sądowych jest Naczelny Sąd Administracyjny. W artykule omawia się najistotniejsze cechy tego rozwiązania, zwłaszcza zalety braku istotnego wpływu Ministra Sprawiedliwości na to postępowanie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skoczylas, A. (2020). Wpływ organów administracji wymiaru sprawiedliwości na postępowanie dyscyplinarne w sądownictwie administracyjnym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(1), 57-69. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.4
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Adamiak, B., Borkowski, J. (2009). Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych. Warszawa.
 2. Borkowski, J. (2006). Sądownictwo administracyjne na ziemiach polskich. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2(1): 13–21.
 3. Budyn, M. (1999). Glosa do uchwały SN z dnia 30 września 1998 r., I KZP 11/98. Prokuratura i Prawo 5: 99–104.
 4. Buszyński, M. (1999). O reformę sądownictwa administracyjnego [przedruk z miesięcznika Gazeta Administracji – styczeń 1946]. Samorząd Terytorialny 9(5): 61–66.
 5. Górski, A. (red.), Dąbrowski, S., Godlewska-Michalak, B., Gonera, K., Kremer, J., Łazarska, A., Ott, G., Sawiński, J., Strus, Z. (2013). Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz. Warszawa.
 6. Ereciński, T., Gudowski, J. (red.), Iwulski, J. (2009). Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Warszawa.
 7. Gudowski, J. (1994), Urząd sędziego w prawie o ustroju sądów powszechnych. Przegląd Sądowy 4(11/12): 16–34.
 8. Hauser, R. (2010). Kształtowanie się pozycji i ustroju Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 6(5/6): 157–167.
 9. Korózs, Ł., Sztorc, M. (2004). Ustrój sądów powszechnych. Komentarz. Warszawa.
 10. Kozielewicz, W. (2017). Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów w świetle ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych – kwestie procesowe i materialne. Krajowa Rada Sądownictwa 2: 65–77.
 11. Kuczyński, T. (2011). Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego. Tom. 11: Stosunek służbowy. T. Kuczyński, E. Mazurczak-Jasińska, J. Stelina (red.). Warszawa: 437–462.
 12. Leszczyński, L. (1998). Legitymizacja instytucji ujednolicających orzecznictwo sądowe, [w:] S. Waltoś (red.), Jednolitość orzecznictwa w sprawach karnych. Kraków: 29–48.
 13. Łętowska, E. (2000). Glosa do postanowienia składu 7 sędziów SN z 27 XI 1997, III CZP 54/97. Państwo i Prawo 55(8): 105–108.
 14. Masternak-Kubiak, M., Kuczyński, T. (2009). Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz. Warszawa.
 15. Oniszczuk, J., (2000). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Kraków.
 16. Plesnarowicz-Durska, E. (2014). Komentarz do art. 9 ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, [w:] Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz [Online]. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. System Informacji Prawnej Lex/el.
 17. Puczko, A. (2013). Komentarz do art. 9 ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, [w:] Komentarz do ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, [w:] Ustrój Naczelnego Sądu Administracyjnego. Komentarz [Online]. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. System Informacji Prawnej Lex/el.
 18. Sagan, S. (1999). Prawo konstytucyjne RP. Warszawa.
 19. Sarnecki, P. (2007). Zagadnienia samorządu sędziowskiego, [w:] Ratio est anima legis. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Trzcińskiego. Warszawa: 467–484.
 20. Skoczylas, A. (2011). Kwestia zasadności odrębnej regulacji ustroju sądów administracyjnych w Polsce. Iustitia – Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich 2(4): 182–186.
 21. Szmulik, B. (2008). Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa.
 22. Wąsowska, K. (2019). System dyscyplinarny sędziów pod kontrolą Ministra Sprawiedliwości. Forum Rozwoju Obywatelskiego. Analiza 4. [Online]. <https://for.org.pl/pl/a/6578,analiza-4/2019-system-dyscyplinarny-sedziow-pod-kontrola-ministra-sprawiedliwosci> [dostęp: 5.08.2019].
 23. Zbrojewska, M. (2014). Rola i stanowisko prawne Sądu Najwyższego w procesie karnym [Online]. System Informacji Prawnej Lex. <https://sip.lex.pl/#/monograph/369296985/54> [dostęp: 2.08.2019].
 24. Zieliński, A. (1993). O statusie prawnym Krajowej Rady Sądownictwa. Państwo i Prawo 48(6): 84–88.
 25. Zubik, M. (2011). Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Warszawa.
 26. Żurawik, A. (2013). Ustrój sądownictwa w Polsce. Warszawa.