Odszkodowawczy charakter wynagrodzenia za służebność przesyłu

Main Article Content

Małgorzata Balwicka-Szczyrba
Leszek Jantowski

Abstrakt

Rozważania przeprowadzone w niniejszym opracowaniu wskazują, że wynagrodzenie za służebność przesyłu ma charakter odszkodowawczy, a zatem pokrywa uszczerbki doznane przez właściciela nieruchomości w związku z ustanowioną służebnością. Powyższa teza prowadzi w konsekwencji do wniosku, że w większości przypadków zapłata wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu czyni niezasadnym wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym za szkodę związaną z posadowieniem i istnieniem urządzeń na nieruchomości, o ile doznany uszczerbek jest bezpośrednim i typowym skutkiem ustanowienia służebności przesyłu. Jedynie w szczególnych okolicznościach osobie poszkodowanej przysługiwałoby roszczenie o naprawienie szkody zgodnie z deliktową podstawą odpowiedzialności, gdy doznany uszczerbek majątkowy nie należy do typowych konsekwencji budowy bądź istnienia urządzeń przesyłowych na cudzej nieruchomości (np. w co do szkody doznanej w związku z awarią urządzeń), a nadto w zakresie uszczerbków doznanych poza pasem służebności. Przeprowadzone rozważania pozwalają także uznać za błędną praktykę domagania się odszkodowania – ponad kwotę ustalonego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu – za uszczerbki związane ze spadkiem wartości nieruchomości obciążonej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Balwicka-Szczyrba, M. (2015). Korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych – właścicieli urządzeń przesyłowych. Warszawa.
 2. Jankowska, M (2018). [Komentarz do art. 3051], [w:] M. Habdas, M. Fras (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 2: Własność i inne prawa rzeczowe. Warszawa: 722–723.
 3. Jędrejek, G. (2009) Roszczenia związane z budową urządzeń przesyłowych na cudzym gruncie. Monitor Prawniczy 1: 26–27.
 4. Konieczny, D., Kowalczyk, C. (2010). Wynagrodzenia i odszkodowania w relacjach między przedsiębiorstwami przesyłowymi lub dystrybucyjnymi a właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości na tle proponowanych zmian do ustawy – kodeks cywilny. Rejent 9(233): 57–68.
 5. Karaszewski, G. (2014). Sąsiedztwo nieruchomości. Komentarz, [w:] M. Balwicka-Szczyrba, G. Karaszewski, A. Sylwestrzak. Sąsiedztwo nieruchomości. Komentarz. Warszawa: 89–94.
 6. Kubas, A. (1966). Ustanowienie służebności drogi koniecznej. Nowe Prawo 3(237): 339–350.
 7. Lewandowski, P. (2014). Służebność przesyłu w prawie polskim. Warszawa.
 8. Matusik, G. (2013). Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu. Warszawa.
 9. Radziwilski, T. (2011). Wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości obciążonej po zasiedzeniu służebności przesyłu. Rejent 10(246): 125–133.
 10. Rakoczy, B. (2009). Służebność przesyłu w praktyce. Warszawa.
 11. Warciński, M. (2010). Wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej. Państwo i Prawo 65(7): 57–67.
 12. Wdowiak, M. (2010). O wartości prawa służebności przesyłu – uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] Proces inwestycyjno-budowlany. Administracyjnoprawne wyzwania dla ustawodawcy. Kraków: 157–167.
 13. Zaradkiewicz K. (2018). [Komentarz do art. 3052 k.c.], [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 1: Art. 1–44910. Warszawa: 976–984.