Szacunki mnożników fiskalnego, inwestycyjnego i eksportowego w gospodarce Polski w latach 2005–2020
PDF

Słowa kluczowe

zasada efektywnego popytu
mnożnik fiskalny
mnożnik inwestycyjny
mnożnik eksportowy
JEL Codes: E0, E12, E20, E63

Jak cytować

Derkacz, A. (2021). Szacunki mnożników fiskalnego, inwestycyjnego i eksportowego w gospodarce Polski w latach 2005–2020. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(1), 257–275. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.19

Abstrakt

Mechanizm mnożników wydatków autonomicznych we współczesnej ekonomii jest jednym z ważniejszych zagadnień. Przyczyną tego jest fakt, iż ujawnia on o ile zmienia się PKB na skutek zmian wydatków autonomicznych. W tym kontekście głównym celem pracy jest próba rewizji metody szacowania mnożników fiskalnego, inwestycyjnego i eksportowego. Ponadto autor podjął próbę oszacowania mnożników wydatków autonomicznych dla polskiej gospodarki w okresie 2005–2020 roku. Dla realizacji celu autor wykorzystuje klasyczną metodę bazującą na teorii łącznego popytu. Ponadto przyjęto podstawowe założenia ekonomicznego modelu keynesowskiego. Główną przyczyną powstania tej pracy jest częste twierdzenie o trudności szacowania poziomów importochłonności zgodnie z przyjętą koncepcją łącznego popytu. Dlatego autor podjął próbę przedstawienia nowej koncepcji podziału importu. To pozwoliło na kalkulację mnożników wydatków autonomicznych w krótkim okresie. Na podstawie opisanej metody autor dokonał szczegółowych szacunków mnożników fiskalnego, inwestycyjnego i eksportowego dla Polski w analizowanych okresie. Okazało się, że zaproponowana metoda podziału importu pozwala na oszacowanie mnożników wydatków autonomicznych w krótkim okresie. Dzięki temu udało się uzyskać obraz zmian wartości mnożników w cyklach kwartalnych. Na tej podstawie wyciągnięto wniosek, iż wydatki rządowe i eksport są tymi wydatkami autonomicznymi, które w polskiej gospodarce najsilniej oddziałują na zmiany PKB w krótkim okresie.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.19
PDF

Bibliografia

Abdi, H. (2010). Coefficient of variation. Encyclopedia of Research Design 1: 169–171.

Akerlof, G.A., Yellen, J.L. (1097). Rational models of irrational behavior. The American Economic Review 77(2): 137–42.

Andrade, E., Mattos, F., Souza Lima, R.A. de (2018). New insights on hedge ratios in the presence of stochastic transaction costs. Risks 6(4): 118. doi:10.3390/risks6040118

Czyżewski, A., Kryszak, L. (2016). Współzależności międzygałęziowe w sektorze rolnym w świetle modelu input-output a poziom finansowego wsparcia rolnictwa w wybranych krajach. Problemy Rolnictwa Światowego 16(2): 55–65.

Fischer, P. (2011). Selective exposure, decision uncertainty, and cognitive economy: a new theoretical perspective on confirmatory information search. Social and Personality Psychology Compass 5(10): 751–762.

Ko, Ch.-Ch., Lin, T.T., Zeng, F.-M., Liu, Ch.-Y. (2018). Optimum technology product life cycle technology innovation investment-using compound binomial options. Risks 6(3): 98. doi:10.3390/risks6030098

Łaski, K. (2019). Lectures in Macroeconomics: A Capitalist Economy Without Unemployment.

Łaski, K., Osiatyński, J., Zięba, J. (2010a). Czynniki wzrostu PKB w Polsce i w Czechach w 2009 r. Ekonomista 6: 805–830.

Łaski, K., Osiatyński, J., Zięba, J. (2010b). The government expenditure multiplier and its estimates for Poland in 2006−2009. Working Paper of Vienna Institute for International Economic Studies 63: 1−14.

Łaski, K., Osiatyński, J., Zięba, J. (2010c). Mnożnik wydatków państwowych i szacunki jego wielkości dla Polski. Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw.

Łaski, K., Osiatyński, J., Zięba, J. (2012). Fiscal multipliers and factors of growth in Poland and the Czech Republic in 2009. National Bank of Poland Working Paper 117: 1−26.

Palley, Th.I. (2009). Imports and the income-expenditure model: implications for fiscal policy and recession fighting. Journal of Post Keynesian Economics 32(2): 311–322.

Przybyliński, M. (2012). Metody i tablice przepływów międzygałęziowych w analizach handlu zagranicznego Polski. Łódź.

Rueda-Cantuche, J.M., Amores, A.M., Beutel, J., Remond-Tiederez, I. (2017). Assessment of European use tables at basic prices and valuation matrices in the absence of official data. Economic Systems Research 30(2): 252−270.

Schultz, Ch. (2002). Policy biases with voters' uncertainty about the economy and the government. European Economic Review 46(3): 487–506.