Gospodarka społeczna – nieodkryty potencjał rynku pracy

Main Article Content

Janusz Reichel
Agata Rudnicka
Błażej Socha

Abstrakt

Celem opracowania była ocena znajomości koncepcji przedsiębiorczości społecznej wśród osób mających rozpocząć aktywność zawodową. Artykuł składa się z trzech części. Część pierwsza wprowadza zagadnienie gospodarki społecznej jako elementu gospodarki rynkowej. Część druga poświęcona została zaprezentowaniu wyników badań własnych zrealizowanych z wykorzystaniem ankiety przeprowadzonej wśród studentów trzeciego roku studiów licencjackich i drugiego roku uzupełniających studiów magisterskich z kierunków ekonomicznych oraz pozaekonomicznych studiujących na Uniwersytecie Łódzkim. W ostatniej części przedstawiono rekomendacje związane z potencjałem rozwoju gospodarki społecznej jako miejsca rozwoju zawodowego. Wyniki badań oraz przeprowadzony przegląd piśmiennictwa wskazują na słabą rozpoznawalność przedsiębiorczości społecznej wśród respondentów. W związku z tym powinny zostać podjęte działania mające na celu dotarcie do młodych ludzi z informacjami o możliwościach tkwiących w tym sektorze a także zmianę postrzegania gospodarki społecznej jako elementu rynku pracy i aktywności gospodarczej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Reichel, J., Rudnicka, A., & Socha, B. (2021). Gospodarka społeczna – nieodkryty potencjał rynku pracy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(1), 277-292. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.20
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Austin, J., Stevenson, H., Wei‐Skillern, J. (2012). Social and commercial entrepreneurship: same, different, or both? Revista de Administração 47(3): 370–384. doi:10.5700/rausp1055
 2. Borzaga, C., Bodini, R., Carini, C., Depedri, S., Galera, G., Salvatori, G. (2014). Europe in Transition: The Role of Social Cooperatives and Social Enterprises. Euricse Working Papers 69(14).
 3. Bosma, N.S., Schøtt, T., Terjesen, S.A., & Kew P. (2016). Global Entrepreneurship Monitor 2015 to 2016: Special Report on Social Entrepreneurship. Global Entrepreneurship Research Association. <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2786949>.
 4. Branco, D. (2007). Analiza potrzeb ekonomicznych, szkoleniowych i edukacyjnych w sektorze ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej dla Słowenii, Włoch, Wlk. Brytanii i Polski. Raport zbiorczy, EU TESES. <http://www.teses.eu> [dostęp: 15.06.2009].
 5. Carroll, A.B., Shabana K.M. (2010). The business case for corporate social responsibility: a review of concepts. research and practice. International Journal of Management Reviews 12(1): 85–105.
 6. CBOS (2018). Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich. Komunikat z badań nr 29/2018. Centrum Badania Opinii Społecznej.
 7. Chaves, Á.R., Monzón Campos, J.L. (2019). Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union. CIRIEC Working Papers 1902. CIRIEC-Université de Liège.
 8. Chell, E. (2007). Social enterprise and entrepreneurship: towards a convergent theory of the entrepreneurial process. International Small Business Journal 25(1): 5–26. doi:10.1177/0266242607071779
 9. Choi, N., Majumdar, S. (2014). Social entrepreneurship as an essentially contested concept: opening a new avenue for systematic future research. Journal of Business Venturing 29(3): 363–376. doi:10.1016/j.jbusvent.2013.05.001
 10. Defourny, J., Nyssens, M. (2008). Social enterprise in Europe: recent trends and developments. Social Enterprise Journal 4(3): 202–228.
 11. Eurostat (2019). Young people – social inclusion. <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php/Young_people_-_social_inclusion#Young_people_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion> [dostęp: 01.07.2020].
 12. GUS (2018). <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/dzialalnosc-stowarzyszen-i-podobnych-organizacji-spolecznychfundacji-spolecznych-podmiotow-wyznaniowych-oraz-samorzadu-gospodarczego-i-zawodowego-w-2018-r-wyniki-wstepne,3,8.html> [dostęp: 30.07.2020].
 13. Haugh, H. (2005). The role of social enterprise in regional development. International Journal of Entrepreneurship and Small Business 2(4): 346–357.
 14. Huybrechts, B., Nicholls, A. (2012). Social entrepreneurship: definitions, drivers and challenges, [w:] C. Volkmann, K. Tokarski, K. Ernst (eds.), Social Entrepreneurship and Social Business.Wiesbaden: Gabler Verlag: 31–48. doi:10.1007/978-3-8349-7093-0_2.
 15. Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.) (2007). Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Warszawa: ISP.
 16. Kirby, D.A., Nagwa, I. (2011). The case for (social) entrepreneurship education in Egyptian universities. Education + Training 53(5): 403–415. doi:10.1108/00400911111147712
 17. Leś, E. (2005). Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje. Trzeci Sektor 2: 36–44.
 18. Macke, J., Sarate, J.A.R., Domeneghini, J., Silva, K.A. da (2018). Where do we go from now? Research framework for social entrepreneurship. Journal of Cleaner Production 183: 677–685. doi:10.1016/j.jclepro.2018.02.017
 19. Mair, J., Marti, I. (2006). Social entrepreneurship research: a source of explanation, prediction, and delight. Journal of World Business 41(1): 36–44. doi:10.1016/j.jwb.2005.09.002
 20. Manyika, J., Lund, S., Chui, M., Bughin, J., Woetzel, J., Batra, P., Ko, R., Sanghvi S. (2017). What the future of work will mean for jobs, skills, and wages/ <https://www.mckinsey.com/global-themes/future-of-organizations-and-work/what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages> [dostęp: 28.02.2018].
 21. MGI (McKinsey Global Institute) (2017). Jobs lost, jobs gained: workforce transitions in a timeof automation. McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/global%20themes/future%20of%20organizations/what%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/mgi%20jobs %20lost-jobs%20gained_report_december% 202017.ashx> [dostęp: 28.02.2018].
 22. Monzón, J.L., Chaves, R. (ed.) (2017). Recent evolutions of the social economy in the European Union. CIRIEC-International. doi:10.2864/191345
 23. MPPiPS (2019). Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej, Ministerstwo, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa. Monitor Polski: poz. 214.
 24. Rymsza, M. (2007). Trzeci sektor a druga fala ekonomii społecznej w Polsce. Trzeci Sektor 9: 2–8.
 25. Seelos, C., Mair, J. (2005). Social entrepreneurship: creating new business models to serve the poor. Business Horizons 48(3): 241–246. doi:10.1016/j.bushor.2004.11.006
 26. Stankiewicz J., Seiler B. (2013). Profesjonalizacja, jako czynnik sukcesu polskich organizacji pozarządowych. Zarządzanie i Finanse 4(2): 341–353.
 27. Tkacz, M. (2016). New generation of social entrepreneurs: exploratory research and cross case study analysis of new generation of social enterprises. Ekonomia Społeczna 2: 20–37. doi:10.15678/ES.2016.2.02
 28. Visser, W. (2010). The age of responsibility, CSR 2.0 and the new DNA of business. Journal of Business Systems, Governance and Ethics 5(3): 1–17.
 29. Weerwardena, J., Mort, G.S. (2006). Investigating social entrepreneurship model. Journal of World Business 41(1): 21–35. doi:10.1016/j.jwb.2005.09.001
 30. Zahra, S.A., Gedajlovic, E., Neubaum, D.O., Shulman, J.M. (2009). A typology of social entrepreneurs: motives, search processes and ethical challenges. Journal of Business Venturing 24(5): 519–532. doi:10.1016/j.jbusvent.2008.04.007