Koszty obecności spółki na rynku NewConnect i ich postrzeganie przez emitentów

Main Article Content

Paweł Śliwiński
Sonia Woźniak

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza kosztów obecności spółek na NewConnect oraz zbadanie ich postrzegania przez notowanych na tym rynku emitentów. Hipoteza poddana weryfikacji w artykule zakłada, że koszty obecności spółek na rynku NewConnect są wysokie z punktu widzenia notowanych na tym rynku spółek. Taka percepcja kosztów może ograniczać rozwój NewConnect przez negatywne postrzeganie tego rynku bezpośrednio przez emitentów, a pośrednio również przez inwestorów i media. Weryfikację hipotezy przeprowadzono z wykorzystaniem badań ankietowych przeprowadzonych wśród spółek notowanych na rynku NewConnect. W badaniu ponad 70% spółek uznało koszty obecności na NewConnect za zbyt wysokie. Biorąc pod uwagę, że nastawienie do kosztów obecności na giełdzie jest najbardziej negatywne w grupie spółek, które pozyskały najmniej kapitału (poniżej 1 mln złotych), bardzo ważna dla postrzegania rynku jest dbałość o jakość spółek dopuszczanych na rynek NewConnect przez jego organizatora, czyli GPW w Warszawie. W szczególności w przypadku spółek, które będą przeprowadzać większe (tzn. kilkumilionowe) emisje akcji, stosunek kosztów obecności na NewConnect do pozyskanej kwoty będzie korzystniejszy, co wraz z poprawą koniunktury giełdowej powinno poprawić ocenę rynku przez emitentów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Śliwiński, P., & Woźniak, S. (2021). Koszty obecności spółki na rynku NewConnect i ich postrzeganie przez emitentów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(4), 151-167. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.11
Dział
* * *

Referencje

 1. Aczel, A.D., Sounderpandian, J. (2018). Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: PWN.
 2. Bernat, A.K. (2015). Luka finansowa w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa świętokrzyskiego. Warszawa: CeDeWu.
 3. Gołda, E., Kowalczyk, I., Nędzi, D. (2019). Finansowanie działalności przedsiębiorstw poprzez rynek NewConnect. Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne 1: 65−80.
 4. Homa, M., Mościborska, M. (2016), Monotoniczność premii za ryzyko inwestycji w spółki notowane na NewConnect w oparciu o trójczynnikowy model Famy-Frencha. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 82(2): 133−145.
 5. Kruk, M., Sobczak, L. (2019). Finansowanie przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu przez NewConnect, [w:] L. Gąsiorkiewicz, J. Monkiewicz (red.), Wyzwania współczesnych rynków finansowych. Management Science Series. Vol. 8. Warszawa: Politechnika Warszawska.
 6. Kordela, D. (2012). Ocena inwestycji na NewConnect na podstawie płynności rynku i stopy zwrotu z akcji. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 1: 347−358.
 7. Kordela, D. (2013). NewConnect − rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Systematyka, organizacja, perspektywy rozwoju. Warszawa: CeDeWu.
 8. de Leeuw, E.D. (2012). Counting and Measuring Online: The Quality of Internet Surveys. Bulletin de Methodologie Sociologique 114: 68–78.
 9. Lopez-de-Silanes, F., McCahery, J.A., Schoenmaker, D., Stanisic, D. (2019). Estimating the financing gap of small and medium-sized enterprises. Journal of Corporate Finance Research 12(2): 1−54.
 10. Mącik, R., Korba, M. (2010). Wiarygodność pomiaru w badaniach mixed-mode: porównanie efektów stosowania PAPI i CAWI, [w:] K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe – nowe wyzwania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 96: 199−210.
 11. OECD (2006). The SME Financing Gap. Theory and Evidence. <https://ec.europa.eu/growth/content/sme-financing-gap-theory-and-evidence-vol-1-0_nn> [dostęp: 10.09.2020].
 12. Pastusiak, R. (2010). Efektywność inwestycji na rynku NewConnect w świetle wybranych czynników. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 29: 73−80.
 13. Rymarczyk, J. (2019). Publiczne notowanie akcji jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 1: 155−170.
 14. Storey, D.J. (1996). Understanding the Small Business Sector. London: Routledge.
 15. Szczepankowski, P. (2010). Efektywność wzrostu i rozwoju spółek NewConnect w ujęciu sektorowym. Współczesna Ekonomia 13: 79−96.
 16. Śliwiński, P., Krawiec, J., Nowak, T. (2018). Czy jest miejsce dla bodźców podatkowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w rozwoju jakościowym rynku NewConnect? Studia i Materiały/Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski 1, cz. 1: 23−36.
 17. Wieczorek-Kosmala, M., Błach, J., Trzęsiok, J. (2020). Comparative study of the relevance of equity financing in European SMEs. Journal of Business Economics and Management 21(6): 1543−1560.
 18. WFE (2017). SME Financing and Equity Markets, <https://www.world-exchanges.org/home/index.php/news/world-exchange-news/world-federation-ofexchanges-publishes-report-into--sme-financingequity-markets> [dostęp: 4.09.2020].
 19. Woś, S. (2018). Możliwości pozyskania kapitału udziałowego przez małe i średnie przedsiębiorstwa na europejskich rynkach giełdowych, [w:] B. Stępień (red.). Zarządzanie międzynarodowe − z perspektywy polskich przedsiębiorstw. Poznań: PWE.
 20. Zygmanowski, P. (2017). Determinanty rozwoju rynku akcji NewConnect. Warszawa: CeDeWu.
 21. Zygmanowski, P., Śliwiński, P. (2019). Proposal of Indicators Measuring the Development of Companies Qualified to the NewConnect Focus Segment. Problemy Zarządzania 17(3): 197−211.