Samorząd terytorialny jako podmiot administracji świadczącej

Main Article Content

Irena Lipowicz

Abstrakt

Pozycja samorządu terytorialnego jako podmiotu administracji świadczącej przez lata nie podlegała w doktrynie zakwestionowaniu. W artykule przedstawiono zmiany, które zachodzą w tym zakresie w ostatnich latach, nie tylko w związku z prywatyzacja zadań publicznych, ale również swoistą publicyzacją obszarów uważanych przez dziesiątki lat za ścisły obszar życia prywatnego. W artykule wskazano, że prowadzone badania nad administracją świadczącą oraz samorządem terytorialnym, a także prywatyzacją zadań publicznych wymagają ponownego scalenia, a także silniejszego ponownego odniesienia do deklarowanych norm i wartości demokratycznego państwa prawnego. Często niekonsekwentna, dynamiczna zmiana regulacji dokonywana jest pod presją odwracania ich dla zaspokojenia bieżących potrzeb. Refleksji, w moim przekonaniu, wymaga przede wszystkim możliwość określania ‒ w świetle obowiązującej Konstytucji i zasad prowadzenia różnych form polityki publicznej ‒ docelowych granic prywatyzacji oraz optymalnego zakresu świadczeń dostępnego obywatelom głównie ze strony gminy i powiatu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lipowicz, I. (2015). Samorząd terytorialny jako podmiot administracji świadczącej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(3), 115-130. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.9
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Andrzejewski, M. (2003), Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej. Dziecko-rodzina-państwo, Kraków.
 2. Antonów, R. (2008), Wykluczenie społeczne jako problem polityki społecznej Unii Europejskiej, [w:] Kozerska, E., Scheffler, T. (red.), Aksjologiczne i praktyczne aspekty integracji europejskiej, Wrocław: 145-161.
 3. Bąkowski, T. (2007), Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości, Warszawa.
 4. Barczewska-Dziobek, A. (2009), Podmioty niepubliczne w sferze wykonywania zadań administracji lokalnej, [w:] Parchomiuk, J., Ulijasz, B., Kruk, E. (red.), Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Warszawa.
 5. Błaś, A. (2009), Współczesne problemy prawa administracyjnego i nauki administracji [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, J. Supernat (red.), Wrocław: 42-49.
 6. Bleckmann, A. (1981), Der Verwaltungsvertrag als Handlungsmittel der Europäischen Gemeinschaften, Deutsche Verwaltungsblatt 19: 889-898.
 7. Bleckmann, A. (1990), Verfassungsrechtliche Probleme des Verwaltungsvertrages, Neue Zeitschrift für Verwaltungrecht 9(7): 601-607.
 8. Blicharz, J. (2005), Udział polskich organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań administracji publicznej, Wrocław.
 9. Boć, J. (1985), Obywatel wobec ingerencji współczesnej administracji, Acta Universitatis Wratislaviensis 827, Wrocław.
 10. Boć, J. (2009), O bezpieczeństwie wewnętrznym, [w:] A. Chajbowicz, T. Kocowski (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, Wrocław: 19-28.
 11. Bukowski, Z. (2009), Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Warszawa.
 12. Chrisidu-Budnik, A. Administracja publiczna w strukturze sieciowej, [w:] Supernat, J. (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław: 69-74.
 13. Chrisidu-Budnik, A. (2009), Organizacja ucząca się, [w:] Chrisidu-Budnik, A., Korczak, J., Pakuła, C., Supernat, J. (red.), Nauka organizacji i zarządzania, Wrocław: 485-496.
 14. Cieślik, Z. (2004), Umowa administracyjna w państwie prawa, Kraków.
 15. Dąbek, D. (2014), Samodzielność ustrojowa samorządu terytorialnego – idea a rzeczywistość, [w:] Ćwiertniak, B.M. (red.), Prawne problemy samorządu terytorialnego, t. 1, Warszawa: 65-73.
 16. Damon, J. (2012), Wykluczenie, Warszawa.
 17. Doliwa, A., Prutis, S. (red.) (2012), Kryzys prawa administracyjnego, t. 3: Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne, Warszawa.
 18. Federczyk, W. (2008), Wybrane problemy ochrony praw lokatora i gospodarki mieszkaniowej, Samorząd Terytorialny 18(4): 30-44.
 19. Federczyk, W. (2014), Problemy wykorzystania gminnych zasobów mieszkaniowych, [w:] Woźniak, M., Pierzchała, E. (red.), Dobra publiczne w administracji, Toruń: 347 nn.
 20. Forsthoff, E. (1938), Die Verwaltung als Leistungsträger, Stuttgart.
 21. Fundowicz, S. (2009), Dynamiczne rozumienie zadania publicznego, [w:] Supernat, J. (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław: 154-166.
 22. Gąciarz, B. (2004), Instytucjonalizacja samorządności. Aktorzy i efekty, Warszawa.
 23. Giermakowska, R. (2007), Wykluczenie społeczne. Cechy konstytutywne kategorii i ich empiryczne egzemplifikacje, [w:] Rączaszek, A. Koczur, W. (red.), Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, Katowice: 141-152.
 24. Izdebski, H., Supernat, J. (2007), Fundamenty współczesnych państw, Warszawa.
 25. Jagielski, J., Wierzbowski, M., Wiktorowska, A. (2005), Nietypowe podmioty administrujące – kilka refleksji na tle organizacyjnych form wykonywania zadań publicznych, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej Poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń.
 26. Janik, M. (2014), Zdrowie jako dobro publiczne w dobie globalizacji – kilka uwag dyskusyjnych, [w:] Woźniak, M., Pierzchała, E. (red.), Dobra publiczne w administracji, Toruń.
 27. Jaśkowska, M. (2012), Wpływ zmian w k.p.a. na sferę praw i wolności jednostki, [w:] Górzyńska, T., Sibiga, G., Błachucki, M. (red.), Analiza i ocena zmian Kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010-2011, Warszawa: 11-33.
 28. Jaworska-Dębska, B. (2013), Zadania samorządu terytorialnego, [w:] Stahl, M. (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa: 414-416.
 29. Karcz-Kaczmarek, M. (2011), Kultura jako zadanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i wyzwania [w:] Sługocki, J. (red.), Dwadzieścia lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce, PWSZ Gorzów Wlkp.: 201-217.
 30. Knosala, E. (2005), Zadania współczesnej administracji publicznej, [w:] Baron-Wiaterek, M. (red.), Ustrojowo-prawne instrumenty polityki społecznej, Gliwice: 38-46.
 31. Knosala, E. (2009), Teoretyczne aspekty stosowania prawa prywatnego w działaniu współczesnej administracji publicznej, [w:] Wierzbowski, M., Jasielski, J., Wiktorowskiej, A., Stefańskiej, E. (red.), Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr hab. Jackowi M. Langowi, Warszawa: 145-153.
 32. Krawiec, G. (2014), Założenia koncepcji good governance wobec materialnych, proceduralnych i ustrojowych zasad prawa administracyjnego, [w:] I. Niżnik-Dobosz (red.), Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, Warszawa: 15-27.
 33. Lipowicz, I. (2007), Dylematy zmiany siatki pojęciowej w nauce prawa administracyjnego, [w:] Zimmermann, J. (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane, 24-27 września 2006 r., Warszawa: 21-42.
 34. Lipowicz, I. (2013), Istota administracji, [w:] Niewiadomski, Z. (red.), Prawo administracyjne, Warszawa: 21-50.
 35. Majchrowicz-Jopek, E. (2012) Wybrane problemy wykonywania zadań oświatowych przez j.s.t., Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace 4(12): 161-184.
 36. Maurer, H. (1980), Ogólne prawo administracyjne, Wrocław 2003.
 37. Nitecki, S. (2014), Infrastruktura pomocy społecznej jako dobro publiczne, [w:] Woźniak, M., Pierzchała, E. (red.), Dobra publiczne w administracji, Toruń.
 38. Popławska, E. (1996), Wpływ zasady subsydiarności na przemiany ustrojowe w Polsce, [w:] Milczarek, D. (red.), Subsydiarność, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 39. Pyziak-Szafnicka, M. (1999), Uwagi na temat cywilnoprawnego i konstytucyjnego ujęcia własności jednostek samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 9(10): 3-19.
 40. Rabska, T. (1999), Przywracanie ciągłości pojęć prawnych, [w:] Państwo prawa. Administracja. Sądownictwo. Prace dedykowane prof. dr hab. Januszowi Łętowskiemu, Warszawa: 212 nn.
 41. Schmidt-Aßmann, E. (2011), Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku, Warszawa.
 42. Scott, M. (2011), Reflections on ‘The Big Society’, Community Development Journal 46 (1): 132-137.
 43. Sierpowska, I. (2012), Pomoc społeczna jako administracja świadcząca. Studium administracyjnoprawne, Warszawa.
 44. Sorychta-Wojsczyk, B. (2003), Zarządzanie gminą a przedsiębiorstwem – cechy wspólne i różnice, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie 15: 113-126.
 45. Supernat, J. (2006), Administrowanie przez sieć, [w:] Sosnowski, A.M. (red.), Administracja publiczna. Obywatel, społeczeństwo, państwo, Wrocław: 129-135.
 46. Szarfenberg, R. (2008), Pojęcie wykluczenia społecznego, [w:] Duda, M., Gulla, B. (red.), Przeciw wykluczeniu społecznemu, Kraków: 11 nn.
 47. Węgrzyn-Skarbek, M. (2007), Organizacja pomocy społecznej w gminach, Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka 3: 217-218.
 48. Wilk-Widuch, K. (2012), Wykorzystanie faktu wdrażania systemu zarządzania przez jakość (normy ISO z serii 9000) jako instrumentu budowania pozytywnego wizerunku administracji publicznej, [w:] Tabernacka, M., Szedok-Bratuń, A. (red.), Public relations. Wizerunek i komunikacja, Warszawa: 262-275.
 49. Zacharko, L. (2001), Poglądy doktryny na temat granic prywatyzacji zadań publicznych gminy, [w:] Ura, E. (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej. Międzynarodowa Konferencja Olszanica 21-22 maja 2001, Rzeszów: 485-495.
 50. Zacharko, L. (2010), Prywatyzacja zadań publicznych, Katowice.
 51. Zacharko, L. (2014), Refleksja nad kategorią dobra publicznego, [w:] Woźniak, M., Pierzchała, E. (red.), Dobra publiczne w administracji, Toruń.