Współdziałanie podmiotów władzy publicznej na rzecz rozwoju

Main Article Content

Katarzyna Kokocińska

Abstrakt

Artykuł obejmuje analizę prawnych instrumentów służących wzmocnieniu współpracy struktur rządowych i samorządowych, opartej na wzajemnie powiązanych działaniach podmiotów władzy wykonawczej. Wskazując nowe, prawne formy działania podmiotów władzy publicznej, występujące w sferze prowadzenia polityki rozwoju, szczególne znaczenie przypisać należy aktom polityki rozwoju ‒ strategiom rozwoju i programom, stanowiącym wynik prawnie uporządkowanego procesu ich przygotowania i przyjmowania przez współpracujące podmioty władzy wykonawczej. Swoisty układ stosunków w sferze prowadzenia polityki rozwoju doprowadził również do wykształcenia nowego typu zorganizowania współpracy w strukturach podmiotów władzy wykonawczej, określonego jako konsensualny mechanizm modelowania stosunków prawnych. Tworzą go nietypowe, dwustronne formy współdziałania podmiotów publicznych (kontrakt wojewódzki, kontrakt terytorialny i umowa partnerstwa), determinowane realizacją wspólnych celów publicznych. Te umowne formy współpracy służące wyznaczaniu relacji pomiędzy hierarchicznie niepodporządkowanymi podmiotami publicznymi władzy wykonawczej (wyznaczając wzajemne publicznoprawne relacje) mogą skutkować modyfikacją gwarantowanego ustawowo zakresu samodzielności podmiotów tych stosunków. Dlatego istota problematyki współadministrowania zasadza się na tym, że wyznaczanie wzajemnych relacji pomiędzy współdziałającymi podmiotami władzy publicznej determinować powinny ‒ obok uwarunkowań celowościowych, organizacyjnych i funkcjonalnych ‒ przede wszystkim założenia ustrojowe.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kokocińska, K. (2015). Współdziałanie podmiotów władzy publicznej na rzecz rozwoju. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(3), 181-191. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.13
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

  1. Cybulska, R. (2012), Kontrakt wojewódzki. Studium administracyjnoprawne, Warszawa.
  2. Dolnicki, B., Cybulska, R. (2007), Nowe dwustronne formy działania administracji publicznej – zagadnienia wybrane, [w:] Zimmermann, J. (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r., Warszawa: 435-472.
  3. Kokocińska, K. (2014), Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej, Poznań.
  4. Kokocińska, K. (2009), Wybrane formy prowadzenia polityki rozwoju, [w:] Popowska, B., Kokocińska, K. (red.), Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, Poznań: 165-168.
  5. Rabska, T. (2001), Kontrakt wojewódzki – forma działania administracji publicznej w strukturach zdecentralizowanych, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków: 601-624.
  6. Stahl, M. (2005), Wpływ prawa europejskiego na polskie ustrojowe prawo administracyjne, [w:] Janku, Z., Leoński, Z., Szewczyk, M., Waligórski, M., Wojtczak, K. (red.), Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Wrocław: 60-77.
  7. Wyporska, J., Tarno, J.P. (2008), Kontrakt wojewódzki, [w:] Zacharko, L., Matan, A., Łaszyca, G. (red.), Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. Rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, Warszawa.
  8. Ustawa z 6 grudnia 2007 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. 2006, Nr 227, poz. 1658; zm.: Dz. U. 2007, Nr 140, poz. 984; Dz. U. 2008, Nr 216, poz. 1370; Dz. U. 2009 Nr 19, poz. 100; tj.: Dz. U. 2009, Nr 84, poz.712; zm.: Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. 2011, Nr 279; poz. 1644, Dz. U. 2013, poz. 714, Dz. U. 2014, poz. 379; Dz. U. 2014, poz. 1146.
  9. Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; Dz. U. 2014, Nr 1146.