Postępowanie wywołane wniesieniem skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej – zagadnienia konstrukcyjne
PDF

Słowa kluczowe

zamówienie publiczne
postępowanie sądowe
skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej
rozprawa
posiedzenie niejawne
skład sądu

Jak cytować

Kaspryszyn, J. (2023). Postępowanie wywołane wniesieniem skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej – zagadnienia konstrukcyjne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(1), 123–138. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.10

Abstrakt

Efektywne funkcjonowanie systemu zamówień publicznych nierozerwalnie jest związane z prawidłowym funkcjonowaniem środków ochrony prawnej. Jako kluczowe elementy efektywnego systemu skargowo-sądowego jawią się jego spójność i stabilność. Dlatego w ramach niniejszego opracowania autor dokonał oceny aktualnej konstrukcji postępowania sądowego wywołanego wniesieniem skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Badanie przy wykorzystaniu meatody dogmatycznoprawnej, z odwołaniem się do teorii prawa i  praktyki jego stosowania, miało na celu ustalenie, czy ukształtowanie procedury skargowej jawi się aktualnie jako optymalne. Przebieg postępowania skargowo-sądowego w ramach zamówień publicznych jest uregulowany w podstawowym zakresie na trzech płaszczyznach ustawowych: ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wzajemne przenikanie się tych regulacji proceduralnych zawsze stanowić będzie zagrożenie dla prawidłowego toku postępowania. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na zdalne procedowanie w ramach postępowania cywilnego, ograniczenia w zakresie jawności czynności sądowych, odstąpienie od kolegialności składu orzekającego oraz zasygnalizowano problematykę zaskarżania postanowień sądu zamówień publicznych. W konsekwencji wskazano, że oparcie systemu kontroli sądowej na trzech filarach ustawowych może stanowić zagrożenie dla skutecznej realizacji sądowej ochrony prawnej w ramach zamówień publicznych. Poczynione ustalenia i oceny mogą być inspiracją do prac legislacyjnych zmierzających do nowelizacji postępowania skargowo-sądowego.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.10
PDF

Bibliografia

Banaszewska, A. (2018). Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jako środek ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych. Warszawa.

Biała, M. (2021a). Rozprawy zdalne w postępowaniu cywilnym. Lex/el.

Biała, M. (2021b). Zmiany w doręczeniach przez portal informacyjny w związku z nowelizacją tzw. instrukcji kancelaryjnej. Lex/el.

Dzierżanowski, W. (2018). Prawo do sądu w zamówieniach publicznych. Warszawa.

Fornalik, A. (2021). Doręczenia przez portal informacyjny sądów powszechnych w ocenie profesjonalnych pełnomocników. Legalis/el.

Gajda-Roszczynialska, K. (2022). Przebudowa wymiaru sprawiedliwości w czasach pandemii COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem postępowania cywilnego. Polski Proces Cywilny 1: 9–37.

Gołaczyński, J., Dymitruk, M. (2021). Rozprawa zdalna i doręczenia elektroniczne w dobie pandemii COVID-19 po wejściu w życie nowelizacji z 28.5.2021 r. Monitor Prawniczy 13: 685–697.

Gołaczyński, J., Kotecka-Kral, S. (2020). Elektronizacja pism procesowych, doręczeń i posiedzeń jawnych w postępowaniu cywilnym w okresie pandemii COVID-19. Polski Proces Cywilny 4: 637–664.

Granecki, P. (2014). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa.

Granecki, P., Granecka, I. (2021). Komentarz do art. 587. W: P. Granecki, I. Granecka (2021). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Legalis/el.

Gutowski, M., Kardas, P. (2019). O nowym modelu polskiej procedury cywilnej – uwagi wprowadzające do „Palestry” 11–12/2019 poświęconej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Palestra 11/12: 7–14.

Janda, P. (2011). Komentarz do art. 198c. W: S. Babiarz, Z. Czarnik, P. Janda, P. Pełczyński, Prawo zamówień publicznych. Komentarz (s. 745–746). Warszawa.

Jaworska, M. (2021). Komentarz do art. 579. W: M. Jaworska (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Legalis/el.

Jaźwiński, Ł. (2021). Komentarz do artykułu 579. W: W. Dzierżanowski, Jerzykowski J., Kittel M., Stachowiak M., Jaźwiński Ł., Prawo zamówień publicznych. Komentarz (s. 1409–1413). Warszawa.

Jerzykowski, J. (2021). Odwołanie i skarga w zamówieniach publicznych. Artykuły 505–590 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa.

Karaś, G., Zalesińska, A. (2022). Rozdział 1. Doręczenia elektroniczne w trybie art. 15zzs9 KoronawirusU. W: J. Gołaczyński (red.), Postępowanie cywilne w czasie pandemii. E-doręczenia, rozprawa zdalna, posiedzenia niejawne, składanie pism procesowych. Legalis/el.

Kaspryszyn, J. (2008). Wykluczenie wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne z powodu wyrządzenia szkody. Prawo Zamówień Publicznych 2: 22–29.

Kaspryszyn, J. (2011). O potrzebie zmiany regulacji środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym – głos w dyskusji. W: K. Markiewicz (red.), Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej (s. 131–152). Warszawa.

Kaspryszyn, J. (2022). Zaskarżalność postanowień sądu zamówień publicznych – sygnalizacja podstawowych problemów. W: K. Kiczka, W. Małecki (red.), Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego (s. 907–920). Wrocław. DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.78

Kaspryszyn, J., Klich, G., Kocowski, T., Marak, K. (2021). Skarga sądowa na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w przepisach o zamówieniach publicznych w latach 1997–2020. Prawo Zamówień Publicznych 4: 53–68.

Kaspryszyn, J., Klich, G., Kocowski, T., Marak, K. (2022). Skarga sądowa na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w świetle orzecznictwa sądów dolnośląskich w latach 2015–2019. Prawo Zamówień Publicznych 1: 95–109.

Kiczka, K. (2008). Rozdział VIII. W: M. Guziński (red.), Prawo zamówień publicznych (s. 164–192). Wrocław.

Klimas, K. (2022). Rozdział 5. Posiedzenie zdalne według art. 15zzs1 KoronawirusU. W: J. Gołaczyński (red.), Postępowanie cywilne w czasie pandemii. E-doręczenia, rozprawa zdalna, posiedzenia niejawne, składanie pism procesowych. Legalis/el.

Komorowski, E. (2010). Część piąta, rozdział 1. W: M. Chmaj (red.), Zamówienia publiczne. Podręcznik (s. 310–337). Warszawa.

Kotowicz, B. (2022). Komentarz do art. 579. W: M. Sieradzka (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Legalis/el.

Litowski, J. (2021). Ograniczenie jawności postępowania cywilnego z uwagi na stan epidemii wywołany wirusem COVID-19. Monitor Prawniczy 2: 68–79.

Litowski, J. (2022). Zakres zmian art. 15zzs[1] ustawy z 2.3.2020 r. – uwagi na tle stanu prawnego obowiązującego od 3.7.2021 r. Monitor Prawniczy 2: 71–80.

Łazarska, A. (2012). Rzetelny proces cywilny. Warszawa.

Łukaszewicz, A. (2022). Na finał przetargu trzeba czekać. Prawo co dnia, dodatek do dziennika Rzeczpospolita z 8 lutego 2022.

Machnikowska, A. (2019). Organizacja procesu cywilnego przed sądem pierwszej instancji z perspektywy posiedzenia przygotowawczego. Palestra 11/12: 49–65.

Machnikowska, A. (2022). Zasada jawności w postępowaniu procesowym – modernizacja czy marginalizacja? Wybrane zagadnienia. Polski Proces Cywilny 1: 80–124.

Markiewicz, K. (2015). Właściwość sądu, skład sądu i wyłączenie sędziego w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Polski Proces Cywilny 2: 278–301.

Markiewicz, K. (2022). Wpływ regulacji „covidowych” na zasadę niezmienności (stabilności) oraz kolegialność składów sądów odwoławczych. Polski Proces Cywilny 1: 38–58.

Matejczuk, G. (2018). Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych. Wrocław.

May, J. (2021). Podstawowe zasady procedury cywilnej w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prawo Zamówień Publicznych 2: 47–60.

May, J. (2022). Zasada prawdy i jej znaczenie dla jakości orzekania w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą. Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych 3: 26–37.

Michór, A. (2021). Postępowanie cywilne w okresie epidemii COVID-19. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 9: 36–45. DOI: https://doi.org/10.33226/0137-5490.2021.9.5

Nowicki, H. (2017). O potrzebie zmian w systemie kontroli zamówień publicznych. W: M. Stręciwilk, A. Panasiuk (red.), Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych – aktualne problemy i propozycje rozwiązań. X Konferencja Naukowa 26–27 czerwca 2017 r. (s. 87–94). Białystok–Warszawa.

Olaś, A. (2020). Kolegialność a jednoosobowość – skład sądu I instancji w procesie cywilnym: doświadczenia i perspektywy. Polski Proces Cywilny 3: 497–527.

Pieróg, J. (2019). Komentarz do art. 198a. W: Pieróg J. (2019), Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Legalis/el.

Płaziuk J. (2022). Konieczność odstąpienia od przeprowadzenia posiedzenia zdalnego w przypadku wyznaczenia rozprawy lub posiedzenia jawnego w czasach COVID-19. Polski Proces Cywilny 1: 247–267.

Przeciechowski, B., Sokołowski, K. (2021). Opinia Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 1 lutego 2021 r. do projektu zawartego w druku nr 899 – rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. https://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-opinia-nra-do-druku-nr-89920210201-30527.pdf [dostęp: 31.01.2023].

Skibińska, M. (2022). Realizacja zasady kolegialności przed sądami cywilnymi w dobie pandemii COVID-19 – uwagi do art. 15zzs1 ust. 1 pkt 4 KoronawirusU. W: J. Jagieła, R. Kulski (red.), Symbolae Andreae Marciniak dedicate. Legalis/el.

Skubiszak-Kalinowska, I. (2019). Komentarz do art. 198a. W: I. Skubiszak-Kalinowska, E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany. Lex/el.

Strumiłło, T. (2019). Komentarz do art. 1207. W: Jankowski J. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom 2: Komentarz. Art. 730–1217. Legalis/el.

Sztuwe, D. (2022). Rozdział IX: Czy rozprawa zdalna narusza konstytucyjne prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy? Dylematy wokół organizacji cywilnych rozpraw zdalnych w polskim porządku prawnym. W: J. Ciapała, R. Piszko, A. Pyrzyńska (red.), Dylematy wokół prawa do sądu. Legalis/el.

Świder, M. (2022). Posiedzenia zdalne w trybie art. 15zzs[1] KoronawirusU w kontekście prawa do rzetelnego procesu. Monitor Prawniczy 19: 997–1007.

Trześniewska-Markowicz, A. (2009). Komentarz do art. 196. W: A. Szyszkowski, A. Trześniewska-Markowicz, Prawo zamówień publicznych. Komentarz dla praktyków (s. 337–338). Gdańsk.

Wierzbowski, M. (2013). §18, pkt 1.23 Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego. W: J. Sadowy (red.), System zamówień publicznych w Polsce (s. 357–360). Warszawa.

Wójcik, P. (2023). Komentarz do art. 590 pzp. W: A. Gawrońska-Baran, E. Wiktorowska, A. Wiktorowski, P. Wójcik, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany. Lex/el.

Wydra, Ł. (2020). Komentarz do art. 15zzs1. W: K. Szmid (red.), Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Komentarz. Legalis/el.

Zembrzuski, T. (2009). Skarga kasacyjna. Dostępność w postępowaniu cywilnym. Warszawa.

Zembrzuski, T. (2021). Ograniczenia jawności postępowania w sprawach cywilnych w dobie pandemii – potrzeba chwili czy trwałe rozwiązania? Forum Prawnicze 3: 3–18.

Zembrzuski, T. (2022). Przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19 w postępowaniu cywilnym, czyli pożegnanie z kolegialnością orzekania. Polski Proces Cywilny 1: 59–79.