Refleksje nad możliwością podjęcia zatrudnienia przez osobę ubezwłasnowolnioną

Main Article Content

Agnieszka Fórmankiewicz

Abstrakt

Zapewnienie rzeczywistego dostępu do zatrudnienia osobom ubezwłasnowolnionym jest podstawowym warunkiem, by mogły one żyć i pracować w społeczeństwie jak równoprawni obywatele. O ile z przepisów Kodeksu pracy wprost wynika, że ubezwłasnowolnienie częściowe nie stanowi przeszkody w podjęciu zatrudnienia (por. art. 22 § 2 k.p.), o tyle niejasna w tym zakresie wydaje się obowiązująca w Polsce regulacja dotycząca osób ubezwłasnowolnionych całkowicie. Można oczywiście podawać w wątpliwość, czy osoba ubezwłasnowolniona całkowicie jest w stanie podjąć zatrudnienie i wykonywać powierzone jej obowiązki służbowe. Z uwagi jednak na szerokie możliwości i różnorodność pojawiających się obecnie form zatrudnienia oraz działania społeczności międzynarodowej mające na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, kategorycznie negatywna odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości podjęcia zatrudnienia przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie nie wydaje się uzasadniona, tym bardziej że Polska podpisała i ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Fórmankiewicz, A. (2016). Refleksje nad możliwością podjęcia zatrudnienia przez osobę ubezwłasnowolnioną. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(2), 113-123. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.2.10
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Pudzianowska, D. (2014), Zdolność w sferze prawa osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz osób z problemami zdrowia psychicznego. Raport Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2013 r., [w:] Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka, LEX.
 2. Sozański, J. (2009), Prawo traktatów. Zarys współczesny, Poznań-Warszawa.
 3. Zima-Parjaszewska, M. (2012), Równość osób z niepełnosprawnościami wobec prawa – sytuacja prawna osób ubezwłasnowolnionych, [w:] Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Warszawa (http://www.brpo.gov.pl/sites/default/files/13575657740_0.pdf).
 4. Domański, M. (2013), Zawieranie małżeństw przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną w prawie polskim a konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Studia Prawnicze 2(194).
 5. Jędrejek, G., Komentarz do art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, LEX.
 6. Muszalski, W. (red.), (2015), Kodeks pracy. Komentarz do art. 11, 2015 r., wyd. 10, Legalis.
 7. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r., Dz. U. 1990, Nr 74, poz. 439 zał.
 8. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., Dz. U. 2012, poz. 1169.
 9. Ustawa z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 56, poz. 458 ze zm.
 10. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721 ze zm.
 11. Oświadczenie Rządowe z 25 września 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., Dz. U. 2012, poz. 1170.
 12. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych, Dz. U. 2014, poz. 1970.
 13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, Dz. U. 2015, poz. 93.
 14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, Dz. U. 2015, poz. 102.
 15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych, Dz. U. 2014, poz. 987.
 16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum, Dz. U. Nr 214, poz. 1808 ze zm.
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, Dz. U. 2014, poz. 232.
 18. Wyrok SN z 23 września 1999 r., sygn. akt II UKN 131/99, OSNAPiUS 2001, nr 3, poz. 77.
 19. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 października 1976 r., sygn. akt II CR 387/76, LEX nr 7864.
 20. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 1967 r., sygn. akt I CR 28/67, OSNPG 1968/5/27.
 21. Postanowienie SN z 25 października 2000 r. sygn. akt IV CKN 1628/00, LEX nr 52619.
 22. Postanowienie SN z dnia 20 listopada 1973 r., sygn. akt I CR 646/73, LEX nr 7340.
 23. Postanowienie SN z dnia 27 stycznia 1975 r., sygn. akt I CR 797/74, LEX nr 7648.
 24. http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/208000/katalog/208041#208041.