Rozwój rynku NewConnect w świetle założeń jego organizatora

Main Article Content

Piotr Zygmanowski

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja wybranych początkowych założeń organizatora rynku NewConnect, tj. założeń w zakresie rozmiaru debiutujących emitentów i rodzaju prowadzonej przez nich działalności. W pierwszej z części zasadniczych zaprezentowano podstawy teorii wpływu rozwoju rynku finansowego na wzrost gospodarczy, przesłanki utworzenia rynku NewConnect oraz aktualne kryteria wprowadzenia do obrotu. W drugiej z części zasadniczych zawarto wyniki badań nad wielkością emitentów, którzy zdecydowali się wprowadzić swoje akcje na rynek NewConnect, a także ich charakterystykę. W podsumowaniu zaprezentowano ostateczną weryfikację hipotez towarzyszących badaniu i ogólne wnioski płynące z badania, wskazując jednocześnie obszary wymagające dalszej dogłębnej analizy.

Przeprowadzone badania pozwoliły na pełną realizację zakładanego celu artykułu. Wyniki potwierdzają hipotezę główną, mówiącą o tym, że rynek NewConnect jest rynkiem dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Hipoteza ta została potwierdzona uzyskanymi wynikami badań, które świadczą o tym, iż 98,7% emitentów w momencie debiutu kwalifikowało się do grupy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Pozytywnie zweryfikowana została także hipoteza cząstkowa. Wykazała ona, że rynek NewConnect jest rynkiem nie tylko dla spółek kwalifikowanych do innowacyjnych branż, które opierają swoją działalność na wartościach niematerialnych i prawnych. Uzyskane wyniki wykazały, że spółki zaliczane do sektorów innowacyjnych odpowiadały za 34,75% debiutantów na rynku NewConnect oraz że tylko w przypadku 7,21% spółek wartości niematerialne i prawne stanowiły ponad 50% ich sumy bilansowej. Uzyskane wyniki wskazują, że rynek NewConnect w latach 2007-2015 tylko częściowo rozwijał się zgodnie z założeniami jego organizatora – większą grupę od małych i średnich przedsiębiorstw stanowiły przedsiębiorstwa mikro, natomiast przedsiębiorstwa zaliczane do sektorów innych niż innowacyjne przewyższały swoją liczebnością te, które oparły swoją działalność na wartościach niematerialnych i prawnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
* * *

Bibliografia

 1. Agenda City Warsaw (2004), Strategia rozwoju rynku kapitałowego „Agenda City Warsaw 2010”, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 2. Dębski, W., Bujnowicz, I., (2008), Model współzależności rozwoju systemu finansowego i wzrostu gospodarczego w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 9, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 3. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG, Dz. U. L 145 z 30.04.2004 r..
 4. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2013), Rocznik giełdowy 2013, GPW, Warszawa.
 5. Kachniewski, M., Majewski, B., Wasilewski, P. (2008), Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych, FERK, Warszawa.
 6. King R.G., Levine R. (1993), Finance and Growth. Schumpeter Might Be Right, The Quarterly Journal of Economics 108(3).
 7. Kuder, D. (2014), Nowe modele wzrostu gospodarczego a paradygmat zrównoważonego rozwoju, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 38 (2/2014), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 8. Levine, R. (1997), Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, Journal of Economic Literature 35.
 9. Merton, R.C., Bodie, Z. (1995), A conceptual framework for analyzing the financial environment, w: Crane, D.B., The global financial system: a functional perspective, Harvard Business School Press, Boston.
 10. Mikołajczyk, B., Kurczewska, A. (2010), Rynek NewConnect w Polsce na tle rynków alternatywnych w Europie, Finansowy Kwartalnik Internetowy „e-Finanse” 6(3).
 11. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2015), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014, Warszawa.
 12. Regulamin ASO (2016), Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu wraz z załącznikami w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., ze zm. wraz z załącznikami.
 13. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008 r.
 14. Schumpeter, J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 15. Zawadka, D. (2013), Publiczny rynek kapitału wysokiego ryzyka, CMT, Poznań
 16. Ziarko-Siwek, U. (2008), Giełda papierów wartościowych w Polsce, w: Ziarko-Siwek, U. (red.), Giełdy Kapitałowe w Europie, CeDeWu, Warszawa.
 17. Zygmanowski, P. (2014), Finansowanie działalności przedsiębiorstw z wykorzystaniem IPO na polskim rynku kapitałowym, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt Naukowy nr 140, Warszawa.
 18. Ustawa kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 200 r. Dz. U. 2000, Nr 94 poz. 1037 ze zm.
 19. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539, ze zm.