Pressto.

Nagłowek strony

Rozwój rynku NewConnect w świetle założeń jego organizatora

Piotr Zygmanowski

DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.2.18

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja wybranych początkowych założeń organizatora rynku NewConnect, tj. założeń w zakresie rozmiaru debiutujących emitentów i rodzaju prowadzonej przez nich działalności. W pierwszej z części zasadniczych zaprezentowano podstawy teorii wpływu rozwoju rynku finansowego na wzrost gospodarczy, przesłanki utworzenia rynku NewConnect oraz aktualne kryteria wprowadzenia do obrotu. W drugiej z części zasadniczych zawarto wyniki badań nad wielkością emitentów, którzy zdecydowali się wprowadzić swoje akcje na rynek NewConnect, a także ich charakterystykę. W podsumowaniu zaprezentowano ostateczną weryfikację hipotez towarzyszących badaniu i ogólne wnioski płynące z badania, wskazując jednocześnie obszary wymagające dalszej dogłębnej analizy.

Przeprowadzone badania pozwoliły na pełną realizację zakładanego celu artykułu. Wyniki potwierdzają hipotezę główną, mówiącą o tym, że rynek NewConnect jest rynkiem dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Hipoteza ta została potwierdzona uzyskanymi wynikami badań, które świadczą o tym, iż 98,7% emitentów w momencie debiutu kwalifikowało się do grupy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Pozytywnie zweryfikowana została także hipoteza cząstkowa. Wykazała ona, że rynek NewConnect jest rynkiem nie tylko dla spółek kwalifikowanych do innowacyjnych branż, które opierają swoją działalność na wartościach niematerialnych i prawnych. Uzyskane wyniki wykazały, że spółki zaliczane do sektorów innowacyjnych odpowiadały za 34,75% debiutantów na rynku NewConnect oraz że tylko w przypadku 7,21% spółek wartości niematerialne i prawne stanowiły ponad 50% ich sumy bilansowej. Uzyskane wyniki wskazują, że rynek NewConnect w latach 2007-2015 tylko częściowo rozwijał się zgodnie z założeniami jego organizatora – większą grupę od małych i średnich przedsiębiorstw stanowiły przedsiębiorstwa mikro, natomiast przedsiębiorstwa zaliczane do sektorów innych niż innowacyjne przewyższały swoją liczebnością te, które oparły swoją działalność na wartościach niematerialnych i prawnych.


Słowa kluczowe


NewConnect; małe i średnie przedsiębiorstwa; mikroprzedsiębiorstwa; innowacyjność; IPO; debiut

Pełny tekst:

Bibliografia


Agenda City Warsaw (2004), Strategia rozwoju rynku kapitałowego „Agenda City Warsaw 2010”, Ministerstwo Finansów, Warszawa.

Dębski, W., Bujnowicz, I., (2008), Model współzależności rozwoju systemu finansowego i wzrostu gospodarczego w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 9, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG, Dz. U. L 145 z 30.04.2004 r..

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2013), Rocznik giełdowy 2013, GPW, Warszawa.

Kachniewski, M., Majewski, B., Wasilewski, P. (2008), Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych, FERK, Warszawa.

King R.G., Levine R. (1993), Finance and Growth. Schumpeter Might Be Right, The Quarterly Journal of Economics 108(3).

Kuder, D. (2014), Nowe modele wzrostu gospodarczego a paradygmat zrównoważonego rozwoju, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 38 (2/2014), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.

Levine, R. (1997), Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, Journal of Economic Literature 35.

Merton, R.C., Bodie, Z. (1995), A conceptual framework for analyzing the financial environment, w: Crane, D.B., The global financial system: a functional perspective, Harvard Business School Press, Boston.

Mikołajczyk, B., Kurczewska, A. (2010), Rynek NewConnect w Polsce na tle rynków alternatywnych w Europie, Finansowy Kwartalnik Internetowy „e-Finanse” 6(3).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2015), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014, Warszawa.

Regulamin ASO (2016), Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu wraz z załącznikami w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., ze zm. wraz z załącznikami.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008 r.

Schumpeter, J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.

Zawadka, D. (2013), Publiczny rynek kapitału wysokiego ryzyka, CMT, Poznań

Ziarko-Siwek, U. (2008), Giełda papierów wartościowych w Polsce, w: Ziarko-Siwek, U. (red.), Giełdy Kapitałowe w Europie, CeDeWu, Warszawa.

Zygmanowski, P. (2014), Finansowanie działalności przedsiębiorstw z wykorzystaniem IPO na polskim rynku kapitałowym, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt Naukowy nr 140, Warszawa.

Ustawa kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 200 r. Dz. U. 2000, Nr 94 poz. 1037 ze zm.

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539, ze zm.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 0 PDF - 0

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.